Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Personel Alımı 2015

Güncel iş ilanları için tıklayın


cocuk-esirgeme-kurumu

SHÇEK; (2) Mütercim, (10) Sosyolog, (100) Çocuk Eğiticisi, (200) Sosyal Çalışmacı, (100) Psikolog, (60) Fizyoterapist, (70) Çocuk Gelişimcisi, (10) Diyetisyen, (382) Hemşire, (175) Sağlık Memuru, (220) Öğretmen, (60) Din Görevlisi, (5) Mühendis olmak üzere toplam 1394 sözleşmeli personeli alacak

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

B) POZİSYON VE ÜCRETLER:

1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) Mütercim Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

Güncel iş ilanları için tıklayın


7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1) Başvuru Tarihi: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.

2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edilecektir. Birden fazla İl Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

2) Öğrenim belge fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi,

5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı.

Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.

 

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40’ı sözlü sınav puanının %60’ı esas alınarak belirlenecektir.

5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

Ayrıca adaylar tercihler dışında;

“a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum.

b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır. (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

D) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).736 Yorum yapılmış: "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Personel Alımı 2015"

commenter
duygu bakır | Nisan 15th, 2013 at 11:45

basvuru burdan mı

commenter
hilal toygun | Nisan 16th, 2013 at 14:21

gümüşhanede ikamet etmekteyim kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum kpssden 66 puan aldm. çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.

commenter
meryem özan | Nisan 19th, 2013 at 00:26

hemşireyim kpss 61 puan aldım çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum tlf:05065857706

commenter

Hayatımda tek istediğim Çocuk Esirgeme Kurumu na girebilmekti, 89,… puan almama rağmen kpss 2012 de, ne yazık ki, kadro açılmadığı için giremedim.

fakat haziran 2013 te umarım alımlar olur, Türkiye birincisi olduğum için de girebilirim.

commenter

iletişim mezunuyum bu işe ihtiyacım var

commenter
özlem YILMAZ | Nisan 22nd, 2013 at 18:25

ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM KPSSDEN 60 ALDIM ANNEYİM ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

commenter
özlem YILMAZ | Nisan 22nd, 2013 at 18:29

ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM KPSSDEN 60 ALDIM BENDE ANNEYYİM ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

commenter
özlem YILMAZ | Nisan 22nd, 2013 at 18:31

çocuk gelişimi mezunuyum kpssden 60 aldım anneyim çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum

commenter
Sinem küçük | Nisan 22nd, 2013 at 19:50

Levent Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunuyum.Pembe Mavi Anaokulun da 03 ve 06 yaş gruplarında 13 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Akademi Grup tarafından Zor İnsanlarla başa çıkma teknikleri,Müşteri İlişkileri eğitimi,Etkili konuşma ve beden dili eğitimi aldım. MEB: Onayla bilgisayar işletmenliği sertifikam var.Çocuk Esirgeme kurumlarında çalışmayı çok istiyorum.Evliyim 1 çocuk annesiyim 1976 Doğumluyum oğlum 13 yaşında.Sarıyer / Uskumru köyde oturuyorum.

Saygılarımla,

Sinem Küçük

commenter

ÇOCUK GEL.VE EĞİTİMİ MEZUNUYUM TABİİ Kİ, KENDİ ALANIMDA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİM. BAŞBAKANIMA DA YAZDIM, ÖĞRETMENLİK ATAMALARINI BEKLİYORUM ANCAK BEN YOLA ÇIKTIĞIMDA ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İDİ EMELİM. ORADAKİ YAVRULAR HEP DÜŞLERİME GİRİYORDU, YOKSA BEN BÖYLE BAŞARAMAZDIM.İÇİMDEKİ İNANÇ BENİ ORAYA GÖTÜRECEK BİLİYORUM.

commenter
nebahat güleç | Nisan 24th, 2013 at 12:31

cocuk gelişimi ve egitiçi anne m.e.b onaylı 1064 saat eğitim almaktayım .sosyal hizmetlerde calişmak istiyorum bu knu hakkında bilgi almak istiyorum.

commenter
serpil dirican | Nisan 25th, 2013 at 03:19

merhabalar , ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum kpss den 73 aldım çocuk esirgeme kurumunda görev almak ve biraz olsun çocukların gülümsemesine sebep olduğumu bilmek ve onlara en güzel hizmeti sunmak tek dileğimdir.

commenter
Behiye Gökbaş | Nisan 27th, 2013 at 20:40

Merhabalar,

Ben Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunuyum ayrıca AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü okuyorum. MEB onaylı tıbbi sekreterlik sertifikam ve AÇEV Sertifikam var. Kısa bir dönem özel bir kreşte çalıştım. Evliyim,iki çocuk annesiyim 09.10.1978 doğumluyum.KPSS’den 68 aldım.İnsanlarla ilşkilerim güzeldir,sabırlı,dürüst bir kişiliğe sahibim. Çocuk Esirgeme Kurumun’da çalışmayı gerçekten çok istiyorum; sevgi şevkate ihtiyacı olan çocuklarla birlikte olmak istiyorum.

commenter

Ben gerçekten çalışmak istiyorum çünk merhamet bunda cok önemli ben de bu isi yapmak istiyoru

commenter

Ben kpss den 69 puan aldim cocuk gelisimi bölümü mezunuyum bu işı yapmak ıstıyorum daha önce engelli bir çocukla ılgilendim ama biliyorum bir engelli çocukla normal çocuk bir olmaz inşaAllah rabbim nasip eder ben de bu isi yapaarim hayirli gunler başvuru yapan arkadaslarımada basarılar diliyorum Allah a emanet olun

commenter

imam hatip lisesi mezunuyum bu kurumda fedakarca calışmak istiyorum

commenter
havin kandemirci | Mayıs 2nd, 2013 at 14:58

gelişimi mezunuyum dısardan sosyal hizmetler bölümünü okuyorum alımlar ne zaman baslıyo nereye bas vurmamız gerek özel egitim merkezlerinde calistım kendime güvenim sonsuz tlf 05301523448

commenter

gümüşhane kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. ayrıyeten sosyal hizmetler de okuyorum kpss den 74 aldım bu kurumlarda çalışmak istiyorum.

commenter

çocuk gelişimi ve egitimi bölümü meslek lisesi mezunuyum 1 yıl deneyimim var.bu işi çok sevdigimden dolayı kendime güveniyorum

commenter

çocuk gelişimi üniversite mezunuyum 7 yıl milli egitimde anasınıfı ögretmeni olarak görev yaptım çocukları sevdigim için bu meslegi seçtim

commenter

arkadaşlar biriside başvuru nerden yapılıo söylesin lütfen çocuk gelişimi mezunuyum kpss puanım 72

commenter

Önlisans çocuk gelişimi mezunuyum, Kpss’den 72 aldım. Yıllardır Sosyal Hizmetlere girmeye çalışıyorum. Başvurular nereden yapılıyor lütfen bilen söylesin?

commenter

sosyal hizmetler bölümünde 2.sınıf öğrencisiym.6 yıldır özel eğitm ve rehabltyon merkezinde çalışıyorm.bu işi gerçekten tüm içtenliğimle yapmak istiyorum

commenter

ben 6 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum.bu alanda çalışmak isterim.

commenter
Rabia çalışkan | Mayıs 6th, 2013 at 14:01

Çocuk gelışimi mezunuyum şuanda sosyal hızmet okuyorum sosyal hızmet uzmanı olmak ıstıyorum ve tek ıstegım gercekten yardıma ıhtıyacı olan çocuklarla yardım etmek ıstıyorum….

commenter

iki yıllık sosyal hizmetler mezunuyum ve bu alanda çalışmak istiyorum

commenter

iki yıllık sosyal hizmetler mezunuyum ve bu alanda çalışmak istiyorum ne kendimi gelştirmek istiyorum

commenter

çoçuk gelişimi mezunuyum.2 yıllık sosyal hizmetler açık ögretim okuyorum.5 sene farklı okullarda sözleşmeli olarak görev aldım.işletmeli bilgisayar,muhasebe,ingilizce sertifikalarına sahibim.güvenlik sertifikam ve b sınıfı ehliyetim var. çoçuklarla ilgili her alanda çalışmak istiyorum.bu yüzden bu yüzdeb huzurevi,sevgievi,huzurevi ve çoçuk esirgeme kurumda çalışmak istiyorum.

commenter

çocuk gelişimi önlisans mezunuyum 2 yıllık meslek deneyimine sahibim çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter

HALK EĞİTİM MERKEZİNDE 0_6 YAŞ GRUBU ERKEN ÇOCUKLUKDA YARDIMCI ÖĞRETMENLİK KURSUNA GİTTİM.1 SENE ANAOKULUNDA STAJIMI TAMAMLADIM.ANKARADA OTURUYORUM.BU KURSA GİTMEMDE Kİ AMAÇ KENDİ ÇOCUKLARIMA VE DE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDAKİ ÇOCUKLARA FAYDALI OLABİLMEKTİR.KENDİME BU KONUDA ÇOK GÜVENİYORUM.

commenter
gülcan şensoy | Mayıs 10th, 2013 at 00:38

Ben 1997 hemşirelik mezunuyum tayinim devlete nasip olmadı.En son yapılan kpss den 67 puan aldım.2011 deki SHÇEK personel alımında mulakatta elendim. Çocuk esirgeme kurumunda kadrolu çalışmak istiyorum.sesimi duyun lütfen.Tekrar hemşire alımı olurmu?.Isparta.Burdur.Denizli de çok çalışmak istiyorum.

commenter

MRB ben Gaziantep/NİZİP’te ikamet etmekteyim..alkan kız meslek lısesı cocuk gelişimi mezunuyum şuan acıktan sosyal hızmetler okuyorm 2 gectım..
cocuk esirgeme,huzur evi sosyal hızmetler kurumu altında her işe varım..
Çalışmak istiyorum..teşekkürler.

commenter
zülal zübeyde kavukçu | Mayıs 10th, 2013 at 18:26

mrb ben ısparta kız mes.lisesi çocuk gelişimi/özel eğitim bölümü mezunuyum 2 yıllık aöf. sosyal hizmetler bölümünde okuyorum bu sene mezun olacağım.Staj deneyimim var ve ıspartada sosyal hizmetlere bağlı bakım ve rehabilitiasyon kurumunda iş deneyimim var yapılan mülakatlardan geçmiştim kpss de 71 puan aldım.Halk eğitim merkezinde engelli bakım kursuna gittim belgem var.Bölümümü seviyorum ve kendi bölümüm üzerinde ilerlemek istiyorum.

commenter
Feride ÖZCAN | Mayıs 10th, 2013 at 23:42

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi/erken çocuklukta eğitim bölümünü okudum.Bir yıl staj yaptım. Manisa’da yaşıyorum .Sabırlı merhametli anlayışlıyım.her türlü çalışma koşuluna uyum sağlarım.kendime çok güveniyorum.

commenter

merhaba,ben gülşen saçaklı,2007 kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.1 yıl ücretli olarak ana okul öğretmenliği yaptım,şuan anneyim 5 yaşında evladım var evliyim 25 yaşındayım,kpss 2012 den 65 puan aldım,sabrıma,şefkatime,iletişimime güveniyorum bu kurumda bu yüzden çalışmak istiyorum,yurttaki evlatlarımız için bir anne olamasam da gerçek bir teyze olacağıma inanıyorum,bunu yapmaktan onlarla vakit geçirmekten hiçbir zaman gocunmayacağımı buradan ilgililere belirtirim.bu kurumda elele çalışanlardan biri de ben olmak istiyorum…SAYGILARIMLA

commenter
yıldız aslan | Mayıs 11th, 2013 at 20:23

harran üniversitesi çoçuk gelişimi ve eğitimi böülümü mezunuyum.sizinle çalışmayı çok istiyoyrumm.ne olur bana yardımcı olurmusun.çalışmayı çok istiyorum.özel rehabilitasyonlarda dört yıl boyunca staj gördüm.0506 506 48 13

commenter
melike köylü | Mayıs 12th, 2013 at 14:52

mrb ben ankara cebeci kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.işkur çocukgelşişi üzerine sertifikam var.KPSS puanım 67.4 yıldır anaokulunda çalışmaktayımSosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum

commenter
mehtap göçük | Mayıs 13th, 2013 at 10:55

sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum çalışmak istiyorum lütfen yardımcı olun 05445311309

commenter

Önlisans çocuk gelişmi mezunuyum.kpssden 69 aldım. Sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter

mrb.ben aysel çocuk gelişimi mezunuyum aynı zamanda türk dili ve edebiyat 3.sınıf öğrencisiyim sosyal hizmetler kurumu insanın vijdanıyla çalışabileceği bir kurum olduğundan dolayı orda bulunmak isterim kpss den 75 aldım şimdiden teşekkürler

commenter
zülfiye dürücü | Mayıs 14th, 2013 at 15:13

05422032212 çocuk ğlişimi mezunuyum kütfen yardımcı olun sosyal hizmette çalışmak istiyorum

commenter

ege üniversitesi reklam bölümü mezunuyum, 1989 doğumluyum çocukları çok sewiyorum ve buyüzden bu işi yapmak istiyorum.teşekkürler.

commenter

iki yıllık sosyal hizmetler mezunuyum ve bu alanda çalışmak istiyorum ne kendimi gelştirmek istiyorum

commenter

merhabalar ben sema öncelikle böyle bir olanak sağladığınız için çok teşekkürler. Ben ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum 3 yıllık staj tecrübesi ve 1 yıllık meb de ücretli öğretmenlik yaptım.şimdi ise açık öğretimden sosyal hizmetler bölümünü okumaktayım.sizinle çalışmak isterim tekrar teşekkür ederim.

commenter
kezban akoğlu | Mayıs 16th, 2013 at 08:58

Kız meslek lisesi çoçuk gelişimi ve eğitimi 2000 mezunuyum aynı zamanda aöf adalet son sınıf öğrencisiyim kpss puanım 76 daha önce bir çok kurumdan tecrübem var sizinle çalışmak istiyorum iletişim için 0507 952 17 74

commenter

hep hayalimdir çocuk esirgeme kurumunda çalışmak insanları sevdiğim için bu işi yapacagıma inanıyorum oyüzden çok istiyorum

commenter

ben çocuk gelişimi mezunuyum daha önce usta öğreticilik yaptım bu işi yapacağıma inanıyorum..

commenter

benim telim 05534025791..sizlerle çalışmak istiyorum

commenter

karstan yazıyorum çocuk gelışimi okuyorm bu yıl mezun olacagım kız meslek lısesı mezunuyum ve cocklarla ılglı yıllardr egtm alıyorum kpss den 62 aldım cock esirgeme kurumlarında ıse grmem ıcın ne yapmam gerekıyor bana bilgi verirsenız cok mutlu olurum şimdiden teşekkürler…

commenter

Çocuk gelişimi mezunuyum ön lisans halkla ilişkiler bölümünü okudum şuanda sosyal hizmetler bölümü 2. sınıftayım milli eğitime bağlı 2 yıla yakın ana sınıfı öğretmeni olarak çalıştım açev’de hızlandırılmış program dahilinde eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitim verdim .KPSS puanım 68 izmir de ikamet etmekteyim.iki çocuk annesiyim çocukları çok seviyorum ve onlarla iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorum .Bu kurumlarda görev almak istiyorum son derece verimli olacağıma inanıyorum .Bilgilendirirseniz sevinirim .

commenter

Merhabalar ben satı kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.Kpss 2012 den 62 puan aldım.25 yaşında evliyimve 4 yaşında bir çocuğum var.Çocuğumla ve bütün çocuklarla oyun oynamak onlarla birşeyleri paylaşmaktan mutlu oluyorum.Onlara Anne Abla Arkadaş olmak istiyorum.Çorumluyum.ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
zülal zübeyde kavukçu | Mayıs 19th, 2013 at 01:53

mrb ben ısparta kız mes.lisesi çocuk gelişimi/özel eğitim bölümü mezunuyum 2 yıllık aöf. sosyal hizmetler bölümünde okuyorum bu sene mezun olacağım.Staj deneyimim var ve ıspartada sosyal hizmetlere bağlı bakım ve rehabilitiasyon kurumunda iş deneyimim var yapılan mülakatlardan geçmiştim kpss de 71 puan aldım.Halk eğitim merkezinde engelli bakım kursuna gittim belgem var.Bölümümü seviyorum ve kendi bölümüm üzerinde ilerlemek istiyorum.Allahın izniyle inş en iyi şeklde yapacagımdan eminim…iletişim için:05435094802

commenter
BİNNUR AYDOS | Mayıs 19th, 2013 at 16:47

merhabalar çocuk gelişimi çocuk bakım elemanı kursunu bitirdim. Anneyim ve çocuk esirgeme kurumuna girmek tek hayalim.Ayrıca engelli bireyler aile destek kursuna gidiyorum. KPSS den 65 puan aldım ve bu iş için çok araştırma yaptım. Bu radaki çocuklara çok verimli olacağımı düşünüyorum. BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM….

commenter

Ben Selma.İşletme fakultesi ve Sosyal Hizmetler MYO mezunuyum.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Bakımı Sertifikam var.(1064 saat)
Kpss 67. Bskıcı anne Yardımcı Öğretmen veya İdari Kadro (bana uygun bir pozisyonda) çalışmak istiyor.Saygılar sunuyorum.
(İl ilçe farketmiyor)

commenter

İşletme Fakultesi ve Sosyal Hizmetler MYO mezunuyum.Çocuk Gelişimi ve Eğitim Çocuk Bakımı Setifikası’na sahibim.(1064 saat)Çocuklarla iletişimim çok iyidir.kpss 67.
Uygun bir pozisyonda çalışmayı arzu ediyor saygılar sunuyorum.

commenter

saglık meslek lisesi mezunuyum hemşire bölümü 22 yasındayım kpss 65 cocuk esirgeme kurumunda çalısmak istıyorum

commenter

lise çocuk gelişimi mezunuyum kpss 2013 den 65 puan aldım sosyal hizmetler bölümü okuyorum acık ögretim . manisalıyım güleryüzlü dürüst cocukları seven biriyim çocuk esirgeme kurumunda calişmak istiyorum 20 yaşindayım bilgilendirirseniz mutlu olurum

commenter

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü meslek lisesi mezunuyum AÖF sosyal hizmetler okuyorum 8 yıl ana okulunda çalıştım çocuklarla ilgili her alanda ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA, SEVGİ EVLERİNDE, ÇOCUK YUVALARINDA çalışmak istiyorum…

commenter

çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum.. sosyal hizmette çalışmayı çok istiyorum kendime olan şefkatim güler vüzlülüğüm güvenim sonsuz..

commenter
HÜLYA ÖZÇELİK | Mayıs 21st, 2013 at 14:02

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDUM.ANNEYİM .ANKARA KEÇİÖRENDE OTURUYORUM.ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter

bende kız meslek lısesı mezunuyum kpss den 63 aldım bende çok istıyorum çocuk esirgeme kurumunda calışmak bende çocukları sevıyorum ve onlarla ıyı ıletısım kurabılıyorum

commenter
EMINE FINDIKOGLU | Mayıs 22nd, 2013 at 11:57

merhaba cocuk gelisimi ve okuloncesi egitiminden mezunuyum yedi yillik calismisligim var .cocuk egitiminden iyi anlamaktayim sevkatla sevgiyle buyumeliler ozen gostermelidir yeri geldimi anne yeri geldimi arkadas olmali ve bende bi anneyim giyimle konusmamla saygi ve sevgi icinde buyumelerine iyi egitim verebilceme inandigim icin calismak istiyorum saygilarimla tel:05307014962

commenter
GÜLŞEN ÇOBAN | Mayıs 22nd, 2013 at 17:08

Merhaba;
Sağlık Kurumları İşletmeciliği üniversite mezunuyum.Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İşletme 3.sınıf öğrencisiyim.Gelecek yıl son sınıf olacağım.
Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Evde Çocuk Bakımı kursuna devam etmekteyim.
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası
Bilgisayar Programcılığı Sertifikası
İşletmecilik Girişimcilik Sertifikası
B Sınıfı Ehliyetim vardır.
Çok acil bir işe ihtiyacım vardır.Bana yardımcı olmanızı Yüce Allahtan duacıyım.
Tel.No: 0 545 413 99 78

commenter
Nurhayat POYRAZOĞLU | Mayıs 25th, 2013 at 15:31

İyi günler, iki yıllık Samsun Ondokuz Mayıs Ünv. Çoçuk gelişimi bölümü bitirdim.Samsun/bafra da yaşıyorum. Daha önce bi iş tecrübem olmadı okul hayatımdaki stajlar dışında.

commenter

kız meslek lisesi çoçuk gelişimi mezunuyum aof sosyal hizmetler 2.sınıfta okumaktayım kpssden 63 puan aldım sosyal hizmet kurumunda çalışmak istiyorum.Ayrıca engelli bakım sertifikam ingilizce ve tıbbi sekreterlik sertifakalarım vardır.şimdiden teşekkürler

commenter

Mrb gümüşhane kız meslek lisese mezunuyum açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler bölümü okuyorum kpss den 59 aldım sosyal hizmet kurumlarında çalışmak istiyorum

commenter

Okulöncesi öğretmenliği mezunuyum çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.

commenter
zehra sağlam | Mayıs 27th, 2013 at 18:04

merhaba ..kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.karademiz teknik üniverstesi el sanatları bölümünden mezun oldum..şuan Anadolu üniverstesi son sınıf işletme okuyorum..çeşitli sertifikalarım var..çocukları çok seviyorum özellikle kimsesiz yardıma ve sevgiye muhtaç olanları ..türkiyenin her yerinde çalışabilirim.. 05447412884..

commenter

sosyal hizmetler bölümü 2.sınıf öğrencisiyim.ümran tıp merkezinde uzman dr asistanı olarak çalışmaktayım.kpss den 66 puan aldım.çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.bilginize saygılarımla….

commenter

ben hemşireyim kpss den 79 aldım özel bır hastanede yenıdogan yogun bakım hemşiresıyım sosyal hızmetler ve çocuk esırgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter
SATİYE ÇİFCİ | Mayıs 28th, 2013 at 15:42

Anadolu üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum

commenter

merhaba, adım Ümre Samsunda ikamet etmekteyim çocukları çok seviyorum hayalimde hep sosyal hizmetlerde çalışmak vardı işletme lisans mezunuyum aynı zamanda açıköğretimden adalet son sınıfta okumaktayım 08.02.1988 Samsun doğumluyum 2012 kpss den 53 aldım eğer kabul edilirsem orda çalışmaktan çok mutlu olacağım ama olmazsa ihtiyaç duyarsanız boş olduğum zamanlarda gönüllü olarak kurumunuzda çalışmak isterim kolay gelsin

commenter

bende çalışmak istiyorum.huzur evinde.yada çocuk esirgeme yurdunda.

commenter
hatice karaca | Mayıs 30th, 2013 at 01:30

merhaba. tokat gaziosman paşa üniversitesi çocuk gelişimi ve eğitimi yüksek okul mezunuyum bu alanda iş deneyimim oldukça iyi çouklarla iletişim kuvvetli.sabırlı güler yüzlü güven verici bir yanım vardır bu kurumda çalışmak istiyorum.05422681878

commenter

merhaba ben kız meslek lisesi çocuk gelişim bölümü mezunuyum ayrıca özel kreşte öğretmenlik yaptım şimdi şimdi şefkate muhtaç çoçuklarla çalışmak istiyorum

commenter

ben çocuk çocuk gelişim lise 4 ögrencisiyim bu kurumda çalışmak istiyorum ve birazda olsa nasıl alım yapacagınız konusunda bilgi almak istiyorum e postama degilde faceme msj atar mısınız rica etsem

commenter

bende kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum ben bu alanda usta öğreticilik yaptım çocukları seviyorum ve bu alanda kendimi geliştirmek istiorum..05534025791

commenter

Merhaba;
Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum. Şu an özel bir kurumda sınıf öğretmeni ve menntal aritmetik öğretmeni olarak çalışıyorum. Çocuklarla iletişimimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Nasıl alım yapacagınız konusunda ve çalışma şartlarınız hakkında bilgi almak istiyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

commenter
semra İncedayı | Haziran 5th, 2013 at 19:47

Ben öğretmen lisesinden ayrıldım.Şu anda çoçuk gelişimi ve eğitimi kursuna gidiyorum. Evliyim 3 erkek çoçuk annesiyim.Çoçuklari çok seviyorum.

commenter
semra İncedayı | Haziran 5th, 2013 at 19:50

Ben öğretmen lisesinden ayrıldım.Şu anda çocuk gelişimi ve eğitimi kursuna gidiyorum. Evliyim 3 erkek çocuk annesiyim . Çocuklari çok seviyorum.

commenter

konya selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum..

commenter

ben lıse mezunuyum aof ılahıyat okuyorum 1064 saatlık cocuk bakım elemanı, ıs ve ıs guvenlıgı 24 saatlık,ısaret dılı 120 saat,bılgısayar 160,makına nakısı 600 ve ehlıyetım var. cocuk esırgeme kurumunda calısmak ıstıyorum evlıyım 2 cocugum var cocukları cok sevıyorum, herhangı bır engelım yok. ıletısım ıcın 05532690283

commenter

Süleyman Demirel Üniverstesi kuyumculuk ve tasarım bölümü mezunuyum son 8aydır cocuk bakım elemanı isaret dili iş ve işçi güvenlıgı kurslarına katılıp sertifikalar aldım…sevgi evlerinde cacuk bakımı üzerine iş bakmaktayım neler gerektiğini, sartlarınızı ögrenmek istiorum. bilgilendirmenizi bekliyorum simdiden tesekkür ederim.5425594001

commenter

10yillik Kres ogretmeniyim Hava kuvvetleri komutanlığı ve SGK kurum kreşinde gorev yaptim

commenter

burdurda yaşıyorum adım yeliz erdaş. MAKÜ Bucak Hikmet Tolunay MYO çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum. bende annemi ve babamı çok küçük yaşta kaybettim. evliyim ve 1 kızım var. burdur sosyal hizmetler de çalışmak istiyorum.

commenter
SEVCAN ERBAKAN | Haziran 9th, 2013 at 16:46

BEN 36 YAŞINDAYIM KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM 1YIL KREŞTE ÖĞRETMENLİK YAPTIM.2 ÇOCUK ANNESİYİM, EVLİYİM.SOSYAL HİZMETLERDEN GELEN BİR ÖĞRENCİM VARDI. ONU ÇOK SEVDİM VE GERÇEKTEN SEVGİYE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK BAŞVURU YAPIYORUM . YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

commenter
rukiye keleş | Haziran 9th, 2013 at 23:32

bende çocuk gelişimi meslek lisesi mezunuyum shçekte çalışabilmek için bu bölümü okudum 30 yaşında evli ve 2 çocuk annesiyim kurumda yıllar önce bakıcının birine kızarak burda benim gibi insanlar çalışmalı demiş ve bu bölümü okumuştum çünkü kadın çocuğa vurmuştu çok kızmıştm.ben bu işi ve bu yavruları çok seviyorum dilerim deneme süresinden geçirerek bu alanlara eğitici alınır.ben annelik yapmaya hazırım.

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve bakımı mezunuyum ayrıyaten önlisans sosyal hizmet mezunuyum.kpss önlisanstan 75 aldım.5 yıl mili eğitimde usta öğreticilik yaptım.açevde çalıştım.halkeğitim onaylı bilgisayar ve ingilizce sertifikam var.milli eğitim onaylı hizmet içi sertifikam var.sosyal hizmette çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba;
Ben kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.3 yıl milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda anasınıfı öğretmenliği yaptım.Açev de eğitime muhtaç çocuklar için hızlandırılmış kurs gördüm.Aldığım kurs sonucu eğitime muhtaç çocukra açev e bağlı okulda görev yaptım.Sosyal hizmetler bölümü 2.sınıf öğrencisiyim.Kpss puanım 69 İzmir de yaşamaktayım.
-MEB onaylı Okul öncesi eğitimi usta öğretici belgesi
-MEB onaylı Açev hızlandırılmış kurs belgesi
-MEBonaylı Bilgisayar eğitim programları kurs belgesi
-B sınıfı ehliyeti
yukarıda bulunan belgelere sahibim.

commenter

ben 31 yaşındayım kızmeslek lisesi mezunuyum evde çocuk bakımı kursu aldım kpss\55 puan aldım ben bu işi severek yapabileceğimi düşünerek sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim bu çocukların beni gibi sevgi dolu insana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum tel:05366348640

commenter

devlet okulunda anasınıfında yardımcı öğretmenlik yapıyorum,çocuk gelişimi sertifikam var yüksek okul mezunuyum.evliyim iki çocuğum var.shçk da çalışmak istiyorum

commenter
melehat ilhan | Haziran 11th, 2013 at 13:36

çocuk gelişimi mezunuyum burdurda yaşıyorum açık öğretim sosyal hizmet bölümü okumaya devam edeceğim küçüklükten beri hayalim hep çocuklarla ilgili bir dalda çalışmak ve bunu canı gönülden yapmak istiyorum

commenter

Ben 23 yaşındayım kız meslek lisesi mezunuyum açık öğretim fakültesi sosyal hizmetler bölümünün son sınıftayım ( 2 yıllık ) ve çocuk gelişimi sertifikam var 2012 KPSS lise mezunu olarak sınavdan 63 aldım ve sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum

commenter

Pamukkale üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü mezunuyum.22 yaşındayım .Denizli veya farklı şehirlerdeki sosyal hizmetler kurumunda çalışmak istiyorum.Şimdiden teşekkür ediyorum.

commenter
HAMİDE GÖKKAYA | Haziran 13th, 2013 at 11:15

KIZ MESLEK LİSESİ ÇOÇUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM DALI MEZUNUYUM.ŞUAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİYİM.AYNI ZAMANDA AÇIK ÖĞRETİMDEN SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜNÜ OKUMAKTAYIM.HUZREVİ YADA ÇOÇUKESİRGEME KURUMUNDA ÇOK ÇALIŞMAK İSTİYORUM .VE ŞİMDİDEN İLGİLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

commenter

sosyal hizmetler ikinci sınıf öğrencisiyim ve staj yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim konya

commenter
ROJDA OZTEKIN | Haziran 14th, 2013 at 14:04

ben aof sosyal hizmetler bolumu onlisans mezunuyum . otistik bir evladim var ona daha faydali olmak icin once okul oncesi kizmeslek lisesini bitirdim daha sonra evladima ve tum cocuklara faydali olabilmek icin kendimi bu meslege adadim suan ise bir an once is bulup tum fedakarligimla calismak istiyorum saygilarimla .

commenter

ben sağlık meslek lisesi mezunu hemşireyim… kpss puanım 60..sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum..5397827109

commenter

ben sağlık meslek lisesi hemşire bölümünden mezunum.. kpss puanım 60 sosya hizmetlerde çalışmak istiyorum..05397827109

commenter

dumlupınar üniversitesi çocuk gelişimi bölümünden mezunum bu alanda çalısmak istiyorum

commenter

2013 çocuk gelişimi mezunuyum birçok alanda sertifikam var çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter

Ben Lisans Hemşirelik mezunuyum. Mesleğimi de seviyorum çocukları da. Seve seve çalışabilirim. Adanadayım. Kpss 63

commenter

Meraba ben Konyadan katılıyorum.1044 saatlik sertifikam var.Ayrıca nakış,giyim,kur an kursu sertifikam var.1994 yılında aldığım B ehliyetim var aktif olarak şehir içinde ve dışında otomobil, minibüs kullanmaktayım.Üç tane oğlum var.Sevgi evlerinde kız çocuklarına annelik yapmak istiyorum.Saygılar sunuyor,ilgilerinizi bekliyorum

commenter

bende cocuk gelısımi mezunuyum bende cocuk esırgeme kurumunda calışmak ıstıyorum

commenter

MERHABA 2YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.73KPSS PUANI ALDIM BU SAYDIĞINIZ ÖZELLİKLERİN HEPSİNE YETERLİ OLDUĞUMA İNANIYORUM DAHA ÖNCE ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA İŞ MERKESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPTIM…BU İŞİ BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM SİZDEN BANA DÖNMENİZİ RİCA EDERİM SAYGILAR…

commenter

SELAMLAR ben osmaniyeden katılıyorum sosyal bilimler mezunuyum 31 yaşındayım. ikiz çoukları annasiyim,sporcuyum(bokx kınck boks muaytai)hakemlik belgelerim var.özel güvenlik(silahlı)belgem var çocukları çok güzel korurum.bilgisayar sertifkam,B sınıfı ehliyetim var.Şehir içinde ve şehir dışında aktif olarak otomobil sürüyorum.merhamer duygum,vicdanım acıma hissim çok fazla.Buyüzden çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.saygılar sunuyorum,bilginize arzederim.

commenter

lısedekı okudugum bolumum cocuk gelısımı sımdı ıse 2 yıllık sosyal hızmetlerı okudm ve ben boyle yerlerde calısmayı gercekten cok ısterım oncelıgım cocuklardır onlarla ılgılenmek sevmek hep benım hayal ettgm ve gercekten ıstedıgım bı yerdr burası cok ıstıyorum o cocuklarla beraber olayı bu ısı severek yaparım…..

commenter

merhaba aöf 2 snf ogrencısıym shcek calsmak ıstıyorum daha once rehabıltasyonda görev aldım suan eczane çalışıyorum çocukları cok sevıyorum ıng serfkam bılgsayr sertfkam vr kızmeslek lısesı mezunuyum sosyal hızmetler okuyorum amacım butun mılletımze yardmda bulnm ıstıyorum duzgn dıksıyonlym ıletısım gayet ıyı ıns almanzı temnnı edrm

commenter

merhaba ben 2yıl ıspartada ziraat üzerne okudm şuan sosyal hizmetler okuyorum 1.snıfı basarlı bir şekilde bitirdm cocukları cok sevyorum sabırlyım ,dürüst ,cana yakınımdr bir cocuga bile yardm edeblsm ne mutlu gercektn yürektn bu işte calşmak istyorm kpps’dn 72 puan aldm değerlendirırsenz cok sevnirm bir işe yaramayı faydamın dokunmasnı canı gönüldn istyrm denizlilym teşekkür edrm şimdidn

commenter

merhaba ben 2yıl ıspartada ziraat üzerine okudum suan sosyal hizmetler okuyorm 1.snıfı başarlı bir şekilde gectm kpps’dn 72 puan aldm cocukları cok seviyorm cok sabırlymdır orda cocuklara bir nebze faydam olursa ne mutlu bana canı gönüden severek calısa bilirm denizlilıym

commenter
lütfiye yükselen | Haziran 20th, 2013 at 00:59

selam ben lütfiye hemşire sosyal hizmetlerde çalışmak isiyorum çünkü insanlara faydalı olmak azda olsa onların acılarını dindirmek beni mutlu ediyor iki çocuk annesiyim ama milyonlarca çocumuza ve yaşlımıza kucak açıcak kocaman sevgi dolu bir yüregim var ben orda olmalıyım tel 0544 625 93 85

commenter
ARİFE ŞENGÜL | Haziran 20th, 2013 at 07:17

merhaba cocuk gelişimi mezunuyum 13 yıl özel anaokullarında görev yaptım.izmirin bergama ilçesinde ikamet ediyorum.evliyim 13 yaşında kızım var. çocuk esirgeme kurumlarında görev almak istiyorum.

commenter
sevim karakış | Haziran 20th, 2013 at 12:42

ben sınıf öğretmenliği mezunuyum.Özel bir kolejde çalıştım bu yıl yengem bu kurumlarda çalışıyor.Ondan duyduğum kadarıyla bu kurumlarda öğretmenlik yapmak çok güzelmiş.bende kimsesiz çocuklarla iç içe olmak istiyorum

commenter
KÜBRA YILMAZ | Haziran 20th, 2013 at 16:05

SOSYAL HİZMETLER MEZUNUYUM.SOSYALOJİ BÖLÜMÜNÜDE OKUYORUM ŞUAN SOSYAL HİZMETLERDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM.SAYGILARIMLA.

commenter
mizgin gündüz | Haziran 20th, 2013 at 19:10

ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum önlisans sosyal hizmetler ve danışmanlık bölümü mezunuyum şimdide aöf sosyoloji 3.sınıf öğrencisiyim meb de ücretli okul öncesi öğretmenliği yaptım 32 yaşındayım kapss den 59 aldım sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum meb onaylı bilgisayar sertifikam,ingilizce sertifikam var 60 saatlik okul öncesi eğitim semineri sertifikam var B sınıfı ehliyetim var çocukları çok sevdiğimden ve çok sabırlı bi kişiliğe sahip olduğumdan mesleğimi çok sevdiğimden sosyal hizmetlerde çalışmak istiyoru şimdiden ilginize teşekkürler saygılarla

commenter
RABİA ÖZYÜREK | Haziran 20th, 2013 at 22:11

çocuk gelişimi lise ve 2 yıllık çocuk gelişimi mezunuyum.2 yıl okul öncesinde 1 yıl halk eğitimde çalıştım. sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter
songül TURĞUT | Haziran 22nd, 2013 at 09:42

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖN LİSANS MEZUNUYUM SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINA YAPILACAK OLAN PERSONEL ALIMINA BAŞVURUDA BULUNARAK GEREĞİNİN YAPILMASI DİLEKLERİMLE TEŞEKKÜRLER .

commenter
Beyhan Alişan | Haziran 22nd, 2013 at 19:46

Çocuk gelişimi mezunuyum,8 yıllık çalışma hayatım var. Güler yüzlü, diksiyonu düzgün, sabırlı, istekli, çocuklarla iletişimi kuvvetli birisiyim.
Sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.Sigara kullanmıyorum.
Saygılar

commenter

Merhaba 22yasindayim evliyim.kpss de 67 puan aldim.sabirli,guleryuzlu,cocuklari cok seven ve azimli bir insanim.lise de cocuk gelisimi, sosyal hizmetler onlisas mezunuyum. bir kreste3 sene calistim ve suan sosyal hizmetler ve cocuk esirgeme kurumunlarina yapilacak olan personel alimina basvuruda bulunarak gereginin yapilmasi dileklerimle. tesekkur ederim saygilar.

commenter

kpss 66 puan aldım güvenlik sertifikam var ticaret meslek lisesi mezunuyum kurumunuzda çalışmak isterim

commenter

Kpss puanım 80.77 adalet meslek yüksek okulu mezunuyum meb onaylı bilgisayar sertifikam ve cilt bakım ve güzellik sertifikam var 20 yaşındayım çocukları çok severim çok sabırlıyımdır bu işi gerçekten severek yapacağıma inanıyorum başvurumun kabul ederseniz çok sevinirim

commenter

2011 çoçuk gelişimi mezunuyum kpss’den 66 puan aldım. Sosyal hizmetler bölümünü okuyorum(hasta ve yaşlı bakımı sertifikam var) Şanlıurfada ikamaetkah ediyorum ve ücretli olarak rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum numaram:05418965925

commenter

Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. A.ö.f sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim.özel kolejde.3 yıl çalıştım, bu okuldan görevle ilgili başarı belgelerim var.Eşimin tayini nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldım. sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.Lütfen sesimi duyun.Allah herkese yardım etsin.

commenter

bende kızmeslek lisesi mezunuyum kpssden 69 aldım çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum bilgisayar sertifikam var.60saatlık oryantasyon belgem var şimdiden tşkler

commenter

çocuk esirgemede çalışmayı çok istıyorum batmandayım 69 puan aldım

commenter

kız mesleklisesi çocuk gelişim bölümü özel eğitim alanı okudum kpssden 71 aldım. neşeliyim şevkatliyim çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.

commenter

Çocuk gelişimi mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlı’ğına bağlı olarak, bağımsız anaokullarında 5 yıl sözleşmeli usta öğretici olarak görev yaptım. Kpss 2012 puanım 64 Kurumunuzda çalışmak istiyorum. Konu ile ilgili yardımcı olmanızı rica ederim, saygılarımla..

commenter

çocuk gelişimi bölümü özel eğitim dalından mezunum çucukları aşırı çok seviyorum helede sevgiye muhtaç çocuklar benim için herşeyden daha önemli küçüklüğümden beri hep ilgim vardı çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum …

commenter

çocuk gelişimi ve eğitimi. mezunum benimde çocuklarım var kimsesiz çocuklarda benim çocuklarım iyi annelik yapacağıma inanıyorum eşimde devlet okulunda eğitimci

commenter
Saliha DÖNERTAŞ | Haziran 27th, 2013 at 16:38

Çocuk Gelişimi ve eğitimi mezunuyum.Seminer ve bilgisayar sertifikalarım var.Evliyim,3 çocuğum var ve kimsesiz çocuklara da benim çocuklarım kadar iyi annelik yapabileceğimi düşünüyorum…Eşimde devlet okulunda eğitimci…KPSS puanında 58 aldım.

commenter
NURGÜL AKÇİL | Haziran 28th, 2013 at 02:46

ilahiyat önlisans mezunuyum.DGS ile sivas cumhuriyet üniversiesi ilahiyat fakültesini kazandım ve 4.sınıfa geçtim sevgi evlerinde ve yaşlı bakım evlerinde dini eğitim vermek için çalışmak istiyorum.buradan başvuru ile bunun olabileceğini düşünmüyorum ama yinede nasreddin hoca gibi ya tutarsa diyorum:)

commenter

benı arayın anlatayım 05315107378

commenter

bılmıyom bılen varsa banada soylesın elazıg dan cemal 05315107378

commenter

Ben yeliz girgin.1982 denizli doğumluyum.çocuk gelişimi ve egitimi denizli kız meslek lisesi mezunuyum.evli ve bır çocuk annesiyim.1998- 2005 seneleri arasında minik şirinler çocuk evinde öğretmen olarak calıştım.2005 -2009 seneleri arasında küçük adımlar çocuk evinde öğretmen olarak çalıştım.2012 -2013 öğretim yılında çamlık minikler kolejinde öğretmen olarak çalıştım.
sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.gereğinin yapılmasını arz ederim.
saygılar….

commenter

ben havva çil bartın merkezde oturuyorum. yaklaşık 5 yıldır GÖZDE BİRSÖZ çocuk yuvasında bakım elemanı olarak çalışıyorum.çocuklar konusunda tecrübeliyim.ayrıca bende anneyim ve işyerimde çocuklarla iletişim konusunda olsun her konuda örnek gösterilen bi çalışanım,kpss puanım 64.Bartın kızmeslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunuyum ve okulul öncesi eğitimi usta öğretici belgem var.birde 21-22 haziran 2013 de okul öncesi eğitim programı (2012)eğitimi seminerine katıldım.ben ÇOCUK EĞİTİCİSİ olarak çalışmak istiyorum gereyini arz ederim……

commenter

izmirde oturuyorum.huzur bulduğum tekyer huzurevi

commenter
ozgül durmaz | Haziran 29th, 2013 at 11:41

slm aleykum onlisans cocuk gelisimi mezunuyum 2008 de gaziantep meslek yuksek okulunu bitirdim 5 yildir milli egitimde calisiyorum.kpss puanim 62 cocuk esirgeme kurumunda calismak istiyorum.isimi cok severek yapuyorum calistigim okullarda cok basariliyim referans olarakda okull mudurlerim var.cocuklari cok seven sefkatli ve merhametli sevecen ve guler yuzlu burisiyimdir mesajima cevap gelmesi allahtan temennindir.

commenter

slmaleykum on lisans cocuk gelisimi mezunuyum 2008 de mezun oldum cok sevecen merhametli ve vcdanli briyim cocuk yuvasinda .sosyal hizmetlerde nersi llursa calismafa hazirim 05425861373

commenter

Bu yıl inşallah üniverste sosyal hizmetler bölümünü okuyacagım çoçuk gelişimi alanı özel egitim bölümünden mezunum 2 çoçuk annesiyim kpss 60 aldım iş deneyimim bilgisayar diplomam çoçuk bakıcıcılığı kurs belgem var saygılar.

commenter
özgül durmaz | Haziran 30th, 2013 at 13:52

onlisans cocul gelisimi mezunuyum.2008 mezun oldum.5 yildir milli egitimde calisiyorum.cocuklari cok severim.cocuk dilinden anlayan mutavazi ve hosgorulu sabirli biriyimdir.isine asik olan ve cok severek yapan birisiyidir hagi kurum olurhsa olsun zevkle ve heyecanla calismaya hazirim Tlf 05425861373

commenter
ozgul durmaz.haziran 30 2013 saat 14 | Haziran 30th, 2013 at 14:02

on lisans cocul gelisimi 2008 mezunuyum 5 yilda bu yana milliegitimde calisiyorum hangi kurum olursa olsun canla basla zevkle calismak istiyorum.sefkatli sevecen mutavazi ve sabirli biriyimdir.05425861373

commenter
ozgul durmaz.haziran 30 2013 saat 14 | Haziran 30th, 2013 at 14:07

bennin basvurum olmuyo neden

commenter

merhaba sosyal hizmetler bölümü mezunuyum adana çukurova aşkım tüfekçi devlet hastanesinde staj yaptım kpss den 67 aldım çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba cocuk gelımı mezunuyum acık ogretım 2. sınıf sosyal hızmetler ogrencısıyım kpss den 65 puan aldım calışmak ıstıyorum

commenter

ÖNLİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM.6 YILDAN BERİ MİLLİ EGİTİMDE ÇALISIYORUM.SUANDA ACIKTAN SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ OKUYORUM.2012 KPSS DEN 65 PUAN ALDIM.ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMA İMKANIM VARSA VE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. 0506 835 61 04

commenter
yasemin cumhur | Temmuz 1st, 2013 at 00:39

anadolu unıversıtesı(açık fakulte) önlisans halkla ilişkıler mezunuyum ….
543 419 08 15

commenter

acik ogretimm lise mezunuyum hatay denizcilerde ki sevgi evlerinde calismak istigorum

commenter

kpss puanim 61 denizcier sevgi evlerinde calismak istiyorum hatay iskenderun

commenter

atatürk üniversitesi açıköğretim lisans sosyal hizmetler 1.sınıf öğrencisiyim.çoçukları seven,şefkatli,sabırlı ve ağırbaşlı bir insanımdır.tek hayalim kimsesiz çoçuklara aradıkları şefkati ve sevgiyi bir nebze olsun gösterebilmektir.adıyamanda ikamet etmekteyim.çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum şuan aof okul öncesi öğretmenliğini okumaktayım kpss puanım 64 shçek çalışmak istiyorum tel 05435079737

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi okudum şunanda aöf sosyal hizmetler okuyorum zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezinde çalıştım kpss den 68 puan aldım SHÇEK çalışmak istiyorum

commenter
gonca doğan | Temmuz 3rd, 2013 at 18:12

kızmeslek çocuk gelişim mezunuyum 3 yıl meb de ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım sosyal himetler mezunuyum ikamet yozgat sorgun

commenter

kız meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum kpss den 60 puan aldım shcek veya sevgi evlerinde calışmak istiyorum kırıkkalede ikamet etmekteyim

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum aöf sosyal hizmetler bölümünde okuyorum kpss den 67 puan aldım 2çocuk annesiyim İstanbul da ikamet etmekteyim kurumunuzda çalışmak istiyorum

commenter
serpil birgi | Temmuz 3rd, 2013 at 22:01

Bu yıl sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun oldum .İşaret dili ve okul öncesi eğitim seminerlerine katıldım ankarada ikamet ediyorum.

commenter
tülay dikili | Temmuz 4th, 2013 at 01:56

Sosyal Hizmetler mezunuyum Halk Eğitimin 3-6 yaş ve 12-18 yaş çocuk gelişimi kursuna gittim Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgemede çalışmak istiyorum

commenter

Niğde eğitim fakültesinden mezunum 5 yıl Miillieğitimde öğretmenlik yaptım ilkokul öğretmenliği olarak şimdi ise çocuk esirgeme kurumunda çocuklara eğitim verip yetişritmek istiyorum ilginiz için teşekkür ederim şimdiden..

commenter

Cocuk gelisimi mezunuyum sosyal hizmetler bolumunu okuyorum ve sizinle calismak istiyorum..

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve egittiminden mezun oldum. sosyal hizmetlerden mezunnum kpss den 62 aldım kahraman maraşta ikamet etmekteyim

commenter
çocuksuz bir dünya düşünemiyorummm | Temmuz 5th, 2013 at 11:59

merhaba 2012 d.ü çocuk gelişimi önlisans mezunuyum.kpss den 60 puan aldım.çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.diyarbakırda ikamet etmekteyim

commenter

SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS MEZUNUYUM.KPSS PUANIM 69.8 ve shcek veya sevgi evlerinde calışmak istiyorum.ilginiz için teşekkür ederim şimdiden..TEL NO; 0537 387 79 88

commenter
songul hışır | Temmuz 5th, 2013 at 14:32

gazi üniversitesi dekoratif sanatlar öğretmenliği mezunuyum.kpss puanın 66

commenter
fatih yıldırım | Temmuz 5th, 2013 at 14:42

fatih yıldırım 1983 doğumluyum lisan mezunuyum bölümüm işletme bakıcı annelik sertifikasına sahibim tel: 05433441277 adres:sıdıklı ikiz ağıl köyü merkez kırşehir

commenter

Aöl.Çocuk Gelişimi mezunuyum.Aynı zamanda AÖF önlisans halkla ilişkiler bölümünü bitirdim ve eğitimimi İKTİSAT BÖLÜMÜ olarak devam ettirmekteyim son sınıf öğrencisiyim.Çocuklarla iletişimim iyidir ve çocuklar tarafından çok sevilirim ve herşeyden önemlisi çocukları çok severim kendi evladım gibi.Merhametli, güleryüzlü biriyim.MERSİN’DE ikamet etmekteyim.SAYGILARIMLA.

commenter

KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM 5 YIL DEVLET OKULLARINDA ANA SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ YAPTIM AYRICA SHÇEK DA 2 YIL KADROSUZ ÇALIŞTIM ŞU ANDA AÖF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4. SINIF ÖĞRENCİSİYİM SAYGILARIMLA

commenter

çocuk esirgeme kurumuyla ilgili yardımcı olurum ararsanız 05534798869

commenter

merhaba;
muğla m.y.o çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. 6 ay sözleşmeli öğretmenlik yaptım. 21 yaşindayım muğla/fethiyede yaşıyorum . iş armaktayım ilgilenen kişiler benimle irtibata geçebilirler . iyi günler

commenter

sorularınız varsa yardımcı olabılırım yanlış anlaşılmasın

commenter
zuhal aktaş | Temmuz 6th, 2013 at 20:16

Kişisel Özelliklerim :
Her türlü hareketli iş ortamına ayak uydurabilecek, iş hayatında zaman ve tempo sorunu olmayan, bilgisine her gün yeni bilgiler katmak isteyen, sadece öğrenim gördüğü okullar vasıtası ile değil aynı zamanda kendini de yetiştiren; başarının planlı, özenli ve disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanan ve bunun sonucunda gerçekten hak edeceği kariyeri hedefleyen; dinamik, temsil ettiği kurumun imajını zedelemeden elde edeceği başarı için fırsat isteyen mantık ölçüleri dâhilinde idealist ve son derece uyumlu biriyim.
EĞİTİM BİLGİLERİ
2011 – 2013 İSTANBUL FATİH ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi
Akademik başarı:4 dönem onur belgesiyle bitirildi
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Word, Power Point, Excel, Outlook, Internet
KURS VE SEMİNERLER
Prof.Dr.Adnan Kulaksızoğlu,’’Çocuk yetiştirme tutumları ve kişiliğe olan etkileri’’
Prof.Dr.Fatma Alisinanoğlu,’’Aile içi iletişim’’
Yrd. Doç.Dr. Ercan Mertoğlu,’’Okul öncesi dönemde yaş gruplarına göre müzikle öğretim’’
Psikolog Dr.Ferhat Çelik ‘’Gelişen değişen dünyada öğretmenlik’’
Psikolog Dr.Çetin Özbey ‘’Otizm’’
Atölye çalışmaları,Çitlembik abla ile Airigami(balon katlama sanatı)ve Fatma Ertamal ile Sanat etkinlikleri çalışmaları
Prof. Dr. Mübeccel Gönen’’Çocuklarda dil gelişimi ve onu destekleyici etkinlikler’’
Prof. Dr. Ramazan Arı ‘’Sınıf ortamında olumsuz davranışlar’’
Prof. Dr.Haluk Yavuzer’’Ailede güven duygusu’’
Prof. Dr. Ayla Oktay ‘’Okulöncesi dönemde aile içi ilişkiler ve disiplin’’
Prof.Dr Servet Bal ‘’Ailede çocuk hakları’’
Prof. Dr. Belma Tuğrul ‘’Oyunun dili’’
Prof. Dr. İsmihan Artan ‘’Özgüven geliştirmede müziğin rolü’’
Doç. Dr.Gülden Uyanık Balat ‘’Güvenli bir aile ortamında değerler eğitimi’’
Yrd. Doç.Dr. Ercan Mertoğlu ‘’Okul öncesi dönemde müzikle bütünleşik ve sarmal eğitim 1 ve 2 oturum
Mucitler Atölyesi’nin kurucusu Ayşe KURALAY ‘’Öncesi Dönemde Fen Etkinlikleri ‘’
Bilgisayar ve program sertifikası
ETKİNLİKLER
İstanbul Fatih Üniversitesi fotoğrafçılık Klubü
İstanbul Fatih üniversitesi ÇOGE eğitim günleri
Çocuk gelişimi programı ve gelişim kulübü

sizinle çalışmaktan onur duyarım

commenter
zehra sümeyye | Temmuz 7th, 2013 at 14:40

selamun aleyküm Ben Imam Hatip mezunuyum bilgisayar ve evde çocuk bakımı sertifikam var kpssden 66 puan aldım sevgi evlerinde çalışmayi çok istiyorum.Saygılarmla

commenter
zehra sümeyye | Temmuz 7th, 2013 at 14:57

selamun aleyküm Ben Imam Hatip mezunuyum bilgisayar ve evde çocuk bakımı sertifikam var kpssden 66 puan aldım sevgi evlerinde çalışmayi çok istiyorum.Saygılarmla 05442406660

commenter
Tenzile çelebi | Temmuz 7th, 2013 at 18:19

2013 kızmeslek lisesi çocuk gelişim ve eğitimi alanı mezunuyum sosyal hizmetler,çocuk esirgeme kurumlarında ve
sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.kpssden 67 aldım.

commenter

merhaba:kız meslek çocuk gelişimi mezunuyum usta ögretici sertifikası aldım 5 seneden beri özel egitim rehebilitasyon merkezinde çalışıyorum ve açık ögretimden sosyal hizmetleri okuyorum sosyal hizmetler cocuk esirgeme kurumunda çalışmayı çok istiyorum.Saygılarımı sunarım.

commenter

çocuk gelişimi 2013 tokat myo mezunuyum. bilgisayar bilgim ve staj deneyimlerim iyi derce. 7 okulda staj yaptım. okul öncesi ve özel eğitim dahil. sizinle çalışmak istiyorum.

commenter
Türkan Karaca | Temmuz 7th, 2013 at 23:01

2003 Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsü Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunuyum. Başbakanlık Kreşi Disney Çocuk Klubü’nde stajımı yaptım. şuan halk eğitim Çocuk Bakım Elemanı Kursuna ve Hızlı klavye kursuna devam etmekteyim. Bilgisayar sertifikam mevcuttur. Çocuklarla ilgilenmeyi ve zaman geçirmeyi severim ayrıca çoçuklara bişeyler öğretmekten hoşlanırım o yuzden sevgi evlerinde çalışmak istiyorum. kpss puanım 69,9. Saygılar.

commenter
gülsüm cenk | Temmuz 7th, 2013 at 23:11

mrb 2012 sosyoloji bölümü mezunuyum .formasyon belgem bulunmakta. kpss den 68 puan aldım .sizinle çalışmak istiyorum.

commenter

İyi akşamlar ben kiz meslek lisesi mezunuyum 15 yildir zihinsel engellilerde usta ogretici olarak calismaktayim 2 yillik sosyal hizmetleri bitirdim 4 yilligi tamamlamak icin sosyoloji okuyorum SEVGILER

commenter
emine yıldız | Temmuz 8th, 2013 at 20:17

bu yıl samsun ilkadım kız teknik ve meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünü bitirdim.bölümümü sevdiğim için üniversitede a.ö.f sosyal hizmetler bölümünü okuyacağım.o yüzden çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum

commenter
ŞERİFE TUKENMEZ | Temmuz 8th, 2013 at 23:53

Kiz meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum 4 yil özel eğitim okullarinda calistim

commenter
Birsel ÇELİK | Temmuz 9th, 2013 at 13:58

ÖNLİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM.OKUL ÖNCESİ VE BİR ÇOK REHABİLİTASYON MERKEZLERİ,ÖZEL OKULLARDA STAJ GÖRDÜM.2 YIL MEB DE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM.KPSS DEN 65 ALDIM SHÇEK’TE ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
zülal zübeyde kavukçu | Temmuz 9th, 2013 at 22:09

mrb ben ısparta kız mes.lisesi çocuk gelişimi/özel eğitim bölümü mezunuyum 2 yıllık aöf. sosyal hizmetler bölümünde okuyorum bu sene mezun olacağım.Staj deneyimim var ve ıspartada sosyal hizmetlere bağlı bakım ve rehabilitiasyon kurumunda iş deneyimim var yapılan mülakatlardan geçmiştim kpss de 71 puan aldım.Halk eğitim merkezinde engelli bakım kursuna gittim belgem var.Bölümümü seviyorum ve kendi bölümüm üzerinde ilerlemek istiyorum.ısparta mehmet tönge spastikler okulunda raporluların yerine gidiyorum iş deneyimim var.

commenter
sinem ŞİMŞEK | Temmuz 10th, 2013 at 19:12

MERHABA KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDEN SONRA ÖNLİSANS SOSYAL HİZMETLER MEZUNUYUM 3YILLIK KREŞ ÖĞRETMENLİĞİ TEBRÜBEM VAR KPSS 64 PUAN ALDIM LİDERLİK VASFINA SAHİBİM SHÇEKTE VEYA SEVGİ EVİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM ANKARA’DA İKAMET EDİYORUM UYGUN KADRONUZDA DEĞERLENDİRİLMEK İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…0506.272.91.89

commenter
emine bozdemir | Temmuz 11th, 2013 at 07:05

hayırlı günler ben tpkat meslek yüksekokulu 2 yıllık muhasebe bölümünü bitirdim belki bu bölümün bu işle bir alakası yok ama ben gerçekten sosyal hizmetlerde gerek bakıma muhtaç çocuklartın bulunduğu bölüm gerekse yaşlıların bulunduğu bölüm hiç farketmez çalışmak idtiyorum.Hayatta en istediğim şey böyle yardıma muhtaç insanlara maddi olmasa bile manevi destek verebilmek. Ayrıca ben lisedeki stajımı da çocuk yetiştirme yurdunda yaptım onları tanıma fırsatım oldu lütfen bu görevde banada yer verin onlarla yakından ilgilenmemi sağlayın inşiallah bu görevde bende olurum ayrıca gerekiyorsa kpss puanım 65 Allah tüm zor durumda kalan insanların yardımcısı olsun hayırlı günler.

commenter

kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum meb onaylı usta öğretici sertifikam var kayseride ikamet ediyorum kurumunuzda çalışmak istiyorum

commenter

kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum meb onaylı usta öğretici sertifikam var kayseride ikamet ediyorum kurumunuzda çalışmak istiyorum kpss 69 puan aldım 0530692 2976

commenter
bişenk fatma acar | Temmuz 11th, 2013 at 10:51

kız meslek lisesi çocuk gelişimini okudum ve su anda ünuverste ıkıncı sınıf ögrencısıyım şırnak ıcın sosyal hızmetlerde calışmak ıstıyorum kpss puanın 56

commenter

Merhaba. Ben felsefe grubu öğretmeniyim. Yedi yıldır özel okul ve dershanelerde felsefe grubu öğretmenliği ve rehber öğretmenlik yaptım. Ankara da yaşıyorum. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmak isterim. Saygılar.

commenter

iyi günler gazi üniversitesi eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmeniyim.tc milli eğitim bakanlığı özel merkez kursları merkezinin 1064 saatlik okul öncesi programları sertifikam var.bu alanda çalışmayı çok istiyorum aynı zamanda bir anneyim şevkat ve emeğin ne demek olduğunu anlayabilirim.sizle çalışmaktan memnun olurum.

commenter

Ne zaman ve nereye basvurular bilen var mi?

commenter

8 yıldır özel okullarda görev yapmaktayım 28 yaşındayım evliyim 1 çocuk annesiyim antalyada ikamet etmekteyim sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum sosyal hizmet alanında çalışmak istiyorum

commenter

merhaba.kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum eskişehir anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler bölümü okuyorum seneye bitiricem inşallah. 2 yıl anaokulunda çalıştım şimdi ise sozyal hizmet kurumlarında görev yapmak istiyorum kpss puanım 65 teşekkürler..

commenter

ben düz lise mezunuyum fakat şu anda aöf sosyal hizmetler bölümü okuyorum 2. sınıfım.inşallah bende çocuk esirgeme kurumunda veya huzur evinde çalışmak istiyorum kpss den 67 puan aldım.yaşlıları ve çocukları çok seven ve anlaşabilen bir yapım var.inşallah geri dönüş yaparsınız ve kabul edersiniz.

commenter
Berna KÜÇÜK | Temmuz 12th, 2013 at 15:03

Sosyal Hizmet bölümü 2013 lisans mezunuyum. KPSS puanım 72, huzurevi, rehabilitasyon merkezi ve il müdürlüğünde staj yaptım. Samsun’da çalışmak istiyorum. 05462950032

commenter

sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum calısmak istiyorum tarsusta oturuyorum tel:05367963895

commenter

çocuk gelişimi mezunuyum kpss puanım 66 ücretli öğretmenlik yapıyorum.

commenter

Merhaba kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. Önlisans sosyal hizmetler bölümü mezunuyum. Kpss puanım 69 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında stajımı yapacam. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında SHÇEK’te çalışmak istiyorum.

commenter
necla14.7.2013 | Temmuz 14th, 2013 at 09:48

ben düz lise mezunuym 1064 saatlik meb ten onaylı sertvikam varsosyal hızmet kurumunda çocuk bakım elamanı olarak çalışmak istiyorum

commenter

merhabalar kız meslek lısesı cocuk gelısımı mezunuyum. aynı zamandan anadolu unıverstesı sosyal hızmetler . SHECK’TE calısmak ıstıyorum

commenter

mrhb ben suleyman demırel unıversıtesı halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü 2013 mezunuyum. aynı zamnda anadolu unıversıtesı sosyal hızmetler önlısan bölumu 2. sınıf ögrncısıyım. daha önce cocuk gelısımı hızlı okuma ve hafıza teknıklerı ıle ılgılı uzmanlık belgesı aldım . sosyal konular ve insanlarla iletişim ilgı alanımdır. manısada yasıyorum. aıle ve sosyal polıtıkalar bakanlıgına baglı her turlu kurumda calısabılırım.

commenter

Merhaba 98 Adıyaman S.M.L hemşirelik mezunuyum.Kpss 2012 puanım 63 Özel hastanelerde çalıştım diyaliz ve acil hemşireliği yaptım ayrıca A kalite almış özel bir hastanenin kurucu hemşireliğini yaptım ve bu hastanede cerrahi kat sorumlusu olarak çalıştım.Adıyaman ve çevre illerde çalışabilirim.teşekkürler.

commenter

önlisans çocuk gelişimi mezunuyum.Ücretli ögretmenlik yaptım.shçek te çalışmak istiyorum .Degerlendirmeye alırsanız sevinirim.

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi 2001 mezunuyum.Mezun olduğum yıldan beri bir fiil özel kurumlarda anaokulu öğretmenliği yapmaktayım.Aynı zamanda sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.bu iki diplomamı aynı anda kullanabileceğim bir iş araştırmaktayım.izmir yenigirnede ikamet etmekteyim ,evliyim. saygılar…

commenter
Nuray Yalçın | Temmuz 16th, 2013 at 00:23

Merhaba 1997 Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünden,2012 yılında da Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğin den Mezun oldum.Evliyim 3 çocuk annesiyim.Ayrıca 2003-2006 yılları arasın da Bandırma Çocuk Esirgeme Kurumun da Bakıcı Annelik yaptım.İkiz çocuklarım doğunca ayrılmak zorun da kaldım.bu işi gerçekten çok istiyorum çünkü tecrübeye sahibim ve işimden çocuklarımın doğumu ile mecburen ayrıldığım için hala çok özlüyorum.Bu yıl kpss ye de girdim sonuçları bekliyorum.

commenter
sultan çiftçi | Temmuz 17th, 2013 at 01:52

YÜSELÇUK ÜNİVERSİTESİ MYO.MEZUNUYUM DENİZLİ HALK EĞİTİMDEN EVDE ÇOCUK BAKIMI SERTİFİKAM VAR.SOSYAL HİZMETLERDE GÖREV ALLAMK İSTİYORUM..

commenter

Merhaba,2010 önlisans sosyal hizmetler mezunuyum 2012 kpss puanım 81 .iki çocuk annesiyim kayseride ikamet etmekteyim SHÇEK’te çalışmak istiyorum.

commenter
başak güven | Temmuz 17th, 2013 at 11:16

ÖNLİSAN MEZUNUYUM AYRICA İŞLETME 3.SINIFTAN DEVAM EDİYORUM. ÇOCUK BAKIM ELEMAN KURSU SERTİFİKKAM VAR. ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM.VE SEVGİ EVLERİNDE ÇALIŞMAYI ÇOK İSİTİYORUM…

commenter

mrb 2012 ön lisans çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum kpss puanım 66 SHÇK ve sevgi evlerinde çalışmak istyrm 1 yıl ücretli öğretmenlik yaptım ayrıca başvurular nerden yapılacak

commenter
HEMŞİRE ARZU | Temmuz 17th, 2013 at 19:21

2011 hemşirelik mezunuyum sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter
HEMŞİRE ARZU | Temmuz 17th, 2013 at 19:30

2011 hemşirelik mezunuyum 6 ay özel hastanede sorumluluk yaptım alımlarda başvuruda bulunmak istiyorum,Hemşire olarak.

commenter

cok sabırlı bı ınsanım cocuklarıda cok severım bu ısı severek yabacagımdan emınım sosyal hizmetler bölumunu okuyorum çocuk esirkeme kurumunda cok calısmak ıstıyorum 543 910 64 95

commenter

Merhaba,ben çocuk geliçimi kız meslek lisesi ve önlisans sosyal hizmet mezunuyum, kpss de güzel bir puan aldım. Kendi alanımda çalışmak istiyorum.. Tabiki sizinde yardımlarınızla…

commenter
halime gütmen | Temmuz 18th, 2013 at 10:24

kız meslek lisesi giyim bölümü mezunuyum.çocuklarla iletişim konusunda uzmanım,Allah ın izniyle yaparım.benimde 1 kızım var ve daha önce çok çocuk baktım..gerek sabır gerek hoşgörü çok şükür mevcut.hayırlısı olsun yine de..

commenter
halime gütmen | Temmuz 18th, 2013 at 10:28

bu arada kpss den 77 aldım.memnun kalmazsanız 1 ay sonra sözleşmemi fes edin herşeye varım sizinle..sevgiler

commenter
sümeyye avcı | Temmuz 18th, 2013 at 19:18

2012 hemşirelik (lisans düzeyinde) mezunuyum. 6 aylık özel hastanede deneyimim var. aıle ve sosyal polıtıkalar bakanlıgına baglı her turlu kurumda calısabılırım. teşekkürler

commenter

ÖNLİSANS SOSYAL HİZMELER MEZUNUYUM 5 YILDIR DEVLET HASTANESİNDE SEKRETER OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞINDA HER KURUMDA ÇALIŞABİLİRİM ÖZELLİKLE BAYANLARIN SORUNLARIYLA İÇ İÇE GÖREV YAPMAKTA BULUNMAKTAYIM UMARIM MESLEĞİME YÖNELİK ÇALIŞIRIM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

commenter

Anadolu üniversitesi okulöncesiöğretmenliğimezunuyum 8 yılMEB de ücretli öğretmenlik yaptım 4 yıl özel anaokullarında öğretmenlik ve eğitim kordinatörlüğü yaptım 36 yaşındayım okulöncesi çocuklarına yaratıcı drama dersleri verdim telefon numaram: 05307710585

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.sosyal hizmetler 2ci sınıf okuyorum aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı tüm kurumlarda çalışa bilirim teşekkürler

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.eskişehir anadolu üniversitesi sosyal hizmetler 2. sınıf okuyorum.aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı tüm kurumlarda çalışabilirim teşekkürler…

commenter

merhaba ben önlisans sosyal hizmetler mezunuyum sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.bana en kısa zamanda mail atmanızı rica ederim saygılar

commenter
Hatice İlknur Ozkan | Temmuz 20th, 2013 at 12:43

Okuloncesi öğretmenliği mezunumun.Ucretli olarak ve ozel kurumlarda gorev yaptım. Mesleğimi seviyorum.Gumushane merkezde branşımla ilgili kurumunuzda çalısmayı çok istiyorum.sabirli ve güler yüzlü işine önem veren,titiz ve özenli çalışan ,diksiyonu düzgün, kendini rahat ifade eden,liderlik ve yöneticilik özelliği taşıyan kişiliğe sahibim.Sizinle çalışmaktan mutluluk duyarim.cep:05054690409

commenter
Müzeyyen ÖZDEMİRCAN | Temmuz 20th, 2013 at 17:46

Önlisans mezunu,Kız meslek lisesi Çoçuk gelişimi bölümü mezunuyum.Hakkari,ilçeleri ve ilçelerine bağlı köylerde 7 yıl ücretli öğretmenlik yaptım.Şimdi de Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında çalışmak istiyorum.

commenter
rahime çamcı | Temmuz 20th, 2013 at 20:48

ben kpss den 72 puan aldım.Çocukları çok seviyorum ve çok da iyi anlaşıyorum ve anlıyorum onları.Sevgiye şefkate ilgiye muhtaç olan çocukların yanında olmak onlara bir şeyler öğretmek ben de çok isterim.En çok da sevmeyi sevilmeyi ve doğruluğu dürüstlüğü öğretmek isterim onlara insanlığı ve insanlığın bilincinde olmayı aşılamak isterim.tel:0541 966 87 52

commenter

Beden eğitimi ve spor Öğretmenliği mezunuyum şuanda yüksek lisans yapıyorum Samsun’da ikametgah ediyorum Samsun’da sevgi evlerinde ve schek bünyesinde çalışmak istiyorum. Yüzme,voleybol,badminton alanlarında antrenörlük deneyimim mevcut daha önce çocuk Grupları ile deneyimim vardır.

commenter

özel rehabilitasyonda çalıştım her çocuğun dilinden anlarım merhametli cana yakın sevecenim anlaşamayacağım kişi olamaz benimde çocuklara yardımım olursa sevinirim benimle çalışırsanız mutluluk duyarım çocuk gelişim sertifikam var

commenter

ben kpssden 66 puan aldım ve çocukları severim kendime güveniyor merhametli cana yakın sevecenim anlaşamayacağım kişi olamaz benimde çocuklara yardımım olursa sevinirim benimle çalışırsanız mutluluk duyarımum pişman olmazsınız 05236885125

commenter
hicran yüksel | Temmuz 23rd, 2013 at 09:57

hicran ben.çocuk gelişimi bakımı ve alanı mezunuyum.3 sene özel eğitimde 1 senede anaokulnda çalıştım lütfen çok istiyorum.ve kendime çok güveniyorum

commenter
dursun ÇALIŞ | Temmuz 23rd, 2013 at 10:23

Merhaba 98 Adıyaman SML Hemşirelik mezunuyum Kpss 2012 puanım 59 özel diyaliz merkezinde 10 yıl,araştırma hastanesinde 1 yıl çalıştım kurumunuzda çalışmak isterim Adıyaman ve çevresi olursa memnun olurum.Teşekkürler.

commenter
kader çalışkan | Temmuz 23rd, 2013 at 11:39

ben öğretmen lisesi ikinci lisede çocuk gelişimi bakım elemanı mezunuyum kapsden 62 puan aldım kurumda çalışmak istiyorum çocuklar seven şefkat gösteren birim çünki ben bir anneyim daha fazla yardımcı ola bilmek için milli eğitim müdürlüğünün açmış olduğu ETKİLİ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER KURSUNA KATILIP KURS BELGESİNİ ALTIM

commenter
Sultan aktunc | Temmuz 23rd, 2013 at 17:44

İyi gunler ben 28 yasinda meslek lisesi cocuk gelisimi mezunu ve sosyal hizmetler acik ogretim fakultesi ogrencisiyim;devlet okulunda ve cesitli kreslerde ogretmenlik yaptim.su anda calismiyorum sevgi evlerinde veya sizin uygun gordugunuz bir pozisyonda sizinle calismayi cok isterim!.. Saygilarimla…5468512269)

commenter

Sosyoloji alanında eğitim görmemin başlıca nedeni çocuk esirgeme kurumlarında çalışabilmektir. Kendimi bu kurumda çalışmak için yeterli buluyorum. 2013 sosyoloji bölümü mezunuyum. Daha önce iş deneyimim olmadı ve bu meslek tam beni yansıtmaktadır. Önceliğim İstanbul Avrupa yakası fakat gerekli olduğu takdirde her yerde çalışabilirim.

commenter
özlem turgut | Temmuz 23rd, 2013 at 21:34

usta öğreticiyim iki yıl ana sınıfında görev yaptım halk eğitimde çocuk gelişimi kursu veriyorum sivasta sık sık sevgi evlerini ziyaret ettim onlarla olmak ve çalışmak istyrm önce SEVGİ sonrada SABIR olması gerekiyor

commenter
meryem iyidil | Temmuz 24th, 2013 at 00:00

lise çocuk gelişim mezunu aöf sosyal hizmetlr son sınıftayım mezun olmak için 2 dersm war.çocuklarla ilgilenmeyi seven onlarla zaman geçirmekten mutlu olan biriyim.eğitimini aldğım ve çalışmak istedğim en güzel kurum umarım herkes gibi bizde o mutluluğu yaşarız..TEŞEKKÜRLER

commenter
hatice bağbatoğlu | Temmuz 24th, 2013 at 15:46

iyi günler…ismim hatice,30 yasında 2 kız annesiyim.9senelik evliyim.gerek evliliğim süresince gerek öncesinde herkeste olduğu gibi bir cok sıkıntılı dönemler geçirdim…bu sıkıntılar karsısında hayata eğilmeden dimdik devam ettim.bu yavrularımızın sıkıntılarına da aynı gayret ve sabırla yardımcı olacağıma inanıyorum.

2012-2013 eğitim öğretım yılında İZMİR BORNOVA HALK EĞİTİM merkezinde 1064 saatlık COCUK BAKIM ELEMANI sertifikamı aldım…

SEVGİ,SAYGI SABIR çerçevesi içinde sizlere ve kuzucuklarımıza faydalı olabilirim… önce ALLAHIN izniyle,sonrada sizlerin aracılığıyla bu hayırlı işe talibim…

teşekkür ederim…

commenter

ben konyadan zeynep 22 yasındayım 1044saatlık cocuk bakım elamanı sertıkam var bu kurumda çalısmak ıstıyrum bılgılerınızı arz ederim

commenter

merhaba ben sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum okulumu yüksek bir dereceyle bitirdim ve çalışmak istiyorum

commenter

Sosyal hizmetler mezunuyum ve seve seve çalışmak istediğim kurum burası! inşallah en kısa zamanda bu imkanı yakalarım,saygılarımla…

commenter

22 yaşındayım önlisans çocuk gelişimi bölümü menuzunuyum ücretli öğretmenlikte yptım. Mesleğimi ve çocuklrı seviyorum .Şimdi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum .

commenter

ne zaman basvurular bılgısı olan

commenter

cocuk gelısımı ve ılahıyat onlısans mezunuyum kpss72 basvurular hakkında bılgı almak ıstıyorum

commenter
Ayşe Kocaman | Temmuz 25th, 2013 at 17:37

merhaba ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi (örgün)Sosyoloji mezunuyum. Aynı zamanda önlisans sosyal hizmetler ve danışmanlık bölümünü bitirdim. bilgisayar sertifikam var. Onur belgelerimde mevcut. Çocuklarla ve yaşlılarla olan iletişimim oldukça iyi. okuduğum bölümlerle ilgisiz bir kurumda çalışmak istemiyorum, bu yüzden sizinle çalışmama izin verin.

commenter
Tuğçenur Opruk | Temmuz 26th, 2013 at 02:19

Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji 2012 yılı mezunuyum. Bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi – Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden aile danışmanlığı sertifikası aldım. Shçek da çalışmak istiyorum. Teşekkürler.

commenter

2012 Sakarya Sosyoloji mezunuyum. Askerlik hizmetimi tamamladım. Bilgisayar sertifikam var. SHÇEK’da çalışmak istiyorum. Saygılarımla.

commenter

2012 Sakarya Sosyoloji mezunuyum. Askerlik hizmetimi tamamladım. Bilgisayar sertifikam var. KPSS puanım 79. SHÇEK’da çalışmak istiyorum. Saygılarımla.

commenter
pınar özakçil | Temmuz 26th, 2013 at 12:14

merhaba meslek lisesi mezunuyum açıktan sosyal hizmetler okuyacam bu sure içnde stajda görecem bu nedenle siznle çalışmak isyorum ve çok başarılı olacğimdan eminim bir yıl boyunca staj gördum ben anaokulunda ondan önce rehabilitasyon merkezindede staj gorum bu işi başaracağımdan eminm .Bu işe çok ihtyacım var lutfen .

commenter

Merhaba,kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.Daha önce özek kolejde usta öğretici olarak 3 yıl çalıştım. Eşimin tayini nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım.Okulun vermiş olduğu başarı belgem,bilgisayar sertifikası,seminer belgelerim var. SHÇEK’da çok çalışmak istiyorum.Önce ALLLH’a yalvarıyorum, sonra sizlere güveniyorum.

commenter

Ayrıca aöf sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim, belki bir artısı olur.A:E:Olun.

commenter

2012 Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 23 yaşındayım ve yetimlerle ilgilenmeyi çok istiyorum…

commenter

ben kendımde çocuk yuvasında buyudum.onların arasinda olup hizmet vermek isterim

commenter

sosyahl hizmetler bölümü öğrencisiyim saglıkçıyım güzellik uzmanıyım ve temsilciyim ön görüşme sağlamak istiyorum sizinle iyi calışmalar.

commenter
sibel demıral | Temmuz 27th, 2013 at 20:36

2001 bıyolojı meunuyum.5 yıl cesıtlı ogretım kademelerınde sınıf ogretmenlıgı matematık ogretmenlıgı ucretlı olrak yaptım.atanamadım. evlı ve ıkı cocuk annesıyım.bende yetım buyudum onların acısını eniçten ben hııssedebılırım.seve seve cocuk esırgeme kurumunda cakışmak istıyorum

commenter

bende aöf den sosyal hızmet okuyorumm cocuk gelısımı meznuyumm bılgısayar sertıfıkamm vvaar sızınle calısmak ıstıyorumm cocuk esırgeme kurumunda calısmak ıstıyorumm

commenter

merhaba 1978 doğumluyum aöf ilahiyat önlisans öğrencisiyim şuan halkeğitim çocukbakım kursuna gidiyorum evliyim 3çocuk annesiyim başka çocuklarada faydam olsun isterim

commenter
fetiye gevrek | Temmuz 29th, 2013 at 14:16

lise çocuk gelişimi,
önlisans sosyal hizmetler mezunuyum,
evli 2 çocuk annesiyim,1987 doğumluyum
sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter
gülfer eryılmaz | Temmuz 29th, 2013 at 20:18

karadeniz teknik el sanatları mezunuyum 1 erkek çocuğum var 5 yaşında ankara 80 doğumluyum

commenter

fatih yıldırırm lisans mezunuyum bölüm işletme bakıcı annelik sertifikasına sahibiyim 10/08/1983 doğumluyum 05433441277 03862334037

commenter
serpil onuralp | Temmuz 29th, 2013 at 22:03

cocuk gelişimi mezunuyum sosyal hizmetler okuyorum 1984 dogumluyum bu meslekte calışmak istiyorum

commenter

lise çocuk gelişimi mezunuyum ayrısa selçuk üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum . 5 yıdır milli eğitimde anasınıfı öğrt. yaptım sosyal hizmetler kurumunda çalışmayı çok istiyorum.Çocukları çok severim

commenter
esra öztürk | Temmuz 29th, 2013 at 23:50

önlisans tıbbi sekreter mezunuyum kpss den 75 aldım işe ihtiyacım var sizinle çalışmaktan zevk alırım sizde benden çalışmaktan zevk alacaksınız eminim

commenter
Güzel apaydın | Temmuz 30th, 2013 at 02:36

Merhaba kız meslek lisesl çocuk gelişimi mezunuyum gazi üniversiteslnde ve özel kreşlerde çalıştım samsunda yaşıyorum ve bu işi çok istiyorum bende anneyim

commenter

MERABA BENDE SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS MEZUNUYUM DİYARBAKIRDA YAŞIYORUM BU MESLEKTE CALIŞMAYI COK İSTİYORUM

commenter

meb ten onaylı 1064 saatlık çocuk gelişim sertvikam var düz lise mezunuyum denizlide yaşıyorum bu meslekte yardımcı anne olarak sosyal hizmette çalışmak istiyorum

commenter

manisa salihlide ikamet etmekteyim 2007 sosyoloji mezunuyum. aile danışmanlığı sertifikam var. bu alanda çalışmak isterim.

commenter

ben kız meslek lisesi mezenuyum.önlisantan çocuk gelişiminide bitirdim 2011de 2 yıldır ücretli ögretmenlık yapıyorum, ve bır çocuğum var çocuk esirgemede çalişmak istıyorum

commenter

Merhaba kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezunum.2 çocuk annesiyim 33 yaşındayım.1 sene rehabilitasyonda grup ögretmenligi yaptım .kocaelin linde yaşıyorum ve bu alanda çalışmayı istiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.teşekküler

commenter
uğur ertürk | Temmuz 31st, 2013 at 19:19

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum, çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter

ben 20 yasındayım ilahıyat 2.sınıf ogrensıyım cıktan okuyorum ımamhrtp meslek lısesı mezunuuym ayretende m.eb hayat boyu ogrenme kursnda cocukgelısımı ve evde cocuk bakıı kursu sertıfıkam vr arapça var2yıl egıtım aldım yaz kurankurslarında hocalık yptm vıcdanlıyım cocuklRI CK SEVYRM SEFKATLIYIM SABIRLIYIM ELIMDEN GELENIN EN IYISINI YAPMAYA HAZIRIM SAGOLUN

commenter
pınar atacar | Temmuz 31st, 2013 at 22:06

MERHABA BEN PINAR ATACAR ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNUYUM LİSEYİ ATATÜRK ANADOLU MESLEK LİSESİNDE OKUDUM ŞUAN SOSYAL HİZMETLER OKUYORUM 2 YILLIK ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMAK ÇOK İSTİYORUM.BİR OĞLUM VAR ANNE SEVGİSİNDEN MAHRUM KALAN ÇOCUKLARIN YANINDA GÖREV ALMAK MANEN BENİ MUTLU EDİCEK YALOVADA GÖREV ALMAK İSTİYORUM

commenter

2012 sosyoloji mezunuyum pedegojik formasyon aldım ayrıca aile danışmanlığı sertifikasına sahibim.25 yaşındayım,Ankara da yaşıyorum,shçek da çalışmak en çok isteğim şey!

commenter
çiğdem üstüner | Ağustos 1st, 2013 at 09:39

ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum.4 yıl Şırnak silopi ilçesinde Milli eğitime bağlı devlet okulunda Anasınıfı öğretmeni olarak görev aldım.usta öğretici belgem ve seminer belgem bulunmaktadır.Ayrıca AÖF fakültesi 2 yıllık sosyal hizmetler bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.çocuk esirgeme kurumunda görev almak istiyorum.

commenter

Uludağ üniversitesi sosyoloji mezunuyum. Ayrıca sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü okudum. Sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter
AYŞE ÇAMURCU | Ağustos 1st, 2013 at 14:14

kızmeslek çocuk gelişimi mezunuyum.usta öğretici belgesine sahibim.meb onaylı bilgisayar sertifikam var.B-A2 ehliyetine sahibim.çocuklarla iletişim kurmam çok iyidir.kurumlarınızda çalışmak istiyorum

commenter

2 yıllık sosyal hızmetler mezunuyum suanda canakkalede sosyolojı 3.sınıf ogrencısıyım. 2 adet bilgisayar sertifikam ve b ehliyetıne sahibim. sevdıgım ısı gerceklestırmem ıcın sızınle calısmak ıstıyorum.

commenter

sosyal bilgiler öğretmeniyim ayrıca bilgisayar ve okul öncesi öğretmenliği sertifikalarım var. çocuklar ile iletişimim kuvvetli,bu kurumda çalışmak istiyorum.

commenter

ercıyes unv.halıcılık bol.mezunuyum.5yıldır yozgat bakım ve rehabılıtasyon merkezınde usta ogretıcı olarak calıstım.esımın isi dolayısıyla ıstanbulda ıkamet edecem.kurunlarınızda calısmak ıstıyorum.

commenter
duygu karayağcı | Ağustos 2nd, 2013 at 13:23

iyi günler ticaret lisesi mezunuyum anneyim ve çocuklarım büyüdü sevgi evlerinde çalışabilmek için neler yapmam lazım, hangi sertifikayı almam gerekir bir de yaş sınırı varmı? bilgilendirirseniz çok sevinirim kolay gelsin

commenter
neslihan sütçü | Ağustos 2nd, 2013 at 16:58

KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM. ARANAN NİTELİKLERE SAHİBİM,AYRICA 2 ÇOCOĞUM VAR.SHÇEK’DE ÇALIŞMAYI, KİMSESİZ VE YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENMEK İÇİN İSTİYORUM.

commenter
Mehtap Hİlal ÇIPLAK | Ağustos 3rd, 2013 at 19:06

Anadolu Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunuyum. Sosyal hizmetler bölümünü de okumaktayım.Ayrıca drama eğitimi aldım ve sertifikalarım var. Anaokulu öğretmenliği yapmaktayım fakat kimsesiz çocuklarla çalışmayı çok istiyorum.

commenter
nilüfer tümtanir | Ağustos 5th, 2013 at 00:34

Anadolu kız meslek lisesi çocuk gelişim mezunuyum.birçok anaokulu ve evde çocukta baktım çocuklarla iletişim kuvvetli ve ilgili sabırlıyımdır.sizinle çalışmak istiyorum.

commenter

Merhaba ,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden mezunum yirmi dört yaşındayım ve İstanbulda iki yıldır öğretmen olarak görev yaptım.Bilgisayar ve diksiyon sertifikasına sahibim dramayla ilgileniyorum.Sosyal hizmetlerde çalışmak çok isterim.05340106010

commenter

MERHABA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT ÖNLİSANS MEZUNUYUM.3 YIL KADAR DEVLET OKULLARINDA ÖGRETMENLİK YAPTIM.ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİMİN İYİ OLDUGUNU DÜŞÜNÜYORUM.SOSYAL HİZMETLERDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
EDA OLCAY HALİÇ | Ağustos 7th, 2013 at 10:53

ELİŞİMİ MEZUNUYUM AYNI ZAMANDA AÖF SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2.SINIFTAYIM ÇALIŞMAK İSTİYORUM TEŞEKKÜR EDERİM.

commenter

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.Şimdi AÖF 3.sınıf öğrencisiyim.KPSS den 67 aldım.Evliyim ve iki çocuk annesiyim.37 yaşındayım.Çocukları çok seviyorumm.Sizinle çalışmak istiyorum.

commenter

Cocuk gelişimi mezunuyum 2cocugum var 8 sene kreste calistim.bende kpss 63 aldm bende cocuk esirgemede calismak istiyorum

commenter

MERHABA. MERSIN KIZ MESLEK LISESI COCUK GELISIMI EGITIMI VE BAKIMI BÖLÜM MEZUNUYUM. 6 YILDIR ANAOKULU..
, KREŞ ÖĞRETMENLIĞI YAPIYRUM. EVLIYIM 1 KIZIM VAR. MEB ONAYLI BILGSYR, USTA ÖĞRETICI
AÇEV BENIM AILEM, ANNE BABA EGITIMI, OKUL ONCESI EĞiTIM SERMINERLERI vs…. SERTIFIKALARIM VAR. SABIR ANLAYIS HOSGORU SEFKAT… O COCUKLARIN BU DUYGULARA IHTIYACI VAR. KURUMUNUZDA SEVEREK CALISMAYI ISTERIM. 0506 869 29 00
05449515672 TESEKKUR EDERIM.

commenter
GÜLSÜM GENÇ | Ağustos 9th, 2013 at 19:05

merhaba.Anadolu üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum.3 yıl öğretmenlik yaptım,Eskişehirde ikamet etmekteyim.Kpssden 60 aldım kurumunuzda çalışmak isyiyorum.TEŞEKKÜR EDERİM…

commenter

sosyal bilgiler öğretmeniyim değerelendirirseniz teşekkür ederim

commenter

4yıllık sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum iki çocuğum var. Annelik vasfının gerektirdiği bütün koşulları taşıdığımı düşünüyorum. sabır ,hoşgörü ve en önemlisi karşılık beklemeksizin sevgi verbilme .Şu anda Diyarbakır merkezde ikamet ediyorum ,en son Kpssden 61 aldım. Kurumunuzda çalışmak istiyorum, şimdiden teşekkürler.

commenter

Muhasebe mezunuyum bilgisayarlı muhasebe sertifikam var annem ve babam vefat etmiş 9 kardeşiz evin en büyük erkek çocuğuyum ev de calışan yok 25 yaşındayım çalışmaya çok ıhtiyacım var tel 0531 276 87 02 d.bakır merkez de oturuyorum

commenter
Kadiriye ÖZAKTAN | Ağustos 12th, 2013 at 00:23

Merhaba. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programından 2009 yılında mezun oldum. 2 yıl MEB’de ücretli 5.sınıf öğretmenliği yaptım. MEB onaylı bilgisayar sertifikam bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezinde okuma-yazma eğitimi verdim. Aynı zamanda da ilköğretim son sınıf öğrencilerine okulun organize etmiş olduğu bursluluk kursu verdim. 2012 kpss puanım 78, 2013 kpss puanım 73. Kurumunuzda çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

commenter

Diğer email adresimde problem çıktı bu adresten ulaşırsanız sevinirim

commenter

Selçuklu üniversitesi muhasebe ve vergi uygulamaları mezunuyum.2012 yılında mezun oldum.Bilgisayar sertifikam var.kpss’den 69 aldım. TEL:05422747149

commenter

Selçuklu üniversitesi muhasabe 2012mezunuyum.kpss 74 aldım.05422747149

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi okudum.Anadolu Üniversitesi önlisans sosyal hizmetleri bitirdim. KPSS’den 63 aldım.Denizli de yaşıyorum.Çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.

commenter
özden dilek karadağ | Ağustos 13th, 2013 at 15:05

Çocuk gelişimi 2 yıllık ünv.mezunuyum kpss 62 puan aldım num. 05436446079

commenter

sosyal hizmetler mezunuyum coçuk gelişimi belgelerim var

commenter

Merhaba Atatürk üniversitesinden mezunum.kpss den 71 aldım kurumunuzda çalışmak istiyorum

commenter

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum

commenter

Merhaba Anadolu üniversitesi işletme mezunuyum 0-6 yaş arası çocuk bakım elemanı,tıbbi sekreterlik ve bilgisayar işletmenliği sertifikalarım var. Sabırlı, sevecen,güler yüzlü ve çocuklarla iletişimi kuvvetli biriyim. 2012 kpss p3 puanım 72,5 Samsun da yaşıyorum sizin uygun görüceğiniz pozisyonda sizinle çalışmaktan zevk duyarım. Saygılarımla

commenter

Merhaba ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi,aöf iki yıllık sosyal hizmetler mezunuyum ve sosyoloj bölümü dördüncü sınıf öğrencisiyim.kpss 67 puan aldım,millieğitime bağlı 5yıl okolöncesi öğretmenliği yaptım.severek yaptığım iş öğretmenlikti umarım başvurumu değerlendirirsiniz.

commenter

kpssden 64 aldım sosyal hızmetler ıkıncı sınıf ögrencisiyim çoçuk esirgeme kurumunda calışmakj ıstıyorum

commenter

Okulöncesi öğretmeniyim lisans mezunuyum.Ankara yenimahalle de ikamet ediyorum.Özel eğitim ve rehabiliteasyon merkezinde çalışıyorum.Çocuk esirgeme kurumlarında görev almak istiyorum.5456402005

commenter

İyi günler 2009 çocuk gelişimi kız meslek lisesi mezunuyum ardından okulum bitince omü vezirköprü meslek yüksek okulunu kazandım 2011 de mezun oldum diplomamda hemşirelik ve bakım hizmetleri diye geçiyor bölüm olarak program da çocuk gelişimi proğramı diye geçiyor staj eğitimlerim şöyledir:Lise son sınıfta 4 ve 6 yaş grubu ile eğitimim olmuştur üniversite staj eğitimi de 201o ve 2011 de yaz staj ve okul günleri olmak üzere rehabilitasyon merkezlerinde staj eğitimim olmuştur bütün alandaki her yaş grubu ile ilgilendim ve artı olarak ücretli okul öncesi ücretli öğretmenlik yaptım devlet kurumunda 2012 ve 2013 de dönem boyunca çalıştım devlet kurumunda kpss önlisans sınavlarına girdim 2010 kpps önlisans sınavından 50 puan aldım ve 2012 kpps önlisans sınavından da 61 puan aldım geri dönerseniz sevinirim.

commenter

ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum. devlet okulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptım.makü mezunuyum.

commenter

Başvurular burdan mı yapılıyo bilmiyorum ama…Bu sene Haydar akçelik K.T.L mezun oldum şuana kadar sadece 3.sınıfta ve yazın 4.sınıfta staj gördüm KPSS girmedim. Yardımcı abla olarak çalışmak istiyorum. Geri dönerseniz sevinirim:)

commenter

iyi günler ben leyla Turgut . Mesleki açık öğretim lisesi mezunuyum . Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Erken çocukluk Eğitimi bölümünü okudum diploma notum 86,78 . Ve ardından 1 sene staj yaptım . Özel Yamanlar Yumurcak Dünyası Anaokulunda öğretmen yardımcılığı da yaptım . 1 sene aile içi iletişim dersi aldım .Bu kurumlarda çalışmak istiyorum . Geri dönerseniz çok sevinirim.

commenter

Merhaba
Ben leyla Turgut . Mesleki açık öğretim lisesi mezunuyum . Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Erken çocukluk Eğitimi bölümünü okudum diploma notum 86,78 . Ve ardından 1 sene staj yaptım . Özel Yamanlar Yumurcak Dünyası Anaokulunda öğretmen yardımcılığı da yaptım . 1 sene aile içi iletişim dersi aldım .Bu kurumlarda çalışmak istiyorum . Geri dönerseniz çok sevinirim.

commenter

slmlr ben,aöf okulöncesi öğretmenliği 2007 mezunuym.40 yaş maduruyum 3yıldır çorum halk eğitim merkezinde çocuk bakım elemanı kursu vermekteyim.kadrosuz olarakgörev yapmaktayım.2013 kpss puanım 43.888 sürekli çalışabileceğim,kadrolu olarak görevalmak isterim.

commenter
Tuğba MEMİŞ | Ağustos 16th, 2013 at 03:36

MERABA
BEN TUGBA MEMİŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI, DALIM ÖZEL EGİTİMİ ALANI 2010 MEZUNUYUM.ÖZEL EGİTİM YERLERİNDE STAJ YAPTIM. ŞUANDA YENİ DÜNYA KRES VE GÜNDÜZ BAKIM EWİNDE ÇALIŞMAKTAYIM. ANADOLU ÜNİ. SOSYAL HİZMETLERİ OKUMAKTAYIM SOSYAL HİZMETLERDE DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM…

commenter
mehtap altunhisar | Ağustos 16th, 2013 at 12:08

2007 çukurova üniversitesi ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum,son 6 yıldır anaokullarında ve halk eğitim merkezlerinde görev yapmaktayım. zaman buldukça özel kreşleri yılsonu balolarına ve sergilere hazırlıyorum.
11.08.1986 adana doğumluyum. 05442071536

commenter

adım leyla korkut.lıse olarak nedıme hanım kız meslek lısesı çocuk gelısımı mezunu ve çanakkale 18mart unıversıtesi sosyal bılımler myo cocuk gelısımı mezunuyum.egıtım hayatım boyunca edındıgım tecrubenın yanısıra özel egıtım ve rehabılıtasyon merkezındede yardımcı egıtmen olarak calıstım.8yasında bır kız cocuk annesıyım.burada çalısmak ıstememın amacı gercekten bırılerıne bıseyler ogretebılmek hayatına katkıda bulunabılecegım bıreyler olmasını ıstedıgımdendır.ozellıkle bu kurumda çalısmak ıstıyorum.

commenter

adım leyla korkut.lıse olarak nedıme hanım kız meslek lısesı çocuk gelısımı mezunu ve çanakkale 18mart unıversıtesi sosyal bılımler myo cocuk gelısımı mezunuyum.egıtım hayatım boyunca edındıgım tecrubenın yanısıra özel egıtım ve rehabılıtasyon merkezındede yardımcı egıtmen olarak calıstım.8yasında bır kız cocuk annesıyım.burada çalısmak ıstememın amacı gercekten bırılerıne bıseyler ogretebılmek hayatına katkıda bulunabılecegım bıreyler olmasını ıstedıgımdendır.ozellıkle bu kurumda çalısmak ıstıyorum.ayrıca son memurluk sınavından 70 aldım.

commenter

cocuk gelişimi ve egitimi mezunuyum .2012 kpss ouanım 79.77

commenter
Sibel Öztürk | Ağustos 17th, 2013 at 03:27

Merhaba ben yıldırım imkb Anadolu kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum.Ayrıca Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler ve danışmanlık bölümü mezunuyum. Çeşitli özel kurumlarda öğretmenlik yaptım. bu kurumlarda çalışmak istiyorum. Değerlendirip olumlu bir şekilde geri dönerseniz çok memnun olurum.İRTİBAT TEL:05386152068

commenter

merhabalar ben leyla korkut.lisede kız measlek lısesı çocuk gelısımı ve myo çocuk gelısımı mezunuyum.toplam 5yıl olmak uzere anasınıflarında staj egıtımım ve son olarakta özel egıtım ve rehabılıtasyon merkezınde yardımcı ogretmenlık yaptım.27 yaşında 8yasında 1kız cocuk annesıyım.ınsan ılıskılerım kuvvetlı ve cocuklarla iletişimimde gayet sıcak ve samımı oldugum soylenır.ozellıkle bu kurumda çalışmak istiyorum.

commenter
derya aktay güngör | Ağustos 19th, 2013 at 20:05

çocuk gelişimi mezunuyum.ön lisans sosyal hizmetleri bitirdim alanımda kendimi geliştirmek üzere çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba ben lisede ve önlisasda çocuk gelişimi okudum. ayrıca okul öncesi öğretmenliğinden mezunum. stajlarım hariç bir fiil 3 yıl milli eğitim bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptım.çocukları çok seviyorum.bu yüzden sevgi evlerinde çocuklarla bir arada olmak istiyorum.çocuk esirgemede ve özellikle sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.

commenter
gürcan özgür | Ağustos 20th, 2013 at 03:49

BEN AÖF OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUNUM.OKUDUĞUM BÖLÜM 4 YILLIK.MİLLİ EĞİTİM BÜNYESİNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 6 SENE ÇALIŞTIM.BU KURUMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
emine kabaagıl | Ağustos 21st, 2013 at 13:28

kız meslek lisesi mezunuyum .usta ögreticilik sertifikam var.özel bir kreşte ögretmenlik yaptım .aöf sosyal hizmetler 2 sınıf ögrencisiyim .çocukları çok seviyor onlarla ilgilenmekten vakit geçirmekten ayrı bir keyif alıyorum .hele ki kimsesiz bir çocuga anne şevkati göstermek o bambaşka .ben bu kurumda çalışmayı çok istiyorum şimdiden teşekkürler

commenter
filiz çıracı | Ağustos 21st, 2013 at 13:31

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum .usta ögreticilik sertifikam var.aöf sosyal hizmetler 2 sınıf ögrencisiyim .bu kurumda çalışmak benim için çok önemli. çünkü çocuklar benim için çok önemli ve degerli teşekkürler

commenter

merhabalar m.e.b onaylı cocuk gelişimi 520 saatlik sertifikam var ayrıca ilk yardım sertifikam var özel sektörde anaokullarında çalıştım .çocukları çok seviyorum.bu yüzden sevgi evlerinde çocuklarla bir arada olmak istiyorum.çocuk esirgemede ve özellikle sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.saygılar

commenter

ben ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum 4 yıldır usta öğretmenlik yapıyorum bu çocukların sevgiye ilgiye ihtiyaçları var çok merhametliyim çocukları seviyorum ben de bu kurumda çalışmak istiyorum

commenter
Dilek GÜÇLÜ | Ağustos 21st, 2013 at 22:05

Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu:Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunuyum.Ben de Sosyal Hizmetlerde ya da Sevgi Evlerinde çalışmayı çok istiyorum.Kpss’den 68 buçuk aldım ama malesef kadro açılmıyor.Ücretli öğretmenlik yarım sigorta daha nereye kadar idare edeceğiz.

commenter
özlem akşanlı | Ağustos 22nd, 2013 at 10:21

2012 sosyal hizmetler önlisans mezunuyum suan bır hastanede calısıyorum olurkı atanırsam tecrubem olsun dıye 65 puan aldım ve meslegimle ilgili bir işde çalısmak ıstıyorum 0544 2088770

commenter

Anadolu üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.İzmir’deki kurumlarınızda çalışmak istiyorum.

commenter

Merhabalar ben kız meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum 27 yaşındayım altı yıla kadar özel okullarda çalıştım şuan sosyal hizmetler ikinci sınıf ögrencisiyim bu alanda hizmet vermek istiyorum kayseriden ilgilenenler olursa memnun olurum bu numaradan bana ulaşabilirler 506 677 77 50

commenter

Merhabalar ben kız meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum 27 yaşındayım altı yıla kadar özel okullarda çalıştım şuan sosyal hizmetler ikinci sınıf ögrencisiyim bu alanda hizmet vermek istiyorum kayseriden ilgilenenler olursa memnun olurum bu numaradan bana ulaşabilirler 506 677 77 50 kayseri

commenter

Kız meslek lisesi sosyal hizmetler bölümünü okudum üniversiteyi bitirdim

commenter

Anadolu üniversitesi 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Ankara’da ki kurumlarınızda görev yapmak istiyorum.Son 3 yıldır Anaokullarında ücretli öğretmenlik yaptım. Evliyim.32 yaşındayım ve bir çocuk annesiyim.
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.05552938847

commenter

merhabalar ben sosyal hizmeleri bitirip kpss den 80 aldım devamında sosyolojiyide lisans olarak tamamladım sosyal hizmet alanında çalışmak istiyorum

commenter

Merhaba ben melek onlisans cocuk gelisimi mezunuyum. Dgs marmara universitesi okul oncesi ogretmenligine gecis yaptim 4. Sinif ogrencisiyim suan. 1.5 senedir oz3l egitim okulunda calisiyorum. Ustun zekali cocuklarla bir programda gorev yaptim. Ozel egitim ve ok oncesi ile ilgili sertifikalarim bulunmaktadir. Ve cocuk esirgeme kurumunda calismak istiyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.

commenter
FİLİZ TÜRKER | Ağustos 23rd, 2013 at 11:34

Edebiyat Öğretmeniyim atanamayan.Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Sertifikam var.(60 saat)Çocuk Bakımı (0-3 YAŞ)500 saatlik belgem var.8 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum.Ankara’da yaşıyorum.Çocukları çok seviyorum.Çocuklara alıştım başka işte çalışamıyorum.

commenter

merhaba ben kızmeslek lisesei çocuk gelişimi mezunuyum kpssden66 aldım pendk sosyl hizmetler kurumunda çalışmak istiyorum

commenter
NİLAY ÇETİN | Ağustos 24th, 2013 at 14:32

Ben kız meslek lisesinden mezunum şuan sütcü imam üniversıtesınde el sanatların da okuyorum son yılımdayayım kurumda çalişma imkanım oldugunu biliyorum nasıl başvura bilirim kpss puanım 62

commenter

ben samsunda ikametgah ediyorum kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. alanınızda çalışmak istiyorum.saygılarımla

commenter
fatih yıldrırım | Ağustos 24th, 2013 at 16:02

işletme mezunuyum lisans bakıcı annelik çocuk gelişimi sertifakısına sahibim 1983 doğumluyum 05433441277 03862334037 kırşehir merkez sıdıklı ekizağıl köyü

commenter

2000 cbü besyo mezunuyum kurumunuzda uygun görürseniz çalışmak isterim.iyi akşamlar

commenter

Merhabalar.Anadolu üniversitesi 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum.Milli eğitim bünyesinde usta öğretici olarak 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. kurumlarınızda görev yapmak istiyorum.

commenter

merhaba ben
fadime özdemir kız meslek lisesi çocuk gelişimi özel eğitim dalından mezunuyum sevgi evleri ve sosyal hizmetler kurumlarında çalışmayı çok istiyorum.özel eğitim okullarında çalıştım çocukları seviyorum kpss den 75 aldım kurumunuza uygun görürseniz çalışmak istiyorum tel 0534 638 16 61

commenter

merhaba ben
fadime özdemir kız meslek lisesi çocuk gelişimi özel eğitim dalından mezunuyum sevgi evleri ve sosyal hizmetler kurumlarında çalışmayı çok istiyorum.özel eğitim okullarında çalıştım çocukları seviyorum kpss den 75 aldım meb onaylı sosyal hayatta iletişim belgem ve bilgisayar işletmenliği belgem var kurumunuza uygun görürseniz çalışmak istiyorum tel 0534 638 16 61

commenter

ben çocuk gelişimi mezunuyum çocuk esirgeme kurumunda annelik yapmak istiyorum yardımcı olabilirmsiniz

commenter

hayırlı günler. 1977 adana doğumluyum 12 yıldır adanada matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. 2 çocuk babasıyım iyi bir eğitimci olduğuma, kurumlarınızda çalışabileceğime inanıyorum. inşallah çalışırım
tlf: 0505 688 01 91

commenter

Iyi gunler sizinle calismak cok isterim zaten bende tam sizin aradiginiz personelim cunku merhamet ve insanlik duygularim hayli gelismis biriyim kucuklukten beri babam bizi cocuk esirgeme kurumuna goturdukce ben neden bisey yapamiyorum diyodum cunku oyle bi bakiyolardiki icim ciz ediyodu o bakislar altinda eziliyodum fazla uzatmiyim kocaeli unv turizm seyehat ogrencisiyim dondurmayi dusunuyorum ama kiz meslek lisesi cikisliyim beni kabul ederseniz sevgiyle calisicamdan hic supeniz olmasin guler yuzluyumdur bu bence onemli gulumseme herseyi degistirir telefon numaram 0543 724 04 83 iyo calismalar.

commenter

çocuk gelişimi mezunuyum sosyal hizmetler bölümünü okuyorum ana okulunda çalışıyorum

commenter
gülay karaağaç | Ağustos 26th, 2013 at 03:09

mrblar.çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum kocaeli de ikamet etmekteyim.10 yıl rehabilitasyon ve özel anaokullarında görev yaptım oldukça deneyimliyim ayrıca bilgisayar sertifikam da mevcutdur.sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum sevgi evlerinde yani teşekkür ederim.

commenter

sevgi evlerinde calışmak istiyorum gerekirse 7/24 calışabilirim

commenter

merhaba 25 yaşındayım omü vezirköprü myo çocuk gelişimi mezunuyum aof sosyal hizmetler 1. sınıf öğrencisiyim .iş tecrübelerim;Evde çocuk bakıcılığı (2005)
Samsun –Bafra Halk Eğitim Merkezinde okuma –yazma kursu verdim (2012)
Samsun –Bafra Halk Eğitim Merkezinde Evde çocuk bakımı Kursu verdim (2013)
STAJERLİKLER:

Bafra Kızılırmak Anaokulu 2008
Bafra Neşeli Penguen Anaokulu 2009
Bafra Atatürk İlköğretim okulu Anasınıfı 2010
Bafra Nafiz Kurt Hastanesi Çocuk Servisi Çocuk Gelişimi Uzmanı 2011

kurslar ve belgelerim
Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaşma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenmiş olan;
Müzik, ritm, dans eşliğinde orff yaklaşım uygulamaları.
Etkili öğretmenlik ve hikaye anlatım teknikleri.
Çocuklarda sorumluluk eğitimi.
Okul Öncesi Eğitim Çağı Çocuklarında Resim Becerisi Gelişim Aşamaları
Okul Öncesi Eğitim Çağı Çocukları Sanat Çalışmalarında Öğretmenler için Kolay Yöntemler
Kolay Çizim Teknikleri
Halk eğitim tarafından düzenlenen bilgisayar işletmenliği operatörlüğü
Halk eğitim tarafından düzenlenen 0-3 yaş ev, kreş, yuva bebek bakıcılığı ve eğiticiliği
Halk eğitim tarafından düzenlenen 3-6 yaş ev, kreş, yuva bebek bakıcılığı ve eğiticiliği
Halk eğitim tarafından düzenlenen step-aerobik
7-19 yaş aile eğitimi

eğer uygun görürseniz kurumlarınızda çalışmak istiyorum …

commenter

tlfn:05445643281

commenter

Merhabalar.Anadolu üniversitesi 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum.Milli eğitim bünyesinde usta öğretici olarak 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Kurumlarınızda görev yapmak istiyorum.

commenter

Merhaba; Isletme fakültesi mezunuyum ve sosyoloji bölümünde okuyorum 4.siniftayim sosyal hizmetler bunyesinde calismak istiyorum. Kocaelide yasiyorum. Saygilar..

commenter

Çocuk gelişimi mezunuyum ve aynı zamanda sosyoloji 4.sınıf öğrencisiyim meb e bağlı okullarda 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Kayseri de yaşıyorum. kurumlarınızda görev yapmak istiyorum. Saygılar..

commenter
ümmühan şimşek | Ağustos 27th, 2013 at 09:22

Pamukkale Üniversitesi Resim iş öğretmenliği bölümü mezunuyum.Ayrıca.Okul öncesi öğretmenliği eğitim sertifikam bulunmakta ve yabancı dil sertifikam var.Güler yüzlü sıcak,sabırlı ve anlayışlı bir karaktere sahibim.İnsanlarla iletişim kurmakta sıkıntı çekmiyorum.Ortama çok çabuk uyum sağlıyorum.

commenter
Hamdiye Demirtaş | Ağustos 27th, 2013 at 11:14

Çocuk melektir sevgidir şevkattır ;çocuk dünyanın en değerli varlığıdır,çocukları sevmeyen var mı? ben de çocuk sevgi evlerinde çalışmak isterim.

commenter
Hamdiye Demirtaş | Ağustos 27th, 2013 at 14:38

sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum.

commenter

meslek yüksek okulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü 1.likle bitirdim ve okul ikincisiyim özel bir kreşte bir süre çalıştım bilgisayar sertifikam var sabırlı ve güler yüzlüyüm çocuklarla çok kolay anlaşırım sevgi evlerinde çalışmak isterim

commenter

merhaba ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum.Sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.

commenter

sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.çocukları çok seviyorum .60 saatlik okul öncesieğitim semineri belgem var.4 yıllık üniversite bitirdim edebiyat mezunuyum.dershanede çalıştım şimdide bu kurumda uzun süre çalışmak istiyorum.adanada yaşıyorum il farketmez neresi olursa çalışırım .beni kabul edersiniz inşallah.doğuda görev yapmaya hazırım.çocuklara sevgim bir an önce vermek istiyorum

commenter

çocukları çok seviyorum .60 saatlik okul öncesieğitim semineri belgem var.4 yıllık üniversite bitirdim edebiyat mezunuyum.dershanede çalıştım şimdide bu kurumda uzun süre çalışmak istiyorum.adanada yaşıyorum il farketmez neresi olursa çalışırım .beni kabul edersiniz inşallah.doğuda görev yapmaya hazırım.çocuklara sevgim bir an önce vermek istiyorum

commenter

kpss den 63 aldım

commenter

sosyal hizmetler 2 yıllık bölümü mezunum çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum kpss de 62 puan aldım

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.kpss den 74 aldım çocukları çok sevdiğim için mesleğimi yapmak kurumunuzda çalışmak istiyorum

commenter

tlf 05068137152

commenter

kml çocuk gelsmi mezunuym 74 kpss puanim türkiyenin her yerinde çalışabilirım sosyoloji son sınıf öğrencisiyim aöf özellikle 0- 3yaş gurubunda son derece deneyimliyim tüm sertifikalar mevcut bilgisayarli muhasebe de dahil

commenter

kızmeslek lisesının çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezunum.Şuan AÖF SosyalHizmetlerBölümünün ikinci sınıfıda okumaktayım Kireşlerde anaokulu öğretmenliği yaptım Kurumunuzda görev yapmak istiyom

commenter

Afyon kocatepe üniversitesi sosyoloji mezunuyum ayrıca açıköğretim adalet bölümü okuyorum. eskişehir osmangazi üniversitesi 450 saatlik aile danışmanlık sertifikam var. kpss 63 aldım kurumunuzda çalışmak isterim

commenter

Aral universitesi myo cocuk gelisimi mezunuyum esimin tayininden dolayi Van’da ikamet etmekteyim istanbulda rahabilitasyon ve devlet okullanda gorev yaptim kurumunuzda gorev almak isterim. Kpss puanim 64

commenter
EDA KUTLUTÜRK | Ağustos 28th, 2013 at 18:48

SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTERİM. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM. 05066469998.

commenter

Sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.10 yıl kreşde çocuklarla çalıştım.kurumunuzda çalışmak isterim.

commenter

Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunumun 5 yıl devlete bağlı okullarda Anasınifi öğretmenliği yaptım.anasınıfı usta ögreticilik sınavına katıldım 90 puan aldım.meb onaylı gorev yaptıgım esanada teşekkür basarı belgesi aldım.bilgisayar belgem var.suanda ataturk Üniversitesi (aöf) sosyal hizmet lisans programını okuyorum suanda 2 sınıfım.kpss puanım: 81 sizinle çalışmak istiyorum

commenter

çocuk gelişim mezunu ve sosyal hizmet son sınıfım deneyimliyim.kurumunuzda çalışmak istiyorum.

commenter
Özlem Haznedar | Ağustos 29th, 2013 at 01:50

Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezunum ayrıca açık öğretim fakültesi sosyal hizmetler bölümü öğrencisiyim 3 çocuk annesiyim kurumunuzda çalışmak isterim

commenter

çocuk gelişim mezunuyum.sosyal hizmetler son sınıf öğrencisiyim.seminer belgem ve deneyimim var..bilginize arz ederm

commenter

çocuk gelişimi bölümü mezunuyum…1yıl eğitmenlik yaptım…kpss puanım 65 uzun zamandır alımınızı bekledim…sizinle çalışmak isterim…

commenter
melek tığlı | Ağustos 29th, 2013 at 19:04

çocuk gelişimi bölümü mezunuyum sizinle çalışmak isterim.

commenter
Yeşim YİGİT | Ağustos 29th, 2013 at 20:55

MAKÜ COCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖGRENCİSİYİM.HEDEFİM SHCEKTE KİMSESİZ COCUKLARLA İLGİLENMEK,ONLARA BİR ANNE,ABLA BİR ÖGRETMEN OLMAK.OKUL ÖNCESİNDE GÖREV YAPMAK İSTEMİYORUM CÜNKİ ORDAKİ COCUKLARIN ANNELERİ,BABALARI,OYUNCAKLARI,GÜVENECEK BİR AİLELERİ…VAR FAKAT SHCEKTEKİ COCUKLAR HER SEYE MUHTAC,SEVGİYE,İLGİYE,SEFKATE MUHTAC,BEN CANLA BAŞLA O COCUKLARIMIZA YARDIMCI OLMAK ONLARI SAGLIKLI,HAYIRLI,KENDİSİNE VE ÜLKESİNE FAYDALI BİR BİREY OLARAK GÖRMEK VE BUNUN İÇİN VAR GÜCÜMLE CALIŞMAK İSTİYORUM.GEREGİNİN YAPILMASINI ZATINIZDAN ÖNEMLE RİCA EDİYORUM.

commenter
Yeşim YİGİT | Ağustos 29th, 2013 at 21:07

MAKÜ COCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖGRENCİSİYİM.HEDEFİM SHCEKTE KİMSESİZ COCUKLARLA İLGİLENMEK,ONLARA BİR ANNE,ABLA BİR ÖGRETMEN OLMAK.OKUL ÖNCESİNDE GÖREV YAPMAK İSTEMİYORUM CÜNKİ ORDAKİ COCUKLARIN ANNELERİ,BABALARI,OYUNCAKLARI,GÜVENECEK BİR AİLELERİ…VAR FAKAT SHCEKTEKİ COCUKLAR HER SEYE MUHTAC,SEVGİYE,İLGİYE,SEFKATE MUHTAC,BEN CANLA BAŞLA O COCUKLARIMIZA YARDIMCI OLMAK ONLARI SAGLIKLI,HAYIRLI,KENDİSİNE VE ÜLKESİNE FAYDALI BİR BİREY OLARAK GÖRMEK VE BUNUN İÇİN VAR GÜCÜMLE CALIŞMAK İSTİYORUM.GEREGİNİN YAPILMASINI ZATINIZDAN ÖNEMLE RİCA EDİYORUM.

commenter

Ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunumun soyal hızmetler bölümü 2 sınıftayım hayırlısıyla bu yıl mezunum KPSS den 61 aldım çoçuklar çok seviyom kurumunuzda çalışmak istiyorum 05336244573

commenter

Ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum soyal hızmetler bölümü 2 sınıftayım hayırlısıyla bu yıl mezunum KPSS den 61 aldım kurumunuzda çalışmak istiyom hayırlısıyla ço05336244573

commenter

Lütfen kurumunuzda çalışmak istiyorum benim irtibata geçin 05336244573

commenter

Kız meslek lisesi cocuk gelişimden mezunum sosya hizmetler 2 sınıftayım kurumunuzda çalışmak istiyorum hayatımda tek isteğim diyebilirim lütfen benımle irtıbata geçin saygılar 05336244573

commenter

sosyoloji mezunuyum. Daha önce sınıf öğretmenliği yaptım.kpss 66 puan aldım ve sizin kurumunuzda çalışmak istiyorum.

commenter

İHSAN SABANCI KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM.4 YILLIK İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.AYRICA 2 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ GELDİ DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM.1 YIL ANA SINIFINDA YARDIMCI ABLALIK YAPTIM.SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM.05379387641

commenter
KÜBRA CEREN DEMİR | Ağustos 30th, 2013 at 02:56

MERHABA. ANKARADA YAŞIYORUM BATIKENT ANADOLU KIZ TEKNİK MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM ŞU AN GAZİ ÜNÜVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDE OKUMAKTAYIM 2. YILIM (İKİNCİ ÖĞRETİM)İŞARET DİLİ SERTİFİKASINA SAHİBİM.ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ AİLE YAŞAM MERKEZİNDE 1 YIL STAJER OLARAK ÇALIŞTIM.BU YILKİ STAJIMI REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TAMAMLADIM.KURUMUNUZDA GÖREV ALMAK İSTERİM. SAYGILARIMLA

commenter
nermin kırıcı | Ağustos 30th, 2013 at 13:33

çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum sosyal hizmeler bünyesinde çalışmak istiyorum çocukları çok seviyorum

commenter

sosyoloji mezunuyum. kpss puanım 70.

commenter

05349555641

commenter

Merhaba kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum ardından Sosyoloji lisans programından mezun oldum 7 yıldır MEB İlköğretim okullarında okul öncesi öğretmeni olarak görev aldım Meb den onaylı bilgisayar eğitimi sertifikası , meb usta öğretici eğitim sertifikası(98 puan) aldım Ayrıca B sınıfı ehliyetine 13 senedir sahibim Güler yüzlü çocukların seviyesine inebilen sevgi dolu en önemlisi merhamet sahibiyim sizlerle çalışmak beni onurlandırır saygı ve sevgilerimle

commenter
Fatma hopayılmaz | Ağustos 31st, 2013 at 03:54

1999 hemşire mezunuyum.Şuan evde bakım [yaşlı ve özürlü bakım] hizmetlerinde görev yapmaktayım.Bilgilerinize…

commenter

Geleneksel Türk El Sanatları öğretmeniyim. 1 yıl evde çocuk baktım. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yaptım. Sizinle çalışmayı çok isterim mutluluk duyarım.

commenter

mrb ataturk unıversıtesınde sosya lhızmet bolumu okuyorum.
lise kpss puanım 72 kız meslek lısesı mezunuyum cocuk gelısımı bolumu erken cocuklukta egıtım dalından mezunum cocuklarımıza zaman ayırmak aslında yenı nesile guzel bır hayat temın etmektır .saygılarımla ŞEYMA…

commenter

arkadaş dönüş alan oldu mu?

commenter

merhaba 2012 türkçe öğretmenliği mezunuyum ama çocuklara çok merhametli olduğum için esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter
NURAY AYASLI | Eylül 1st, 2013 at 15:07

Denizli 1985 doğumluyum. Meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı mezunuyum. Açıköğretim fakültesi 4.sınıf işletme öğrencisiyim. Muhasebe ve bilgisayar alanında deneyimliyim. 2012 kpss sınavından 65 puan aldım. Bana uygun açık kontenjan olduğunda çalışmaya hazırım. Teşekkür ederim.

commenter
dürdane altinişik | Eylül 1st, 2013 at 15:21

Merhaba maliye mezunuyum acaba bu bölümden alım olur mu? Bilgisi olan var mı?

commenter

Sınıf öğretmenliği mezunuyum kpss den 82 puan aldım stajımı bir yıl boyunca yatılı bölge okulunda yaptım ve yaptığım işi çok sevdim.esirgeme kurumlarında çalışmak isterim.Ankara keçiören de oturuyorum.

commenter
hatice alpnar | Eylül 1st, 2013 at 21:26

32 yaşindaym 2 çocuk annesiyim okul öncesi öğretmeniyim (4yıllk)sevgi evlerinde çalişmak istiyorum siirt ili tercihimdir

commenter

Merhaba ben 25 yasındayım,cocuk gelişimi okudum,iş hayatında zaman ve tempo sorunu olmayan bırıyım,cocuklarla iletişimim kuvvetlıdır, bilgime her gün yeni bilgiler katmak isteyen bırıyım.,sevgi evlerinde calişmayı cok istiyorum.Küçükçekmece İstanbulda oturuyorum.

commenter

2.Üniversite Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim çocukları çok seviyorum bu yüzden çocuk bakım elemanı kursu görmekteyim ve bu konuda kendimi ilerletmek istiyorum KPSS puanım 86 Menar Eğitim Kurumunda kısa bir süre çalıştım çalışmaya hazırım

commenter

Merhaba cocuk gelisimi mezunuyum bir kiz cocugu annesiyim cocuklari cok seven sabirli anlayisli bir insanim kres deneyimimden sonra gelecegi olan bir iste kendimi ispatlamak ve aranan bir personel olmak idealimdir. Yirmisekiz yasinda kendini gelistirmis bir anneyim bu isi gercek anlamda isteyen biri olarak beklentilere cevap verecegimin bilinmesini isterim umarim hayirlisi olur

commenter
Suna SÖKÜLMEZ | Eylül 3rd, 2013 at 12:29

Merhaba ben 23 yaşındayım.Lise mezunuyum.Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim.Çocukları çok seviyorum.Böyle bir işte çalışmayı çok isterim.Çocuklarla ilgilenmekten çok keyif alırım.Onlara şefkatle yaklaşabilecek biriyim.Kpss puanımda 74 bu konuda kendimi geliştirebileceğime de inanıyorum.Umarım hayırlısı olur.

commenter

Anadolu üniversitesi sosyal hizmetler 2 yıl okudum 24 yaşımdaym kpssden 67 aldım bu mesleği çok seviyrm çok severek yapdımcı olacağıma eminm 2 yıl boyunca çok merakla okudum bu bölümü telefonum05433251894

commenter

çocuk gelişimi lise mezunuyum.kreşlerde ana okullarında yardımcı öğretmenlik yapabilirım.kahramanmaraş tercihimdir

commenter

çocuk gelişimi lise mezunuyum.kreşlerde ana okullarında yardımcı öğretmenlik yapabilirım.kahramanmaraş tercihimdir

commenter
GÖZDE ÇATAKLI | Eylül 3rd, 2013 at 16:11

25 yaşındayım kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum şuan bi ilköğretim okulunda memurluk yapıyorum çocuk esirgeme kurumlarında sevgi evlerınde öğretmenlik yapmak istiyorum

commenter
gülhan canpolat | Eylül 3rd, 2013 at 18:05

Merhabalar ben çoçuk gelişimi bölümü mezunuyum 6 yaşında bir oğlum var ve 32 yaşındayım. sevgi evlerinde çalışmak istiyorum özgeçmişleri benimkine benzedeğinden severek yapacağım bir iş tabiki herşeyin hayırlısı kısmet gene de şansım varsa olur iyi günler 05336913029

commenter

Merhaba,Ben 1974 doğumluyum.Halkla ilişkiler mezunuyum; İşletme son sınıftayım. Halk evlerinde 6 yıl el sanatları üzerine kurs gördüm. 2 yıl Bahçelievler Halk evinde one strok tekniğiyle cam boyamada çalıştım.Bana uygun göreceğiniz her işi başarıyla yapacağıma inanıyorum. Çünkü insan ilişkilerim çok iyidir. Çalışmayı,üretmeyi,devamlı yeni şeyler öğrenmeyi çok severim. 2 senedir yiğenime bakıyorum; ondan önce diğer yiğenlerimin büyümesine yardımcı oldum. Çocuk ve yaşlılar karşı çok sevgim vardır. 2 çocuğum var;onlar da artık büyüdüler. Bundan sonra emekli olana kadar değil; sürekli, elim iş tuttuğu sürece çalışmak istiyorum. Sizlerle çalışırsam çok sevincem.Teşekkürler

commenter

19 mayıs üniv zihin eng öğretmenliği bitirdim bu yıl mezun oldum özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmak istiyorum 0553 452 13 64

commenter

Çocuk gelişimi bölümü mezunum üniversiteden.

commenter

Çocuk gelişimi bölümü mezunum üniversiteden.çocuk esirgeme kurumlarında sevgi evlerınde öğretmenlik yapmak istiyorum.teşekkrler

commenter

Merhaba ben 1989 konya doğumluyum işletme mezunuyum halkla ilişkiler diksiyon bilgiyar ingilizce gibi eğitim veren kurslardan sertifika aldım y.m.m yanında çalıştım insan ilişkilerim kuvvetli çocuklarla başarılı bir iletişimim vardır bu kurumun bünyesinde çalışıp sevgi yoksunluğu iletişim zorluğu yalnızlık kimsesizlik gibi sıkıntı çeken çoçuklarla birebir beraber olup onlarla bağ kurmak ve yahut yürüdükleri yolda hayat rehberi olmak en büyük arzumdur Sizin bana uzatacağınız bir dal bizim için sağlam temelleri olan bir bağ olacaktır saygılarımla…

commenter
nilüfer yılmaz | Eylül 4th, 2013 at 14:55

sosyal bilgiler öğretmeniyim kpss 72 3 sene boyunca öğretmenlik yaptım çocukları gerçekten çok seviyorum bu kurumda çalışmak istiyorum sabırlı,sevecen biriyim.Değerlendirirseniz çok sevineceğim .

commenter

Merabalar Sosyal Hizmetler ön lisans mezunuyum ancak daha sonra sosyoloji bölümüne geçiş yaptım ve şu anda Eskişehir Anadolu Üniversitesi sosyoloji 4.sınıfta öğrenimime devam etmekteyim.Özel bir okulda 2 yılsüreyle ana sınıf öğretmenliği yaptım.İngilizce ve Bilgisayar sertifikalarına sahibim.KPSS puanım 76 dinlemeyi ve paylaşmayı son derece severim yardim etmek insanların hayatına bir şeyler katmak beni mutlu eder.Teşekkürler.

commenter

Çocuk gelişimi ve Eğitimi mezunuyum kpss 63 puan aldım.Ayrıca bu bölümle ilgili sertifikalarım ..

commenter
Hacı Murat KOÇAK | Eylül 5th, 2013 at 11:29

Anadolu üniversitesi Sosyal hizmetler ve danışmanlık bölümü mezunuyum. Kurumunuzda görev yapmak istiyorum.Gereğini arz ederim.

commenter
Özlem KARAGÜZEL | Eylül 5th, 2013 at 16:12

Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum.Yaklaşık 10 yıldır eğitim kurumlarında çalışıyorum.Buna ÖzelEğitim alanıda dahil.Çocuk Gelişimi sertifikası aldım,voleybol hakemliği yaptım.Aerobik-Step hocalığı sertifikam var.SEVGİ EVLERİNDE UZMAN ÖĞRETMEN olarak görev almak istiyorum.

commenter
Belgin BUDAYICI | Eylül 5th, 2013 at 23:13

SOSYAL HİZMETLER,ÖN LİSANS MEZUNUYUM.280 SAATLİK MEB ONAYLI HASTA KABUL İŞLEMLERİ SERTİFİKAM,180 SAATLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKAM,978 SAATLİK BİÇKİ-DİKİŞ SERTİFİKAM,786 SAATLİK MAKİNA NAKIŞI-PANO-GENEL KÜLTÜR SERTİFİKALARIM BULUNMAKTADIR.B SINIFI EHLİYET SAHİBİYİM.SOSYAL HİZMETLER KURUMLARINIZDAN HERHANGİ BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM.GEREĞİNİ SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

commenter
BELGİN BUDAYICI | Eylül 5th, 2013 at 23:21

SOSYAL HİZMETLER,ÖN LİSANS MEZUNUYUM.280 SAATLİK MEB ONAYLI HASTA KABUL İŞLEMLERİ SERTİFİKAM,180 SAATLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKAM,978 SAATLİK BİÇKİ-DİKİŞ SERTİFİKAM,786 SAATLİK MAKİNA NAKIŞI-PANO-GENEL KÜLTÜR SERTİFİKALARIM BULUNMAKTADIR.KPSS PUANIM 64 OLUP,B SINIFI EHLİYET SAHİBİYİM.SOSYAL HİZMETLER KURUMLARINIZDAN HERHANGİ BİRİNDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM.GEREĞİNİ SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

commenter
Yasemin görnel | Eylül 6th, 2013 at 12:51

Sosyal Hizmetler bölümü mezunuyum.bilgisayar sertifikam var .schk bünyesinde çalışmak istiyorun saygılar

commenter

2 yıllık önlisans çocuk gelişimi mezunuyum.istanbulda çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.anaokullarında yardımcı öğretmenlikde yapabilirim..

commenter

Arkadaşlar ben buradaki yorum yapanların hepsinden Allah razı olsun diyorum böyle gönüllü insanların olduğunu görmek gerçekten çok güzel umarım her şey gönlünüze göre olur. Bende bu kurumlarda büyüdüm ve gerçekten siz ne kadar gönülden yaklaşırsanız onlarda size o kadar gönülden yaklaşır ama şunu unutmayın ki sabır isteyen bir meslek olduğu için zorlanacağınızı düşünüyorum. Unutmayın ki orada ki çocuklar sevgi ve güven hissettiklerinde her şey daha kolay olur.

commenter
Müzeyyen Koçak | Eylül 6th, 2013 at 16:09

samsun bafrada ikamet etmekteyim lise mezunuyum,iki çocuk annesiyim, halkeğitim onayklı 1064 saatlik 0-6 yaş çocuk bakım elemanı serdifikam var,7-19aile eğitimi seminerine katıldım şu anda sosyal hizmetler okumaktayım SEVGİ EVLERİNDE BAKICI ANNE OLARAK çalışmak istiyorum gereğini saygılarımla arz ederim

commenter
ayşegül öz | Eylül 6th, 2013 at 20:28

bafra lisesi fen bölümü mezunuyum okulların açmış olduğu 7_19 yaş 3 aylık eğitimine katıldım ayrıca halk eğitimin açmış olduğu açev kursuna 5 sene devam ettim sertifikamı aldım bu sene ise yine halk eğitimin açmış olduğu çocuk bakım elemanı 1064sat olan kursunu bitirip sertifikamı aldım 37 yaşındayım ve çocukları çok sevdiğim için iyi anlaşıyorum ayrıca açık öğretim fakültesi sosyal hizmetler 1. sınıfta okumaktayım biri erkek 17 yaşında biri kız 13 yaşında 2 çocuğum var SEVGİ EVLERİNDE BAKICI ANNE OLARAK çalışmak istiyorum sevgi ekersek sevgi biçeriz

commenter

okul öncesi öğretmeniyim. 9yıl milli eğitim ilköğretimdeki anasınıflarında ücretli öğretmenlik yaptım.sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.

commenter

iyigünler ben sosyal hizmetleri okudum ve çalışmak istyorum zaten alanım da bu

commenter
Rabia Duranoğlu | Eylül 7th, 2013 at 13:36

Sosyal hizmetler bölümü son sınıf öğrencisiyim..Sosyal hizmetlere bağlı her alanda staj yapmak ve kendimi geliştirmek istiyorum.İstanbul/Sultanbeylinde ikamet ediyorum.. Yardımcı olursanz çok sevinirim..

commenter
nejla akbulut | Eylül 7th, 2013 at 20:14

kocaeli gebze çolak kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum aöf 2.ci sınıf sosyal hizmetler bölümü okuyorum. 3 senedir rehabilitasyon merkezinde grup ögretmenligi yapıyorum sevgive sefkatimi tüm içtenligimle vermek istiyorum kpss den 62 aldım geregini yapılmasını saygılarımla arz ederim 05074488062

commenter
ilkay tölleş | Eylül 7th, 2013 at 23:01

merhaba ben Mersinde yaşamaktayım.Tarih bölümü mezunuyum.4 yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştım.Yine diğer bölümlerde ücretli öğretmenlik yaptım.Çok sabırlı, merhametli olduğum için ve çocukları çok sevdiğim için bu alanı tercih etmekteyim.KPSS puanım 71.Kurumlarınızda görev almak isterim.Gereğini saygılarımla arz ederim.

commenter

kars merkezde ikamet etmekteyim lise mezunuyum 4 çocuk annesiyim çocuklarımı büyüttüm önceden beri hayalimdi çocuk esirgeme kurumlarında gönüllü anne olmak veya çalışmak nitekim şartlar gereği çalışmam gerektiği için bende SEVGİ EVLERİNDE bakıcı anne olarak çalışma isteğimi saygılarımla arz ederim.

commenter

merabalar ben sevda kız meslek lısesı cocuk gelişimi bölümü mezunuyum ayrıca acıktan edebıyat okuyorum elazıgda kreş ,anaokulları,rehabılıtasyon merkezınde yardımcı abla ve usta ögretıcı olarak calısabılırım ılgılenenler lütfen bana ulaşın tsk 05357434313

commenter

ben ığdırdan 22 yaşında çocuk gelişimi bölümü mezunuyum..kpssden 71 aldım oldukça merhametli biri oldğma inanyom kadrolu olrsa sos hzmetlerde çalşmak istermm..

commenter

anadolu üniversitesi ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum.Dgs ile atatürk üniversitesi sosyal hizmetler lisans tamamlamaya hak kazandım ayrıca pamukkale üniversitesi sosyoloji mezunuyum.KPSS3 puanım 71.387 dir.Kurumunuzda görev almak istyorum.Gereğini arz ederim.

commenter

2013 sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum.

commenter

merhaba ben diyarbakırda yaşamaktayım kızmeslek lisesi çocuk gelişim mezunu sosyalhizmetler önlisans mezunu bilgisayar ve halkla ilişkiler meb onaylı sertifikam var kpssden 69 aldım çocuk esirgeme kurumunda yada ona bağlı merkezlerde çalışmak istiyorum hemde çok istiyorum insanlara yardım etmeği seviyorum umarım dönersiniz şimdiden teşekürler

commenter
HATICE BOLUKBAŞI | Eylül 9th, 2013 at 19:12

ILK YAZACAGIM SEY COCUKLARI INSANLARI COK SEVIYORUM.INSAN SEVGIYI PAYLASMALI BENCE CUNKU PAYLASTIKCA COGALACAKTIR DIYE DUSUNUYORUM.DUZ LISE VE IMAMHATIP LISESI MEZUNUYUM ONLISANAS ILAHIYAT FAKULTESINDE OKUMAKTAYIM.NLP KURSLARINA KATILDIM.YEKDER KISISEL GELISIM KURSLARINA KATILDIM SU AN HALEN ISMEK COCUK GELISIMI KURSUNA DEVAM ETMEKTEYIM.BIR KIZ COCUGU ANNESIYIM.YARDIMLAMAYI VE DEDIGIM GIBI PAYLASMAYI COK SEVIYORUM.MADDI VE MANEVI OLARAK BU ISLERDE CALISMAYI COK ISTIYORUM.22.12.1974 DOGUMLUYUM.SIZDEN HABER BEKLIYORUM

commenter
AYŞE YILDIZ | Eylül 9th, 2013 at 19:24

MERHABA BEN AYŞE YILDIZ 26 YAŞINDAYIM ISMEK COCUK GELISIMI SERTIFIKAM VAR.COCUKLARI COK SEVIYORUM.2 YIGENIM VAR BEN BUYUTTUM DIYE BILIRIM.BU IŞI YAPMAYI MANEVI OLARAK YAPMAYI COK ISTIYORUM.SEVGI DOLU BIR INSANIM,BU SEVGIMI O OKSUZ VE YETIM COCUKLARA VERMEYI CANI GONULDEN COK ISTIYORUM.INŞALLAH KISA SUREDE ARARSINIZ BENDE BASLARIM SIMDIDEN SAGOLUN.

commenter

Meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. 1978 doğumluyum. 10 yıl boyunca kreşlerde ve evde çocuk bakıcılığı yaptım. Sabırlı bir insanım. Mesleki bilgi ve tecrübemi gerçekten ihtiyacı olan küçüklere aktarmak istiyorum.Anadolu üniversitesinde sosyoloji okuyorum. Aramanızı dört gözle bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

commenter
Emire GÜNAYDIN | Eylül 10th, 2013 at 19:22

merhaba 25 yaşındayım omü vezirköprü myo çocuk gelişimi mezunuyum aof sosyal hizmetler 1. sınıf öğrencisiyim .iş tecrübelerim;Evde çocuk bakıcılığı (2005)
Samsun –Bafra Halk Eğitim Merkezinde okuma –yazma kursu verdim (2012)
Samsun –Bafra Halk Eğitim Merkezinde Evde çocuk bakımı Kursu verdim (2013)
STAJERLİKLER:

Bafra Kızılırmak Anaokulu 2008
Bafra Neşeli Penguen Anaokulu 2009
Bafra Atatürk İlköğretim okulu Anasınıfı 2010
Bafra Nafiz Kurt Hastanesi Çocuk Servisi Çocuk Gelişimi Uzmanı 2011

kurslar ve belgelerim
Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaşma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenmiş olan;
Müzik, ritm, dans eşliğinde orff yaklaşım uygulamaları.
Etkili öğretmenlik ve hikaye anlatım teknikleri.
Çocuklarda sorumluluk eğitimi.
Okul Öncesi Eğitim Çağı Çocuklarında Resim Becerisi Gelişim Aşamaları
Okul Öncesi Eğitim Çağı Çocukları Sanat Çalışmalarında Öğretmenler için Kolay Yöntemler
Kolay Çizim Teknikleri
Halk eğitim tarafından düzenlenen bilgisayar işletmenliği operatörlüğü
Halk eğitim tarafından düzenlenen 0-3 yaş ev, kreş, yuva bebek bakıcılığı ve eğiticiliği
Halk eğitim tarafından düzenlenen 3-6 yaş ev, kreş, yuva bebek bakıcılığı ve eğiticiliği
Halk eğitim tarafından düzenlenen step-aerobik
7-19 yaş aile eğitimi
AÖF SOSYAL HİZMETLER OKUYORUM

eğer uygun görürseniz kurumlarınızda çalışmak istiyorum …

commenter
Emire GÜNAYDIN | Eylül 10th, 2013 at 19:24

TEL:05445643281

commenter

Anadolu üniversitesi okulöncesi lisans mezunuyum.5 yıldır özel okullarda öğretmenlik yaptım.Sabırlı bir insanım. Mesleki bilgi ve tecrübemi gerçekten ihtiyacı olan küçüklere aktarmak istiyorum. Kurumunuz da görev almak istiyorum. Gereğini arz ederim.
tl:5432211922

commenter

Ondakuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Kurumunuzda Türkçe öğretmeni veya büro personeli olarak çalışmak istiyorum.
Birgül AKIN/ 5437467855

commenter

sosyal hizmetler önlisans mezunuyum başvuru yapmak istiyorum

commenter

11 YILLIK SINIF ÖĞRETMENİYİM ŞU AN AFYON EMİRDAĞ DA GÖREV YAPIYORUM.YİBOLARDA GÖREV ALDIM.SABIRLI VE DİSİPLİNLİ BİRİYİM.SOSYAL HİZMETLER BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK İSTYORUM.MEBİN KADROLU ÖĞRETMENİYİM.

BENİMLE ÇALIŞMAK İSTERSENİZ NUMARAM: 5074377828

commenter

Çocuk gelişimi ve eğitimi 2006 mezunuyum. Kpss den 79 aldım. Çocuk Esirgeme ve Sevgi evlerinde çalışmak istiyorum. Teşekkürler…

commenter

2 yıllık çoçuk gelişimi mezunuyum çok zorluklarla okudum geçiş hakkımız 4 yıla tamamlamak için kaldırıldı bende işe girmek istiyorum çalışmak çok güzel ücretli öğretmenlik yaptım işimi severek yaptım bize devletimiz sahip çıksın biz boşunamı okuduk geri ödeneli kredilerle okuduk nasıl ödeyeceğiz ödeme günü de yaklaşıyor. umarım ki bizlerin de önü acılır bir kodrolu iş sahibi olur,mesleğimizi yaparak kendimize ve devletimize katkıda bulunuruz. sevgi evlerinde ,cocuk esirgeme kurumlarında çalışmak hayalimdir. saygılarımla. samsun_ SERAP

commenter
Hayrunnisa KAYA | Eylül 12th, 2013 at 02:17

Fatih Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunuyum. Sevgi evlerinde çalışmak istiyorum. İstanbul Üsküdar da oturmaktayım. 05326010967

commenter
leyla SAİTOĞLU | Eylül 12th, 2013 at 16:09

32 yaşındayım 3 yaşında bir oğlum var çocuk gelişimi ve bakımı mezunuyum sosyal bilimler 1.ci sınıf öğrencisiyim sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum kendime güveniyorum artık torpillilere deyil iş bilen hakını veren kişilere yer verilsin istiyorum sesimizi duyun lütfen

commenter
şerifhanım ünal | Eylül 12th, 2013 at 17:29

Açıköğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği (lisans)mezunuyum.5,5 yıl meb anasınıflarında ücretli öğretmenlik yaptım.Ankara çubukta oturuyorum.Sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.Tel-no 05557262212

commenter

Sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.Konya da yaşıyorum.Sizin uygun gördüğünüz yerde çalışmak istiyorum.

commenter
şerifhanım ünal | Eylül 12th, 2013 at 21:06

Anadolu üniversitesi okulöncesi lisans mezunuyum.5,5 yıl mebe bağlı anasınıflarında ücretli öğretmenlik yaptım.Sabırlı bir insanım.Sosyal hizmetlere bağlı sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.
Tel:05557262212

commenter
zehra akçadağ | Eylül 12th, 2013 at 23:33

k.maraşta oturmaktayım• Ofis programlarını kullanabiliyorum• Uyumlu, ekip çalışmasını ve katılımcılığı seven, gelişime ve değişime açık, düzenli ve disiplinli çalışmayı prensip edinen karaktere sahip bir kişi olarak, görev alacağım alanda, ekip arkadaşlarımla şirkete artı değerler katarak başarılı çalışmalar ortaya koymak. Sürekli gelişim prensibi ile daha fazla sorumluluk talep ederek uygun görülmesi halinde üst pozisyonlarda görev almak. • Üniversite hayatıma atıldığımdan beri ilginç bir merak duygusu ile başlayan sürekli yükselme ve değişme merakım sayesinde sürekli genişleyen bilgi ağacımı her zaman genişletmeye özen gösterdim. Amacım sadece bir iş sahibi olmak değil, aynı zamanda gelecek adına insanoğlu için yararlı bir şeyler yapabilmeyi hedeflemekte oldu. İşte bu yüzden inandığım bir gerçektir ki; “başarı ve gelecek bilgi ile değil, bilgiye sahip olan beyni yönetebilmekle edinilir. “ Ben bu başarıya, azme ve güce sahip olduğuma inanıyorum. “

commenter

millet günaydın…Yargıtay ve sahil güvenlik sivil memur alıyor…

commenter

sosyal hizmetler önlisans mezunuyum. Manisa da yaşıyorum.sizin uygun gördügünüz yerde çalışmak istiyorum

commenter
Fatma Turhal Erciyes | Eylül 13th, 2013 at 15:52

okulöncesi öğretmenliği lisans mezunuyum. kayseride ikamet ediyorum. daha önce MEB bağlı anaokullarında 5 sene vekil öğretmenlik yaptım. tek hayalim kayseride bulunan cocuk esirgeme kurumunda bulunan eğitime, sevgiye ve sevkate daha çok ihtiyacı olan çocuklara öğretmenlik yapmak onlara geleceğe dair birseyler öğretmek ve en önemlisi yüzlerinde küçük bir tebessüm uyandırmaktır. ilgilenirseniz hayalimi gerçekleştirmek istiyorum…ilginize teşekkür ederim.

commenter

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOÇUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MEZUNUYUM DHA ÖNCE KREŞLERDE ÇALIŞTIM.2012 YILINDA VEKİL ÖĞRETMENLİK YAPTIM ANA SINIFINDA TEK İSTEDİĞİM ÇOÇUK ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMAK VE ONLARA GELECEĞE DAİR BİRŞEYLER ÖĞRETMEK ,ONLARI MUTLU ETMEK ORDA ÖĞRETMENLİK YAPMAK ÇOK İSTİYORUM .ONLARIN ORADA YANLIZ OLMADIKLARINI ONLARA HİSSETTİRMEK İSTİYORUM.BU HAYALİMİ SİZLERİN İLGİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERİM. TEŞEKKÜR EDERİM.

commenter

05316211309

commenter
Nermin ÖZDEMİR | Eylül 14th, 2013 at 14:23

Atatürk ünv.Bayburt egt.fak.sınıf öğretmenliği mezunuyum.kpss10 puanım 79.804 zihinengelliler rehabilitasyon merkezinde 1dönemlik staj yaptım.irtibat:05373231292

commenter

1994 kız meslek lısesı cocuk gelısımı mezunuyum.cesıtlı anaokullarında ogretmenlık yaptım .calısmak ıstıyorum sevgı evlerınde en azından ınsanlara yardım etmek ıstıyorum cocuklarıda cok sevıyorum.1974 b.almanya dogumluyum .evliyim.tuzla ıcmelerde oturuyorum.tel.05367366606 tesekkur ederım

commenter
hatice yılmaz | Eylül 14th, 2013 at 16:25

ben de çocuk esirgemede çalışmak istiyorum

commenter

fizik öğretmeniyim. geçen yıl mezun oldum. kpss puanım mevcut. bu yıl açık öğretimden sosyal hizmetler bölümüne başlıyacağım. çocuları çok sevdiğim ve onlarla vakit geçirmek istediğim için sosyal hizmetler ve çocuk esirgemede çalışmak istiyorum. ayrıca çocukların derslerinde de yardmcı olmak istediğimi belirtmek isterim. teşekkür ederim…

commenter

fen bilgisi öğretmeniyim. bu yıl mezun oldum. sosyal hizmetler ve çocuk esirgemede çalışmak istiyorum. teşekkürler.

commenter

konya da yaşıyorum.sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.kpss puanım 70.sosyal hizmetler cocuk esirgeme kurumunda calışmak istiyorum.

commenter

meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. sosoyal hizmetlerde çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba,adım güldeniz 10.12.1993 doğumluyum.Gaziantep Fatih Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Çocuk gelişimi mezunuyum.Anadolu Üniversitesi SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 2.sınıftayım ben çocukları çok seviyorum mezun olduğumdan beri çocuklarla iç içeyim kreşlerde,özel eğitimde ve eglence merkezlerinde çalıştım her zaman sevilen bir bireyimdir.Yaptığım işi severek baglanmış bir şekilde yaparım.VE SOSYAL HİZMETLERDE ÇALIŞMAK BENİM EN BÜYÜK HAYALİM BU YÜZDEN SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜNÜ OKUYORUM ŞİMDİDEN HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER.

commenter
guldem nergiz acar | Eylül 15th, 2013 at 22:10

11yillik cocu k gelisimi alaninda uzmanim.selcuklu kiz meslek liseyi birincilikle bitirdim.saglik hizmetleri myo cocuk gelisimi onlisans olatak bitirdim.5yildir ogretmenlikyaptim anaokulu ve rehabilitasyondao gretmenik yaptim.bence onemli olan onlarfa dunyayi gormektirben bunu yapabiliyorum cocuklar benim dunyam onlarla mutlu oluyprum bunu herkes yapamaz 05348275971ben konyada ikamet ediyo27 yasindayim rum ayrica bilgisaysrsertifikam da var

commenter

MERHABA KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDEN SONRA ÖNLİSANS SOSYAL HİZMETLER MEZUNUYUM 3YILLIK KREŞ ÖĞRETMENLİĞİ TEBRÜBEM VAR KPSS 64 PUAN ALDIM LİDERLİK VASFINA SAHİBİM SHÇEKTE VEYA SEVGİ EVİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM ANKARA’DA İKAMET EDİYORUM UYGUN KADRONUZDA DEĞERLENDİRİLMEK İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…0506.272.91.89

commenter

Merhaba,sahıde ben uzun süredır ozel ünıversıte ve lıse yurtlarında ıdarecı olarak calısıyorum.sosyal hızmetler bünyesınde calısmak ıstıyorum.Sıze nasıl ulasabılrım

commenter
Nazan Eroğlu | Eylül 16th, 2013 at 13:37

Düz lise mezunuyum.Bilgisayar işletmenliği ve tıbbi sekreterlik sertifikam var.Bu kurumda çalışmayı çok istiyorum.KPSS den 73.2 aldım.

commenter
Nazan Eroğlu | Eylül 16th, 2013 at 13:40

Hatay/Payas bulunduğum şehri yazmayı unutmuşum.

commenter

merhaba zeynep ben.samsunluyum.1982 doğumluyum.kızmeslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.ayrıca aöf Türkdili ve edebiyatı bölümü 4.sınıf öğrencisiyim.iki çocuk annesiyim ve hayat şartları münasebetiyle ve kendime güvenimle sizinle çalışmak istiyorum….BİLGİNİZE!!!!

commenter
NAGEHAN ÇAKMAK ÇAKAN | Eylül 16th, 2013 at 15:15

izmir dokuz eylül çocuk gelişimi,uluslar arası kıbrıs üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum halen sosyoloji okumaktayım,ingiizcem iyi derecede ve sertifkalarım var,çocukları çok seviyorum özveriyle çalışabileceğim bir kurum olduğu inancıyla size -başvuruyorum.saygılarımla.

commenter

evde çocuk bakımı sertifikam var.

commenter

evde çocuk bakımı sertifikam var.2 yıllık işletme okudumşimdi de açıköğretimden türk dili ve edebiyatı okuyorum.çocukları ve onlarla ilglenmeyi çok seviyorum.ve ben çok istiyorum .

commenter
nuray karapınar | Eylül 16th, 2013 at 17:10

MERHABA KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDEN SONRA ÖNLİSANS SOSYAL HİZMETLER MEZUNUYUM 5YILLIK KREŞ ÖĞRETMENLİĞİ TEBRÜBEM VAR KPSS 60PUAN ALDIM LİDERLİK VASFINA SAHİBİM SHÇEKTE VEYA SEVGİ EVİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM Şu an TEKİRDAĞ’da İKAMET EDİYORUM UYGUN KADRONUZDA DEĞERLENDİRİLMEK İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…

commenter

önlisans mezunu hemşireyim.23 yıl aktif olarak çalıştım.iki çocuk annesiym.Ankara’daki kurumlarınızda çalışmak istiyorum.Saygılarımla

commenter
Ayşe DEREBAŞI | Eylül 16th, 2013 at 22:09

Merhaba. Ben tıbbi sekreterlik mezunuyum.1,5 yıl hastanede çalıştım. kpss’den 71 aldım. Bir kızım var nasip olursa oğlum da olacak. İzmir kirazda ikamet etmekteyim. İzmir’in ilçelerinde çalışabilirim. Lütfen dikkate alın.

commenter
cahit kılıç | Eylül 17th, 2013 at 10:40

sosyal hizmetler bünyesinde psikolog olarak sizlerle çalışmak istiyorum bilginize

commenter
emine yılmaz | Eylül 17th, 2013 at 11:18

merhaba
çocuk gelişimi mezunuyum.meb çoçuk eğitim sertifikam var,ve bir anneyim .
iletişim iyidir çocukları severim tabiki de kim sevmezki masum küçükler.
Ankaradaki kurumunlarınızda çalışmak istiyorum. ilgilenirseniz sevinirim.
iyi günler.

commenter

aradığınız kişi benim..

commenter

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmeni Birgül AKIN. Daha önce dershanede ve ücretli öğretemen olarak okullarda görev yaptım. Kurumunuzda öğretmen olarak veya büro personeli olarak çalışmak istiyorum. 5437467855

commenter
Melek Rumeysa Dabanlı | Eylül 17th, 2013 at 13:09

İHL mezunuyum.aof öğrencisiyim inşallah.sevgi evlerinde çalışmak istiyorum

commenter

s.a.ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum 3 yıllık tecrübem var kazan ve çubuk anaokulunda öğretmenlik yaptım ramazanda bıraktım çünkü sevgi evlerinde veye çocuk e kurumlarında çalışmak istiyorum ilgilerinizi bekliyorum allaha emenet olun

commenter

anadolu üniversitesi maliye mezunuyum kurumunuzda öğretmen olarak çalışmak isterim ilgilenirseniz çok sevinirim

commenter

Trakya Üniversitesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum 2 yıl devlette 2 yıl rehabilitasyonda grev yaptım sevgi evlerinde çalışmak istiyorum eEdirne

commenter

önlisans okul öncesi mezunuyum 1 yıl tecrübe sahibiyim suan sosyal hizmetler 1.sınıf öğrencisiyim sadece cocuk esirgeme yurdunda calışmak isterim cocukları cok severim kimsesiz cocuklrı daha cok diyrbakırda yaşıyorum

commenter
Fevziye BELLER | Eylül 18th, 2013 at 00:00

Pamukkale Üniversitesi Felsefe bölümü mezunuyum. Sakarya Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisansım var. 60 sa Okul öncesi Öğretmenliği Eğitimini aldım. 2013 MEb Rehberlik kursuna katıldım. Sevgi evinde çalışarak, değerli çocuklarımıza (değerli ) eğitimleri vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

commenter

anadolu üniversitesi açıköğretim sosyal hizmetler okuyorum.ismet inönü kız meslek lisesi sosyal hizmetler mezunuyum.kpss den 67 puan aldım fakat kontejan açılmadığı için atanamadım. bu işe ihtiyacım var çalışmak istiyorum. bu konuda deneyimim var.

commenter
halil ibrahim kaplan | Eylül 18th, 2013 at 19:59

ticaret meslek lisesi muhasebe bölümü mezunuyum.Evli 2 cocuk babasıyım.İş arıyorum..Yardımcı olun lütfen

commenter

Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret ön lisans mezunuyum.Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü 4. sınıftan devam ediyorum.Bu yılım son hep hayalim olan çocuk gelişimi ile ilgili bir şeyler yapmak çok istiyorum.hatta okuma şansım olursa okul öncesi,çocuk gelişimi okumak çok istiyorum.bu ilanda umarım gecikmemişimdir. Bu yaşıma kadar ana okulu öğretmeni olmak veya çocuk esirgeme kurumunda çalışmak hep hayalimdi.Bu hayalimin sizinle çalışarak gerçekleşmesini diliyorum.okuduğum bölümün çocuk gelişimi ile ilgili olmamasına rağmen kendime bu konuda çok güveniyorum. KPSS puanım 69. adanada ikamet ediyorum.doğum tarihim:19.05.1990.SAYGILARIMLA.

commenter
pınar tezgel | Eylül 19th, 2013 at 11:41

okul öncesi öğretmenliği lisans mezunuyum.7 yıl anasınıfı öğretmenliği 6 yıl rehabilitasyon merkezinde özel eğitim öğretmenliği yaptım.ilgilerinize arz ederim. tel : 05396481914

commenter
gülüzar gülcan | Eylül 19th, 2013 at 16:46

gülüzar gülcan 1982 doğumluyum kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunuyum antalyada afyonda ve konyada özel okullarda öğretmenlik yaptım konya’da ikamet ediyorum sabırlı şefkatli iki çocuk annesiyim çocuk esirgeme kurumlarındaki çocuklara annelik ve öğretmenlik yapmak istiyorum bilgilerinize arz ederim

commenter
şerifhanım ünal | Eylül 19th, 2013 at 23:29

Kayseri Atatürk Kız Meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunuyum.2011 ynda anadolu üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.Ankara çubuk ilçesindeikamet ediyorum.Meb anasınıflarında 5,5 yıl ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım.Çocuk esirgeme kurumundaki yuva veya kreşlerde görev almak isitiyorum.Kpss den 60 puan aldım.saygılarımla.
irtibat tel:05557262212

commenter
serpil çakır | Eylül 20th, 2013 at 09:41

Ktu maliye mezunum ktu de suan yuksek lisans yapmaktayim cocuklari cok sevdigm icin bu dal da calismayi cok istiyorum sadece trabzonda calosabilirim

commenter
Şerifhanım Ünal | Eylül 20th, 2013 at 10:56

Şerifhanım ünal 1976 ankara doğumluyum.Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.Ankarada ikamet ediyorum.Çubuk mebe bağlı anasınıflarında 5,5 yıl ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım.Bir çocuk annesiyim.Ankara saray sevgi evlerinde öğretmenlik yapmak istiyorum.Bilgilerinize arz ederim.
İrtibat tel:5557262212

commenter
betül elveren | Eylül 20th, 2013 at 13:15

iyi günler ben bursa karacabey kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

commenter

iyi günler ben bursa karacabey kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

commenter
Serap mangtay | Eylül 20th, 2013 at 18:22

Serap mangtay.Kız meslek lisesi cocuk gelisimi mezunuyum.10 yıl adana numune egitim ve arastirma hastanesinin kresinde öğretmenlik yaptım.cocuk psikolojisinden çok iyi anlarım.çocukları çok seviyorum..sosyal hizmetlerde çalışmayı çok istiyorum.

commenter
SEVCAN YILDIZ | Eylül 21st, 2013 at 11:46

MERHABA BEN BALIKESİR MERKEZ DE YAŞIYORUM ŞAVAŞTEPE SARIBEYLER İLK ÖĞRETİM KURUMUNDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM BU YÜZDEN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BULUNAN ÇOCUKLARA HEM ANNELİK HEMDE ÖĞRETMENLİK YAPMAYI ÇOK İSTİYORUM BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM
İRTİBAT TEL :05059144208

commenter
Ferhan erincik | Eylül 21st, 2013 at 12:05

Çocuk gelişimi mezunuyum KPSS den 71 puan aldım şu an Erzurum ataturk üniversitesinde sosyal hizmet lisans programında 2. Sınıfta okumaktayim sosyal hizmette çalışmak kendimi Mesleğime iyi bir sekilde hazırlamak istiyorum

commenter

kurumunuzda çalişmayı çok istiyorum önlisans çocuk gelişimi mezunuyum ..

commenter
neslihan topçu | Eylül 22nd, 2013 at 08:38

Antrenör lük eğitimi mezunuyum istanbulda yasiyorum ve şu an özel bir kurumda otizmli çocukla
Yaşam liderliği yapiyorum bu alanda calismak istiyorun

commenter

ben 2011 önlisans çocuk gelişimi mezunuyum bu yıl 3cü senem ücretlı öğretmenlik yapıyorum urfada oturuyorum çocuk esirgemede çalışmak istiyorum..cvp beklıyorumm

commenter

ben 2011 önlisans çocuk gelişimi mezunuyum bu yıl 3cü senem ücretlı öğretmenlik yapıyorum urfada oturuyorum çocuk esirgemede çalışmak istiyorum..cvp beklıyorumm kps puanım 62

commenter

ben 2010 cocuk gelişimi önlisans mezunuyum kpss puanım 63 çocuk esirgemede ,sevgi evlerinde calışmak istiyorum lutfen yardımcı olun

commenter

ben 2010 cocuk gelişimi önlisans mezunuyum kpss puanım 63 çocuk esirgemede ,sevgi evlerinde calışmak istiyorum lutfen yardımcı olun tel no:05514052721

commenter

BEN GUZEL SANATLAR MUZIK BÖLUMU MEZUNUYUM MUZIK ÖGRETMENLİGİ BRANSIMDI AMA UNUVERSTEYE BITIREMEDEN YARIM BIRAKTIM INSANLARLA DIYOLOGUM IYI VE COCUKLARI COK SEVİYORUM YUKSEK DERECE MERHAMETE SAHIBIM BU ISI BASARACAGIMDAN EMINIM CUNKU INSAN VR COCUK PİSKOLOJISINDEN COK IYI ANLIYORUM VE BU DALDA CALISMAK ISTIYORUM VE FAYDALI OLUCAGIMI DÜSÜNUYORUM GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ EDERİM
KAYSERİDE IKAMET ETMEKTEYİM
TEL<05318616751

commenter

antalya da ikamet etmekteyim sosyal hizmetler önlisans mevzunuyum evli ve iki çocuk annesiyim kurmunuzda çalışmak istiyorum

commenter

antalya da ikamet etmekteyim sosyal hizmetler önlisans mevzunuyum evli iki çoçuk annesiyim kurumunuzda çalışmak istiyorum saygılar 05427106200

commenter

ben kızmeslek çocuk gelişimi mezunuyum aöf te sosyal hizmetler okuyorum bende çalışmak istiyorum

commenter

2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS MEZUNUYUM.SOSYAL ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM KPSS DEN 73 PUAN ALDIM 2 YIL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM ÇOCUKLARLA ÇOK İYİ ANLAŞIRIM

commenter

2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM.KPSS’DEN 73 PUAN ALDIM 2YIL ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM.ÇOCUKLARLA ARAM ÇOK İYİ.KİMSESİZ ÇOCUKLARA FAYDA SAĞLAMAK İÇİN SHÇEK’TE ÇALIŞMAK İSTİYORUM. TEL=05363088055

commenter

2008-2009 lise mezunuyum.24 yaşındayım çocukları çok seviyorum.sosyal esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum. tel=05363088055

commenter

kırıkkale üniversitesi meslek yüksek okulu çocuk gelişimi 2011 2013 mezunuyum. kpss puanım 68 .rehabilitasyon merkezlerinde ve anaokullarında görev aldım.çocuklarla ilgilenmeyi onlarla keyifli vakitler geçirmek hoşuma gidiyor.elimden gelenin en iyisini yapaçağıma inanıyorum.

commenter
nurten averbek | Eylül 23rd, 2013 at 13:40

KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MEZUNUYUM AYNI ZAMANDA SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNÜ HER DÖNEM YÜKSEK ONUR BELGESİYLE BİTİRDİM ŞU ANDA SOSYOLOJİ LİSANS OKUYORUM.MİLİ EĞİTİMDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ OLARAK ÇALIŞTIM.BU İŞİN EMPATİ VE SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLERİN DAHAİYİ YAPACAĞINA İNANIYORUM.TLF05054754883

commenter
zeynep cankurt | Eylül 23rd, 2013 at 15:15

merhaba ben elazığ kızmesleklisesi çocuk gelişimi ve eğitimi menzunuyum aynı zaman da usta öğetici sertifikam var elazığda çocuk kıreşinde çalıştım çocuk ları çok seviyorum çokta sabırlıyım çönkü aynı zamanda çocuk bakıcılığıda yaptım bir çocuk esirgeme kurumunda çalışırsam engüzel sevgi ve şefkati vereceğimden eminim şuan bursada ikamet etmekteyim
tel..05453130736

commenter

ben kız meslek lisesi 2013 mezunuyum kpss 2011 de 68 aldım dicle üniversitesi çoçuk gelişimi 1 sınıfı okuyorum birde açıköğretim adalet okuyorum çoçuk esirgeme kurumlarında çalişmak istememin nedeni sevgiye muhtaç o çoçukların merhamet ve sevgimi onlara verebilmektir şuan diyarbakırda yaşıyorum

commenter

mrb .kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunu olacağım bu yıl. kpss 60 aldım. .

commenter

kırşehirliyim kız meslek çocuk gelişimi mezunuyum çocukları çok severim ve iletişimim çok iyi dir ve tecrübeliyim

commenter
asiye özdemir | Eylül 25th, 2013 at 09:21

slm ben çocuk gelişimi mezunuyun.çocukları seviyorum .çalışmak istiyorum .işe ihtiyacım var .

commenter
FERİDE KARAKAYA | Eylül 25th, 2013 at 10:58

çocuk gelişimi mezunuyum kpss den 73 puan aldım daha öncede çocuk sirgemed bir yı çalıştm tekrardan calışmak istyrm

commenter

Merhaba ben gazıantepte akamet ediyorum.sosyal hızmetler onlısans mezunuyum.sizinle çalışmak iştıyorum.0537 064 35 45 hayırlısı olsun..

commenter

Mrb. Sosyal Hizmetler AÖF 2. sınıf Ögr.
Tarsus’luyum Evli 4 Yaşında çocuğum var.
Bende Çalışmak istiyorum.

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum kpss den 67 aldım meb. bakanlığından bakıcı anne belgem var iş arıyorummmmmm

commenter
BİLGEN BALOĞLU | Eylül 25th, 2013 at 17:46

önlisansçocukgelişimimezunuyum.çocuklarıçoksevdiğimiçin bu bölümden mezun oldum birçok yerde staj yaptım başarılı bir şekilde meun oldum.en büyük hayalim kimsesiz bakıma muhtaç çocuklara bir anne şefkati vermek onlara hayata en anlamlı biçimdetutunmalarınısağlamak umarım bana bu işi verirsiniz çünkü çomücadele ile okudum.birkadın olarak ve biranne olarak çocukları eniyi ben anlarım teşekkürler.

commenter
Badem Karadağ | Eylül 25th, 2013 at 18:44

Merhaba lise mezunu Bilgisayar,Muhasebe ve Bakım elemanı sertifikam var. on sene Atatürk kız yetiştirme yurdunda bakım elenanı olarak görev yaptım 29.12.2011 yılında işten çıkarıldım. çıkarılma nedenimin araştırılmasına açığım.Tekrar aynı kurumda çalışmak istiyorum Aktif ve yetenekli olduğum kurumca bilinir ilgilerinizi bekliyorum.

commenter
gönül sevilay serdengeçti | Eylül 25th, 2013 at 20:22

merhaba ben açıköğretim sosyoloji bölümü mezunuyum insanlarla özelliklede çocuklarla iletişimim çok iyidir. 2 yaşında bir kızım var bu yüzden çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını biliyorum.sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda çalışmayı canı gönülden istiyorum. şimdiden çok teşekkürler.

commenter
Güler Zorbacı | Eylül 26th, 2013 at 00:34

Lise mezunuyum çocuguma bakmak için calışmak zorundayım.merhametli ve sabırlıyımdır tüm cocuklar bızım çocuklarımız ve gelecegimizdir.

commenter

Çorum kız meslek okul önceci mezunuyum bir yıl deneyimim sebinerler v.b diblomalarım var ayrıca ben bir anneyim iki kızım var .kurumunuzda çalışmak istiyorum.

commenter
yasemin ÖZGÜLER | Eylül 26th, 2013 at 20:55

SOSYOLOJİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİYİM.HERŞEYDEN ÖNCE ANNEYİM.TÜRKİYE’MİN HERHANGİ BİR İLİNDE FAYDALI OLABİLECEĞİM BU KURUMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
meryem alıcı | Eylül 26th, 2013 at 22:59

selamun alayküm imam hatip lisesi mezunuyum çocuklarla iletişimim çok iyidir hatayda ikamet ediyorum merhametli ve sabırlıyımdır ayrıca bu iş sevgi işidir başka işlere benzemez

commenter

eskişehir anadolu ön lisans sosyal hizmet bölümünden mezunum.kpss puanım 78.işletme sertifikam var.sevgiye ve bakıma muhtaç olan insanoğullarına yardım etmek benim için bir kulluk görevi

commenter

merhabalar ben önlisans SOSYAL HİZMETLER mezunuyum.1 yıl önce bitirdim bu alanda belgelerimi de aldım milli eğitime bağlı kurumlardan stajımı da yaptım fakat işe giremedim çocuklarla aram çok iyidir ve onlara faydalı olmaktan mutluluk duyuyorum.şuan dikey geçiş yapıp sosyal hizmetlere devam ediyorum hem çalışmak hem de okumak istiyorum.SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA çalışmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.yardımcı olursanız çok memnun olurum.bu arada manisa da oturuyorum

commenter
sevinç merkit | Eylül 27th, 2013 at 20:02

tunceli üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum kurumunuzda çalışmak isterim

commenter
özge perişan | Eylül 27th, 2013 at 21:51

Merhaba 2011 psikoloji mezunuyum. 2 yildir özel eğitimde psikolog olarak calsmaktayim. Sosyal hizmet bünyesinde calsmak isterim.

commenter

önlisans inşaat ve ilahiyat mezunuyum…evliyim 2 evladım var bu işler okumakla olmaz bence hayat tecrübesiyle olur bu konuda teknik donanıma sahip oldugumu düşünüyorum sosyal hizmetlerde çalışacak kişi manevi yönden kendini bu hizmete adamalı Allahın izniyle ben bir anne olarak yapabilecgim kanaatindeyim…bilgisayar,türkçe,matematik aklınıza ne geliyorsa hepsini biliyorum…istanbul anadolu yakasında ikamet ediyorum…

commenter
funda karakılçık | Eylül 28th, 2013 at 17:20

4 yıldır yaşlı bakım evinde çalışıyorum fazlasıyla sabırlı vicdanlı merhametli olduğumu söylüyorlar çevremdekiler kpss den de 61 puan aldım ban dönerseniz sevinirim 05353054346

commenter

merhabalar Zübeydehanım kız meslek lisesi çocuk gelişiminden mezun oldum on yıldır görme eng. spor kulübünde gönüllü olarak çalıştım son iki yıldır görme eng. goalball antrenörlüğü yapıyorum sizinle çalışmak istiyorum.Ankara’da yaşıyorum.

commenter

pamukkale üniversitesi okul öncesi öğretmenliğinden mezunum.Tek hayalim kimsesiz veya ailesinden ayrılan çocuklarla çalışmak, sevgimi onlarla paylaşmak.Çocuk esirgeme kurumunda çalışmak, onların dertlerine ortak olmak istiyorum.

commenter
gülhan canpolat | Eylül 29th, 2013 at 14:28

cebeci kız meslek lisesi çoçuk gelişimi mezunuyum sevgi evlerinde çalışmak istiyorum bende kimsesiz yetişmiş biri olarak onları iyi anlayacağımı umuyorum evli bir çoçuk annesiyim ankarada ikamet ediyorum

commenter

cebeci kız meslek lisesi çoçuk gelişimi mezunuyum sevgi evlerinde çalışmak istiyorum ankarada ikamet ediyorum
Anadolu Üniversitesi SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 2.sınıftayım ben çocukları çok seviyorum mezun olduğumdan beri çocuklarla iç içeyim kreşlerde tedaş genel müdürlüğünde çalıştım 8 yıl sevilen bir bireyimdir. Yaptığım işi severek baglanmış bir şekilde yaparım.VE SOSYAL HİZMETLERDE ÇALIŞMAK BENİM EN BÜYÜK HAYALİM BU YÜZDEN SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜNÜ OKUYORUM ŞİMDİDEN HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER.lütfen ilgilenirseniz sevinirim bu işe ihtiyacım var çocuk gelişim mezunları almıyorsunuz biz boşuna okuduk bu bölümü ya

commenter
Çiğdem korkmaz | Eylül 30th, 2013 at 05:49

Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum 27 yaşındayım 5 yıl okul öncesinde ücretli öğretmen olarak çalıştım sosyal hizmetler kurumlarında okul öncesi ve çocuk ve gelişim uzmanları eğitim vermeli sevgiler.

commenter

Amasya kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.Sosyal hizmetler 2.sınıf öğrencisiyim sevgi evlerinde çalışmak istiyorum.

commenter

iyi günler ben lisans mezunuyum.ikinci üniversite çocuk gelişimi önlisans okuyorum.işaret dili sertifikam var.SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA çalışmak istiyorum.yardımcı olursanız çok memnun olurum.Ankara da yaşıyorum.

commenter

Lise çoçuk gelişimi mezunuyum.İki yıllık Truzim ve Otelcilik okudum.Devlet okulunda 1 yıl çalıştım.Orda öğretmenlik yaptım.Çocukları çok seviyorum başvurumu yapmak istiyorum

commenter
Damla TUTCALI | Ekim 1st, 2013 at 10:57

ben adnan menderes takı tasarımı bölümü mezunuyum ama hayalim hep çoçuklarla ilgili bir yerde çalışmaktı çocukları çok seviyorum bu yüzden kurumunuzda çalışmak istiyorum izmirde yaşıyorum.yardımcı olursanız çok memnun olurum

commenter

Çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum. Önlisans tamamlıyorum. 2012 kpss den 80 aldım yabancı dilim bilgisayar bilgim ve el becerilerim iyidir.
Her türlü hareketli iş ortamına ayak uydurabilirim, donanımlı ve kendini güncellemek isteyen, bilgisine her gün yeni bilgiler katmak isteyen, sadece öğrenim gördüğü okullar vasıtası ile değil aynı zamanda kendini de yetiştiren biriyim. Ve başarının planlı, özenli ve disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanan, çocuklara kendilerini tanıması için gerekli fırsatı verebilen ve bunun sonucunda gerçekten hak edeceği kariyeri hedefleyen; tutumlu, dinamik, temsil ettiği kurumun imajını zedelemeden elde edeceği başarı için fırsat isteyen mantık ölçüleri dâhilinde idealist, mantıklı ve son derece uyumlu biriyim. Sizinle çalışmak isterim teşekkürler..

commenter
mehtap altunhisar | Ekim 1st, 2013 at 13:57

2007 cukurova myo mezunuyum 7 yilldir anaokul ogretmenligi yapiyorum, disiplini ve kurallari olan bir yapiya sahibim. Cocuklari ve meslegimi seviyorum. Planli ve duzenli bir egitimciyim.

commenter
mehtap altunhisar | Ekim 1st, 2013 at 14:03

2007 cukurova myo mezunuyum 7 yilldir anaokul ogretmenligi yapiyorum, disiplini ve kurallari olan bir yapiya sahibim. Cocuklari ve meslegimi seviyorum. Planli ve duzenli bir egitimciyim. 05442071536

commenter
Funda Gencturk | Ekim 1st, 2013 at 14:04

Lisans mezunuyum, Trabzon ilinde ikamet etmekteyim. Iki cocuk yetistirmekteyim.Tum cocuklarla iletisimim guzeldir,her yas seviyesine inebilirim,sabirliyim.Eger uygun gorurseniz Trabzon ilindeki kurumlarda seve seve calismaya gönulluyum. Bilgilerinize arz ederim. Iyi calismalar.

commenter
melike aydın | Ekim 1st, 2013 at 16:11

önlisans çocuk gelişimi mezunuyum.2 yıl ücretli ana sınıfı öğretmenliği yaptım.Kurumunuzda çalışmak istiyorum.

commenter

Üniversite (Lisans) Selçuk Üniversitesi
09.2005- 02.2010 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum kurumunuzda çalışmak isterim

commenter

kız meslek lisesi çok gelişimi mezunuyum.anadolu üniversitesi ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum.birçok anaokulu ve kolejde anasınıfı öğretmenlği yaptım.shçk sevgi evleri çocuk evlerinde görev almayı çok istiyorum.

commenter

kız meslek lisesi çok gelişimi mezunuyum.anadolu üniversitesi ön lisans sosyal hizmetler mezunuyum.birçok anaokulu ve kolejde anasınıfı öğretmenlği yaptım.shçk sevgi evleri çocuk evlerinde görev almayı çok istiyorum.teşekkürler

commenter

sizinle çalışmak istiyorum.

commenter
zeynep Butaku | Ekim 1st, 2013 at 21:06

merhaba adım zeynep Butaku Bingöl üniversitesi cocuk gelişimi önlisans mezunuyum sosyal hizmetler de görev almak isterim yardımcı olursanı sevinirim

commenter
nilgün uygun | Ekim 1st, 2013 at 22:54

çocuk gelişimi mezunuyum sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum

commenter
İLKNUR özdemir | Ekim 1st, 2013 at 23:15

ankadaradan yazıyorum.. iş başvurusu yapmak istiyorum 2 çocuk annesiyim.

commenter

merhaba ısmım arzu türk lısemı cocuk gelısımı okudum suanda hala acıkogretımden sosyal hızmetler bölumunu okuyorum 2 yıllık anaokulundan deneyımım var ve cocuk eglence merkezındede 1 senelık deneyıme sahıbım
ben cocuk esırgemede gorev almayı coook ıstıyorum bu ısteyımm cocuk gelısımını okumaya basladıgımdan berı var ve bu ıstegımım gercek olmasına yardımcı olursanız cok tesekkur ederm

commenter

merhaba ısmım arzu türk lısemı cocuk gelısımı okudum suanda hala acıkogretımden sosyal hızmetler bölumunu okuyorum 2 yıllık anaokulundan deneyımım var ve cocuk eglence merkezındede 1 senelık deneyıme sahıbım
ben cocuk esırgemede gorev almayı coook ıstıyorum bu ısteyımm cocuk gelısımını okumaya basladıgımdan berı var ve bu ıstegımım gercek olmasına yardımcı olursanız cok tesekkur ederm bu dunyadakı en masum ve mukemmel varlık olan cocuklarla calısmak onlarla zaman gecırmek onlara faydalı olmak ıcın elımden gelen herseyı yapöak ıstıyorum

commenter
Zeynep Ersoy | Ekim 2nd, 2013 at 10:33

ben çoçuk gelişimi 2013 mezunuyum 1987 doğumluyum en büyük mutluluğum sevgiye muhtaç çoçuklara sevgimle merhametimle ve sabrımla onlarla ilgilenmek olur aslında onlarla ilgilenmek boynumuzun borcudur diyarbakırda oturuyorum diyarbakır il ve ilçelerinde çalışabilirim numaram 05557440542

commenter
TUĞBA UYMAZ | Ekim 2nd, 2013 at 11:31

sosyal hizmetler mezunuyum bu işi çok seviyorum ve işimi yapmak istiyorum..

commenter
KAFİYE TOPBAŞ | Ekim 2nd, 2013 at 13:56

Mrhb Gazi Ünivertisesi Fen Bilgisi Öğretmni mezunuyum zihinsel engelli okulunda görev yaptım .Hasta ve yaşlı bakımı sertifikam var.SEvgi evlerinde çalışmak istiyorum ilgililere arz ederim saygılar.

commenter

selçuk üniversitesi arap dili ve edebiyatı mezunuyum.anadolu üniversitesi pedeagojik formasyonum var.bünyenizde çalışmak istiyorum.05057511419

commenter
Tuğba UYANIK | Ekim 2nd, 2013 at 19:36

merhaba ben selçuk üniversitesi çocuk gelişi önlisans 2011 mezunuyum.3 yıldır kolejlerde öğretmenlik yapıyorum.2012 kpss den 80 aldım branşımda Türkiye 8. oldum.ikinci ünv okuyorum sosyal hizmet uzmanlığı 3. sınıf öğrencisiyim.Bu kurumdaki bireylere faydalı olacağıma inanıyorum.Teşekkürler.

commenter

Merhaba Gülay Öz Maliye Bölüm Mezunuyum SMMM Stajyeriyim Çocuklarla her zaman aram çok iyi olmuştur. Çocuklarla bir arada olmak onlarla resim yapmak, oyunlar oynamak, kitap okumak akla gelebilecek her aktivitede bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Sosyal Hizmetlerde Görevli Olarak çalışmaktan çok memnun olurum. Sizlerde benimle çalışmak isterseniz. ;)

commenter

merhaba önlisans çocuk gelişimi ve egitimi bölümü mezunuyum sevgi evlerinde çalışmayı çok istiyorum.

commenter
Nurten Ertuğrul | Ekim 3rd, 2013 at 11:35

merabalar

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum .Açıköğretim sosyalhizmet bölümünü okudum.
bi çok alanda sertifikam var.sizinle çalışmaktan gurur duyarım.
iyi çalışmalar.

commenter
BERNA NACARKÜÇÜK | Ekim 3rd, 2013 at 12:05

iyi günler ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum.Eskişehir anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi sosyal bilimler mezunuyum.ayrıca anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi iknci öğretim sosyal hizmetler 2.sınıftanında okuyorum.ayrıca atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi ikinci öğretim çocuk gelişimi ve eğitimi bölümüne yeni kayıt oldum şu anda 1. sınıftayım.gaziantep ilçe milli eğitim müdürlüğünde 3 yıl ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım.2010 kpssden 64 puan aldım.sosyal hizmetlerde görev almak istiyorum. tlf:05362222570

commenter
Hatice Ceylan | Ekim 4th, 2013 at 00:35

Kiz meslek cocuk gelişimi mezunuyum aynı zamanda Erzurum atataturk unv sosyal hizmetler ikinci sınıfta okuyorum.Daha önce abantizzet baysal unv tarih okudum .iki yıl öğretmenlik tecrübem var sizinle çalışmak çok isterim.05425200448

commenter
gülfem karayel | Ekim 4th, 2013 at 12:57

ben önlisans çocuk gelşimi mezunuyum 2 yıılık öğretmnlk tcrübem war.. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumalrında çalışmak isterm .. 5064995928

commenter
Nilgün ERDOĞAN | Ekim 4th, 2013 at 14:01

Merhaba ben Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Bir yıl özel sektörde anaokulu öğretmenliği yaptım. çalıştığım süre boyunca ve daha öncesinde de çeşitli seminerlere ve eğitimlere katıldım. Kısa bir süre önce (2 ay) işten ayrıldım. Yüksek lisans için hazırlanıyorum. Sizinle çalışmaktan onur duyarım. Saygılarımla…
Tel: 0532 173 36 68
Maltepe/İstanbul

commenter
fatoş ünal | Ekim 4th, 2013 at 15:55

iyi günler lisans mezunuyum,ikinci üniversite çocuk gelişimi bölümünü okuyorum.işaret dili kursuna katıldım,sertifikam var.SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA çalışmayı istiyorum.yardımcı olursanız cok memnun olurum.ANKARAda ikamet ediyorum.TEL:0505 526 33 99

commenter
melek tıglı | Ekim 4th, 2013 at 19:14

merhaba ben akşehir lisesi sözel bölümünü bitirdim tekrar kızmeslek lisesi çocuk gelişimini bitirdim kreş açma belgemi ve evde çocuk bakımı sertfikamı aldım küçükaga anaokulunda stajımı yaptım çocukları çok seviyorum sizinle calışmayı çok isterim saygılarmla 05453860103

commenter
KERİME İÇİGEN | Ekim 4th, 2013 at 23:47

Merhaba ben lise mezunuyum 0-6 yaşçocuk gelişimi eğitimi sertifikam var ve sizinle çalışmaktan onur duyarım 2çocuk annesiyim.başörtüsü takıyorum bu iş için engel teşkil eder mi?saygılarımla 0534 634 04 94

commenter

lisans mezunu hemşireyim 2011 yılından beri izmitte devlet hastanesinde hemşirelik yapmaktayım pedegojik formasyonum var çocuk esirgeme kurumunda hemşire olarak çalışmak isterim

commenter
Rahmiye öztaş | Ekim 6th, 2013 at 00:22

merhaba ben çocuk gelişimi mezunuyum. üç yıl öğretmenlik yaptım . çocuk gelişimi bölümü ile ilgili aldığım belgelerim var. Eskişehir anadolu üniversitesine bağlı türk dile edebiyat bölümünü 3 cü sınıfı okumaktaym . kpss den 65 puan aldım yerleşmeden . çocuk esirgeme kurumlarinda görev yapmak istiyorum . Çünkü kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak kadar iyi bişey olamaz. Bu dünyada gelin hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalim0549 549 28 36

commenter

sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.8 yıl öğretmenlik yaptım.sosyal hizmetler bölümünü devam ettirmek istiyorum.ayrıca sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.bu bölümde ilerlemek en büyük hedefim çünkü severek ve isteyerek yapıyorum.hayırlısı olsun diyorum.ADANA

commenter
Nakşiye Filiz Danışman | Ekim 10th, 2013 at 01:23

Merhaba, düz lise veikinci bir lise zübeyde hanım kız meslek lisesini okudum.Açık öğretim ev idaresi mezunuyum.Anne ve babasız yetişmemin çocuklara olan iıgi ve şevkatimi perçinlediğinin farkına yıllar sonra vardım.Bu alakamı belgeleyerek bualandaiş arayışlarına başladım. İkinci bir lise vebirkaç seminerlere katıldım,fırsat verildikçe anasınıfı veücretli öğretmenlik yaptım.sizlerinde bir fırat vereceğine hala inanıyor yakın zamanda bana ulaşacağınızı ümit ediyorum, o çocukların önce ALLAHın sonra dabizlerin koruyuculuğuna ihtiyaçları var.Dürüstlük,içtenlık , sevgi şevkat , alaka diyorsanız ben buradayım.Bu arada evliyim,3 çocuğum var 2013 KPSS EM DE var daha ne olsun? HŞÇAKALIN GÖRÜŞMEK ÜZERE…..

commenter
NAKŞİYE FİLİZ DANIŞMAN | Ekim 10th, 2013 at 01:29

Telefon numaramı atlamışım : 05444355594 keçiören ANKARA

commenter

Merhaba, çocuk gelişimi ve eğitimi kız meslek lisesi mezunuyum .Ölisan sosyal hizmetler son sınıf öğrencisiyim bölümümle ilgili kurumda çalışmak istiyorum.çalıştığım alanlar çocuklarla ilgi oldu.çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum.istanbul

commenter

sosyal hizmetlere memur alımında yaş sınırı kaç acaba ?

commenter
ahmet çakır | Ekim 10th, 2013 at 15:43

sayın anası para karşılığı erkeklerle yatan hanımefendinin evladı aşağıdaki bağlantıyı arıyoruz. daha ne kadar aşağıda.

commenter
nesibe sevik | Ekim 10th, 2013 at 16:29

selamın aleyküm
1975 doğumlu evli ve 3 erkek çocuk annesiyim.Mobilya ve halı mağazasında ön muhasebe ve müşterilerle ilgileniyorum.insanları ve çocukları seviyorum.Sabırlı olmayı seviyorum çünkü emeğinin karşılığını almak için beklemek gerektiğini biliyorum.şuan dışardan ortaokul okuyorum.ama herşey diplomayla oluyorsa bu iş bana uzak ama sevgi gerekiyorsa bu iş için benim kocaman bi yüreğim var çocuklar ve yaratılan için…halk eğitimin açtığı kurslardan belgelerimde varlığını bildirmek isterim tşk ederim .
tel: 0 553 348 50 03

commenter
nesibe sevik | Ekim 10th, 2013 at 16:32

kemalpaşa izmir

commenter

a.ö.f sosyal bilimler mezunuyum kurumunzda çalışmak istiyorum şanlıurfa ilinde

commenter

Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğretmenliği mezunuyum Konya Selçuk Üniversitesi bu alanda çalşmak istiyorum.

commenter
sibel çakırkaya | Ekim 12th, 2013 at 09:01

antakya halk eğitim merkezinde çocuk gelişimi ve eğitimi seltifikası aldım. 3 yıl istanbul’da anaokulunda çalıştım, 2 yıl antakya’da çalıştım, 1 yıl evde çocuklara özel eğitim ve bakımını yaptım. bu alanda çok çalışmak istiyorum; çünkü hem çocukları çok seviyorum hem de emekli olana kadar çalışacak güvenli bir yer istiyorum.telefon numaram :05316558978 teşekkür ederim HATAY/ANTAKYA

commenter

24 yaşındayım askerliğimi yaptım myo terk silahsız güvenlik sertifikam var.kırıkkalede ikamet ediyorum. boy 1.81 kilo 62 işsizim yardımcı olursanız memnun olurum. teşekürler

commenter
mevlüde bektaş | Ekim 12th, 2013 at 23:25

trabzon vakfıkebir okulöncesi öğretmenliği mezunuyum 6 yllık iş tecrübem var tel:05349444512

commenter

2.üniversite Anadolu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı son sınıftayım Çocuk Gelişimi Eğitimi kursu görmekteyim bu konuda kendimi geiştirmek istiyorum çünkü çocukları seviyorum

commenter

yaşar 05443042089 numaram beni ararsanız sevinirim. kırııkkale

commenter

26yaşında lise çocuk gelişimi mezunuyum evli bir çocuk annesiyim 7 yıl iş deneyimim var sevgi evlerinde çalışmak istiyorum teşekkürler

commenter

lisans mezunu hemşireyim shçek da görev yapmak istiyorum… 05367738217

commenter

ön lisans bölümü mezunuyum. işsizim işe çok ihtiyacım var kurumunuzda çalışmak isterim.bilgilerinize sunarım.

commenter

ben gizem 2 sene işletme bölümünü bitirdim açıktn devam ediyorum 4. sınıftayım . böyle bi işte çalışmkatn çok memnun olurum. böyle bi yere girmek hayatımı kurtarmak demek . yardımcı olursanız sevinirim.

commenter
huseyın bozkurt | Ekim 15th, 2013 at 19:25

slm ben huseyın bozkurt sosyal hızmetlerde calışmak ıstıyorum kayserı cevresı olursa daha ıyı olur ayrıca hasta bakıcı seltıvıkam var lise mezunuyum 1989 dogumluyum numaram 05075872575 saygılar

commenter
kemal faruk şahin | Ekim 15th, 2013 at 19:33

slm adım kemal kayseri sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum lise mezunuyum 05057934285

commenter
Hülya Korgal | Ekim 16th, 2013 at 14:20

Anadolu Ünuversitesi İşletme Mezunuyum AÇEV Eğitim sertifikamda

commenter
Hülya Korgal | Ekim 16th, 2013 at 14:24

Anadolu Ünuversitesi İşletme Mezunuyum AÇEV Eğitim sertifikamda bulunmaktadır.SİVAS Bölgesinde görev almak istiyorum.SAYGILARIMLA

commenter
Hülya Korgal | Ekim 16th, 2013 at 14:25

Anadolu Ünuversitesi İşletme Mezunuyum AÇEV Eğitim sertifikamda bulunmaktadır.SİVAS Bölgesinde görev almak istiyorum.SAYGILARIMLA Tel:5324605281

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü muzunuyum.anadolu ünivesitesi ön lisans soyal hizmetler okuyorum sevgi evleri ve çocuk evlerinde çalışmak istiyoru.bana yardımcı olursanız çok sevinirim.05364858376

commenter
munise kapsal | Ekim 17th, 2013 at 11:57

merhabalar çocuk gelişimi mezunuyum 5 yıl deneyimim var iş arıyorum kreş ve anaokullarında öğretmenlik yaptım shçk çocuk evlerinde çalışmak istiyorum

commenter
yaşar geliroğlu | Ekim 18th, 2013 at 08:32

kırıkkalede ikamet ediyorum.24 yaşındayım myo terk boy 1.81. kilo 61 iş bulamadım. silahsız güvenlik sertifikam var. yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla

commenter

okul öncesi öğretmenliği lisans mezunuyum.sevgi evlerinde çalışmayı çok isterim.

commenter

okul öncesi öğretmenliği lisans mezunuyum.sevgi evlerinde çalışmayı çok isterim.05359818075

commenter

Merhabalar çocuk gelişimi mezunuyum 5 yıl deneyimim var iş arıyorum kreş ve anaokullarında ögretmenlik yaptım shçk çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim .05318220763 Mersinde ikametgah ediyorum.

commenter
05076255566 | Ekim 19th, 2013 at 16:44

Resim öğretmenliği mezunuyum.Çocukları seven, anlayışlı, duyarlı, sabırlı bir insan olmakla birlikte bende yetimim..Sizinle çalışıp onlarla birlikte olmak benide mutlu eder.Ankarada ikamet ediyorum.

commenter

Ankarada ikamet ediyorum..resim öğretmenliği mezunuyum..sizinle çalışmayı çok isterim.iyi günler

commenter

Merhabalar, okul oncesi cocuk gelisimi mezunu ve universite sosyal sizmetler bolumunde okumaktayim. Sosyal hizmetler yada sevgi evlerinde calismak cookkk isterim.lutfen yardimci olun kimsesiz cocuklarin sevgiye ihtiyacleri var o sevgi bende var lutfen beni arayin ben bu yolda calismak istiyorum. Pervin T

commenter

25 yaşındayım.çocuklarla ilrtişim kurmayı iyi bilen onlarları çok iyi anlayan biriyim sizinle çalışmak isterım 0553 423 53 69

commenter
Murat Arda Yar | Ekim 20th, 2013 at 22:53

Merhaba
25 yasindayim ve sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu catisi altinda calismaktan onur duyarim. Silahsiz guvenlik sertifikam var babam kamu emeklisi annem darulacezede belletmen olarak uzun sure gorev yapti. Isin yakinindan biriyim. Saglicakla

commenter

merhabalar çocuk gelişimi mezunuyum 5 yıl deneyimim var. daha önce anaokulu ve kreşlerde çalıştım. şuan iş arıyorum. her çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır ben oradaki çocukların daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. çocuk esirgeme kurumu sevgi evlerinde çalışmak beni çok mutlu edecektir. orda çalışmayı çok istiyorum.

commenter

Merhaba.kız meslek lisesi çocuk gelişim mezunu,ünv.sosyal hizmetler bölümü 2.sınıftayım.aile bakanlığına bağlı( sevgi evleri,rehabilitasyon merkezleri,huzur evleri,gençlik merkezleri,kadın sığınma evleri vb.)kurumlarda görev almak istiyorum.saygılarımla.

commenter

liseden çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum okul öncesi eğitimde usta öğreticilik sertifikam var. turizm seyahat bölümü yüksek okul mezunuyum açık öğretimden kamu yönetimi bölümünü tamamlıyorum çocukları çok seviyorum

commenter

merhaba meslek lisesi çocok gelişim ve egitim bölümünü bitirdim,meb onaylı usta ögretici belgem ve bilgisayar üzerine sertifikalarım var şu anda da 3.sınıf sosyoloji okuyorum lütfen degerlendirin arayın görüşelim,çocukları çok seviyorum.sevgi evleri,çocuk yuvaları,ve huzur evlerinde çalışmak istiyorum… 0507 3778935

commenter

merhabalar k.m.l. çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum.10 yıllık özel kurumlarda usta öğretici öğretmen olarak görev yaptım.bu mesleği ve çocukları gerçekten çok seviyorum.artık bende saatleri daha düzenli yerlerde görev yapmak istiyorum.ilgilenir ve dönerseniz çok sevinirim.

commenter
nebahat giray | Ekim 24th, 2013 at 22:18

mrb lise mezunuyum 6 yıl hastanede çocuk bölümünde çalıştım 2de çocuk büyüttüm çok sabırlı ve şevkatlı çocuklarlaçok iyi anlaşırım sevgi evlerinde çalışmakistiyorum

commenter
ebru şimşek | Ekim 24th, 2013 at 22:35

merhaba meslek lisesi çocok gelişim ve egitim bölümünü bitirdim 4yıldır usta ögretici olarak çalışıyorum şuanda aöf 2.sınıf sosyal hizmeter bölümünü okuyorum sevgi evleri,çocuk yuvaları,ve huzur evlerinde çalışmak istiyorum…

commenter
dilek aydın | Ekim 25th, 2013 at 11:25

mrb.okulöncesi öğretmenliği bolumünü bitirdim.5 yıldır ücretli okulöncesi öğretmenliği yaptım.rehabitilasyon merkezinde calıştım.bir cocuk annesiyim.cocukları cok severim.sevgi evlerinde çalışmak istiyorum

commenter

nazan comez | Nisan 21st, 2013 at 07:02
Hayatımda tek istediğim Çocuk Esirgeme Kurumu na girebilmekti, 89,… puan almama rağmen kpss 2012 de, ne yazık ki, kadro açılmadığı için giremedim.
fakat haziran 2013 te umarım alımlar olur, Türkiye birincisi olduğum için de girebilirim.ALINTI
89 puanla bu kuruma girmek istiyorsun ya bişey demiyorum sana ayıp ayıp

commenter
Mehtap Yalçın | Ekim 25th, 2013 at 18:33

merhabalar ben 29 yaşındayım.tarih öğretmeniyim 2 yıl dershanede çalıştım.Çocukları seviyorum ve sizinle çalışmak istiyorum.Ankarada ikamet ediyorum.iyi akşamlar

commenter

:)))) yorumları okurken çok güldüm eğer gerçekten bu kadar kendinize güveniniz varsa ve kabarık bir cv niz :D burada ne aradığınızı gerçekten merak ettm durum bu kadar vahimse vah halimize

commenter

çalışmak istiyorum,çocuğuma bakmak için

commenter

cocuk gelişim bölümünü okudum bu bölümde calışmak istiyorum severek yaparım

commenter

MERHABA ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNUYUM ÇOCUK ESİRGEME DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM BAŞURULAR NE ZAMAN SON

commenter

Başvurularımızı nereden yapıyoruz bilgilendirirmisiniz acillll

commenter

merhaba ben çocuk gelişimi mezunuyum bölümümü çok seviyorum ve özen gösteriyorum bu işide çok istiyorum

commenter

Başvuru detaylarını nereden öğrenebilirim acaba bende KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE BÖLÜMÜ MEZUNUYUM lütfen nereden yapıldığı ile bilgisi olan arkadaşlar bana haber versin …

commenter

METEM MEZUNUYUM. ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDEN.İZMİRDE İKAMET EDİYORUM.İLETİŞİMİM ÇOK KUVVETLİ VE ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM.BEN BU İŞ İÇİN ÇOK UYGUNUM

commenter
ilkay aytimur | Kasım 1st, 2013 at 14:24

çocuk esirgeme kurumu personel alımları ne zaman

commenter

ben kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve bölümü mezuyum açıköğretimden okulöncesi öğremenliği okuyorum çocuk esirgeme kurumlarında çalışmayı çok istiyorum kpss den de 74 puan aldım

commenter

merhabalar çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum 1993 dogumluyum . ben bu işi başarabilecegime inanıyorum

commenter
sevim õlmez | Kasım 3rd, 2013 at 23:53

bende dicle kız meslek lisesi cocuk gelişimi mezunuyum ehliyetim ve bilgisayar sertifikam var çocuklarla aram iyidir çalışmayı çok istiyorum ilgilerinize arz ederim

commenter

Selamunaleykum ben meslek lisesi moda tasarımı mezunuyum önlisans moda tasarımı okuyorum iki dersim var Halkeyitim merkezlerinde usta öğreticilik yaptım rehabilitasyon merkezlerinde hasta kayıt kabul danışmanlığı yaptım (Hasta kabul işlemleri hasta yaşlı bakımı sertifikam var ) kpss den 62 puan aldım vijdanlı,sabırlı,güler yüzlü,işine önem veren biriyim.Sevgi evlerinde veya sizin uygun gördüğünüz pozisyonda önce Allahın izniyle sonrada silerin aracılığıyla çalışmayı çok isterim.Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım saygılarımla guler_456 @hotmail.com tel numaramı mail atarsanız vereyim inşallah teşekkür ederim.

commenter

Güler üçler facebook adresime mesaj atabilirsiniz saygılarımla

commenter

merhaba ben Isparta çocuk gelişimi ve eğitimi lise mezunuyum.açıköğrtm sosyal hzmetler okuyorum.bu alanlarda çeştli sertifikalrm var çalışmak istyorum .05075926558

commenter

Merhaba çocuk gelişimi önlisans mezunuyum kpss’den 60 puan aldım.2yıl meb’de ücretli okulöncesi öğretmenliği yaptım.Sosyal hizmetler yada sevgi evlerinde calismak isterim.lutfen yardimci olun

commenter
yagmr yılmaz | Kasım 4th, 2013 at 20:50

cocuk gelısımı mezunuyum .on lısan mezunuyum..rehabılıtasyon merkzlerınde calıstım .1 yıl
MILLI EGITIM BAKANLIGINDA sını ogretmenlıgı yaptım…
sızınle takım arkadası olarak calısmak ısterım..

commenter

Merhaba 1990 cocuk gelişimi mezunuyum ve anney im kpss den 63 puan aldım ve bursa dayım sosyal hizmetlerde çalışmak istiyorum ne yapmalıyım

commenter

merhb kız meslek lisesi çocuk gelişi mezunuyum 6 yıl öncesinde milli eğitime bağlı iki okulda görev aldım evliyim ve çocuğum yok sevgi şevkat içerisinde kurumunuzda çalışmayı isterim saygılar..

commenter

bende on lisans sosyal hizmetler ikinci sınıftayim ve 9 yıldır sosyal hizmetler cocuk esirgeme kurumunda taşeron işçisi olarak çalışıyorum bizim bölümden alım yapılmiyosa neden acmıslar buna birileri aciklik getirebilir mi artık taşeron da degil devlete calismak istiyorz

commenter

merhabalar çukurova üniversitesi adana meslek yüksekokulu çocuk gelişimi mezunuyum.kpss den 60 puan aldım.6 yıl meb’de ücretli okul öncesi öğretmenliği yaptım.30 yaşında evli 2 çocuk annesiyim.kayseri’de ikamet ediyorum.sizinle çalışmak istiyorum.ilginiz için teşekkürler saygılarımla…

commenter

zaten memurum ama kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum şuan 2,500 yakın alıyorum bu kurumda maaş ne kadar bilgisi olan msj ata bilirmi hatay /iskenderun 05452165550

commenter

Anlamakta zorlandığım ve anlam weremediğim bi konu war arkadaşlar!!! bildiğim kadarıyla geçtiğimiz yıllarda shçek de 2 yıllık sosyal hizmetler mezunu olma şartı aranacağı yasada belirtildi ve tbmm geçti yasa… SONUÇ OLARAK; NİYE KAÇ YILDIR KADRO AÇILMIYOO, HİÇ AYRILAN, EMEKLİ OLAN, ÖLEN, İSTİFA EDEN YOK MU ARKADAŞ!!! BİZ NİYE OKUDUK BU BÜLÜMÜ NEDEN KPSS YE GİRDİK NEDEN O KADAR ÇALIŞTIK kadrolar nasıl doluyoo nerden doluyoo hiç eksilmiyo mu??????

commenter

Anadolu üniversitesi okul öncesi eğitim mezunuyum.8 sene okullarda ücretli öğretmenlik yaptım. Kurumunuzda görev almayı istiyorum.Saygılar..

commenter

anadolu üniversitesi sosyal hizmetler önlisans bölümü mezunuyum.kurumunuzda görev yapmak istiyorum

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum veiki yıl yüksek okul geleneksel el sanatlarını okudum 2yıl çocuk gelişimi üzerine çalıştım kurumunuzda görev almak istiyorum saygılar

commenter

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad,Soyad : BÜŞRA AKIN
Adres :
4 Eylül mah. Şehit Ahmet Akdeniz cad.120Evler B Blok No:25 Kat:4 Kula/MANİSA
Telefon : 0538 343 7626
E-mail : busra_akin93@hotmail.com
Cinsiyet : KIZ
Doğum tarihi : 06.07.1993
Doğum Yeri : KULA
Medeni Durum : Bekar
Uyruk :
Türkiye Cumhuriyeti

Toplam Tecrübe : 3 Yıl
EĞİTİM BİLGİLERİ
09/2011 – 06/2013 Salihli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü
09/2007 – 06/2011 Salihli Kız Teknik ve Meslek Lisesi
09/1999 – 06/2007 Kula 4 Eylül Ahmet ve Sebahat Özmen İlköğretim Okulu

İŞ DENEYİMLERİM
GÖREVİ ÇALIŞTIĞI DÖNEM
50.Yıl İlköğretim Okulu Stajyer 2010
Özel Zuhal İlköğretim Okulu Stajyer 2010/2011
Kurtuluş İlköğretim Okulu Stajyer 2012/2013
Özel Kula Yeni Deniz Özel Eğitim Stajyer 2012/2013
Ve Rehabilitasyon Merkezi

REFERANSLAR
Yar. Doç.Dr – Esma ESGİN GÜNDER – Salihli M.Y.O – 0507 244 44 24
Öğretim görevlisi – Erva BAĞCI ORTANCA – Salihli M.Y.O – 0553 248 12 00
Öğretim Görevlisi – Sevda Musabali – Salihli M.Y.O – 0541 790 41 37

commenter

merhaba;
27 yaşındayım tarım kooperatifi önlisans mezunuyum ve Anadolu üniversitesi açıköğretim iktisat son sınıf öğrencisiyim ayrıca çocuk gelişimi eğitimi almaktayım çocukları aşırı derecede seviyorum hayatımı onlara adamak istiyorum kpss önlisans olarak 75.5 gibi bir puan aldım kendimi bu yonde geliştirmek için işaret dili eğitimi almaktayım aramaızı çok istiyorum lütfen iletişime geçin numaram 0546 926 26 06
iyi günler

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimini bitirdim. Usta öğretici belgem var .okuş öncesi öğretmenliği yaptım. Ön lisans sosyal hizmetler mezunyum. Şu an sosyoloji 3. Ta okuyoruö kurumunuzda çalışmayı çok istyorum tel:05382025579

commenter

önlisans çoçuk gelişimi mezunuyum.uzun yıllar devlette ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım.kurumunuzda görev almak istiyorum.

commenter
zeynep özkan | Kasım 18th, 2013 at 14:44

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.kreşte çalıştım. kurumunuzda görev almak istiyorum.istanbulda ikamet ediyorum.

commenter
zeynep butaku | Kasım 20th, 2013 at 14:22

mrb ben zeynep butaku bingöl üniversitesi çocuk gelişimi programı mezunuyum daha önce başvurmustum geridönüş sagladınız fakat msn ye giremiyorum yeni email.bıraktım geri dönerseniz sevinirim tesekkürler

commenter
zeynep Butaku | Kasım 20th, 2013 at 18:24

Bingöl üniversitesi çocuk gelişimi programı ön lisans mezunuyum daha önce başvuruda bulunmuştum msn de problem olustu yeni mailden bana ulasabilirsiniz tesekkürler

commenter
EMİNE AKTAŞ | Kasım 22nd, 2013 at 10:22

YAA BURAYA HERKES YAZMIŞ AMA CEVAPLARINIZI NERDEN ALDINIZ İLETİŞİME GEÇİLDİMİ SİZİNLE MERAK ETTİM SAYGILARIMMLAAA

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. kpss den 65 aldım ve 3 yıl ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım. Hatay da ikamet etmekteyim kurumunuzda görev almak istiyorum.

commenter

merhaba.meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.aynı zamanda önlisans sosyal hizmetler ve önlisans çocuk gelişimi okuyorum.geçen yıl kpss ye de girdim.yaklaşık 1 yıldır rehabilitasyon bakımevinde çalışıyorum..ilgilenirseniz bu işi yapmayı çok istiyorum.bursada ikamet ediyorum..

commenter

Merhabalar kız meslei lisesi çocuk gelişm mezunuyum.Deneyimim var kurumunuzda görev yapmakistiyorum izmirde ikametgah etmekteyim.

commenter

Adım özlem 24 yaşındayım önlisans sosyal hizmetler mezunuyum kpss den 70 puan aldım çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter
Kübra YILDIRIM | Aralık 1st, 2013 at 00:12

merhaba
Ben imam hatip lisesi mezunuyum. 3 çocuk annesiyim.2012 Kpss’den 72 puan aldım. Çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba
Ben önlisans mezunuyum. Çocuk bakımı sertifikam var. İzmir/Tire ‘de ikametgah etmekteyim. Çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.

commenter

merhaba
ben İstanbul’dan Selma.1983 doğumluyum bakıcı annelik kursunu başarıyla tamamladım..şu anda Anadolu Ünv.Sosyal hizmetler bölümünde okuyorum..sevgi evlerinde çalışmak istiyorum..evliyim çocuğum yok sevgi evlerindeki çocuklara faydalı olabileceğime eminim..saygılarımla..

commenter

ortaöğretim 2008 hemşirelik bölümü mezunuyum kpss puanım68 herhangi bi yerde çalışmyorum .çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istyorum.yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

commenter
Neslihan KEÇELİ | Aralık 2nd, 2013 at 15:10

Merhaba,Ben( Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü) önlisans mezunuyum.Altı yıl anasınıfı öğretmenliği yaptım.İzmir/ menemen de ikametgah etmekteyim.Çocuk Esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.

commenter

Merhaba, dört yıllık üniversite mezunuyum fakat bölümüm çocuk gelişimi ya da hemşirelik değil. Bu işi gerçekten yapmak istediğim için yazıyorum. Güler yüzlü ve sabırlıyım bence bu iş için en önemli özellik diye düşünüyorum. Cevap alabilirsem şimdiden teşekkür ederim.

commenter

Merhabalar ben 2 yillik cocuk gelisimi mezunuyum.kiz meslekl lisesi cocuk gelisimi ozel egitim mezunuyum.4yil rehabilitasyon merkezlerinde staj gordum.Gecen yil antalyada ucretli ogretmenlik yaptim.Bu alanda calismayi cok istedigim icin ise basvurma istiyorum.Yardimci olnanizi rica ederim.

commenter
HİLAL GÜNECE | Aralık 4th, 2013 at 12:02

ben 19 yaşında kızmeslek cocuk gelişimi mezunuyum. cocukları cok sewıyorum. onlarla iç içe olmayı sewiyorum kısa zamanda cewap alabilirsem cok iyi olur saygılarmla..

commenter

Merhaba ben kiz meslek lisesi cocuk gelisimi ve aöf okulonces ogretmeligi bolumu mezunuyu 4 yildir ozel egitim alaninda calismaktayim.Ben de sizinle calismak istiyorum saygilar.

commenter

SDÜ Üniversitesi Tarih mezunuyum,pedegojik formasyonum var;yani öğretmen adayıyım.Şu an Anadolu Üniversitesi sosyoloji 4.sınıfta okumaktayım.Ayrıca Aile Danışmanlığı Sertifikası almaktayım.Ücretli öğretmenlikler ve dersane öğretmenliği yaptım Evliyim üç kız annesiyim. SERTİFİKALARIM Bilgisayar sertfk. İngilizce sertifk. Çocuk gelişimi ve eğitimi sertifks. Aile danışmanlığı serttfk. Sizinle çalışmak istiyorum.

commenter

başvurular nereden yapılıyor bilen var mı?

commenter

Baş vurular kpss alımı yada hizmet alımı şeklinde yapılmakta kuruma en az 80 puan lazım çünkü hala 90alan insanlar erimedi ben hatay iskenderundayım memurum bol şanslar herkeze farklı alanlarda iş başvuruları yapmaya yönlendire bilirim hafta içi 05452163155 hatay ve iskenderun cevresinden arayıp bilgi isteyenlere iş adresleri önere bilirim

commenter
nilüfer özmen | Aralık 10th, 2013 at 22:24

ANKARA olğunlaşma enstitüsünde çocuk gelişimi bölümünü bitirdim. 4 yıl özel eğitim merkezinde çalıştım, daha sonra 2 yıl, bir milletvekilinin çocuğunun özel öğretmenliğini yaptım. Evlendiğim için işten ayrıldım. Açıköğretim fakültesinde sosyal hizmetler bölümünde okuyorum.Bilgisayar ve özel eğitim sertifikam var.
REFERANSLARIM:ANKARA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
VAHİT KİLER MİLLETVEKİLİ

commenter

nereden başvuruluyor, anlayamadım

commenter

merhaba,kız meslek lisesi cocuk gelişimive eğitimi bölümü 2000 yılında mezun oldum.2 cocuk annesiyim.Cocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

commenter

nerden başvuru bilen var mı acaba

commenter

Nuran ÇAKIR
Merhaba kız meslek lisesi çocuk gelişimi çocuk bakımı mezunuyum ,2 Sosyal Hizmetler mezunuyum ,bilgisayar ve tıbbi sekreterlik sertifikam var.güler yüzlü ,sevgi dolu ve sabırlıyım .Çocuk Esirgeme Kurumu ,Sosyal Hizmetler de çalşmak istiyorum çocukları çok seviyorum.
Gereğini bilgilerinize sunarım. Teşekkürler
05464697941

commenter
zehra sağlam | Aralık 22nd, 2013 at 19:17

merhabalar ben liseden çocuk gelişimi mezunuyum..üniverste iki yıllık el sanatlarını okudum..şuan dört yıllık işletme son sınıf öğrencisiyim…çeşitli sertifikalarım var..aynı zamanda okul öncesi eğitimi ve evde çocuk bakımı sertifikasına sahibim…sevgi evlerinde çalışmak istiyorum..türkiyenin her yerinde çalışabilirim…saygılarımla ..teşekkür ederim…05447412884

commenter
Coşkun ÖZDEMİR | Aralık 23rd, 2013 at 11:23

Bende sizlerle calısmak istiyorum. AÖF okuyorum saglık kurumları işletmecilig. lütfen yardımcı olmak isteyen kişiler irtibat telefondan ulaşşin. cep: 0544 721 19 85

commenter

merhabalar ben sapancadan zehra ilahiyat okuyorum sizlerle çalışmayı yürekten isterim. çocuklarla ve yaşlılarla çok iyi anlaşıyorum ve onlarla sevgi diliyle konuşuyorum rabbimin şefkati sayesinde..bu konuda pişman olmayacaksınız yardımcı olusanız sevinirim.
05324337889

commenter
FİLİZ BASDOĞAN | Ocak 2nd, 2014 at 17:39

ÇOCUK GELİŞİMİNİ OKUDUM SOSYAL HİZMET ONLİSANS MEZUNUYUM SOSYAL HİZMET ALANINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

commenter

Merhaba sadece lise mezunuyum ama bunun yaninda birde anneyim bence karsinizdaki insani anlamak icin bu yeterli kendimi bildim bileli insanlara yardim etme amacli bir isim olsun istedim severek yapacagima inandigim icin belki yuksekokul mezunu degilim ama en onemlisi sevkatli ve merhametliyim empati kurabiliyorum ve yoksullugu biliyorum saygilarimla

commenter
zeynep özdede | Ocak 5th, 2014 at 01:06

Slm sanliurfadan zeynep sanliurfa harran universitesi onlisans cocuk gelisimi mezunuyum 3 yildir meb bagli olarak anasiniflarinda gorev yapmktayim.sosyal hizmetlerde calismak istiyorum.ordaki cocuklara sevgi sefkat ve ilgi gostermek istiyorum.

commenter

2 cocuk annesiyim acik ogretimde üniversite okuyorum bilgisayar ve aile Eğitimi Sertifikam var kendi annemde benim yanimda kaliyor cok iyi anlasiyoruz çocukla çocuk büyük olurum konusmayi ve çocuklarla oyun oynamasıni cok severim bu ise ihtiyacim var bilgilerinize sunarim teşekkür ederim05058127300

commenter

lm..ben beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum…kurumunuzda beden eğitimi öğretmen alımı olduğunu duydum ne kadar doğru bilmiyorum.sizinle çalışmayı bende istiyorum.babam da yetiştirme yurdundan atölye şefliğinden emekli bu arada ..tel. im 0545 584 9679

commenter

ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM SOSYAL HİZMETLER OKUYORUM İKİ ÇOCUK ANNESİYİM KENDİ ÇOCUKLARIMA NASIL DAVRANILMASINI İSTİYORSAM ÇOÇUKLARA ÖYLE DAVRANIRIM ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM

commenter

kayseri ildemde yaşıyorum özel eğitim okuyorum şuan son senem özel eğitim de staj görüyorum onları çok seviyorum çok sabırlıyım merhametli ve duygusalım herzaman hayalimde kimsesizler yurdunda çalışmak vardı oradaki çocuklara destek olmak onlarala vakit geçirmek küçüklere abla büyüklere kardeş olmak istiyorum onlarla vakit geçirmek ve bunu gerçekleştirmek istiyorum kendime güveniyorum sizinle çalışmak istiyorum sizde isterseniz
numara:05320606481

commenter

ön lisans fatih üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum istanbulda ikamet etmekteyim

commenter

kızmeslek lısesi cocuk gelişimi önlisans sosyal hizmetler ve danı
şmanlık bölümü mezunuyum okul öncesi egitim üzerıne usta ögretıcılık belgem var cocuk evlerınde bakıcı eleman olarak calışmak ıstıyorum İzmir Bergamada ikamet etmekteyim

commenter

İsviçrede doğdum büyüdüm
yurt dışında çocuk gelişim ve ayni zamanda Ana okul öncesi bitirdim
elimde olan belgelerle ana okul öncesi okulu açmaya ve çoçuk
eğitmeni olarak çalışmaya hakkım var. irtibata geçilip kendimi
tanıtma şansı verilirse çok memnun olurum

commenter

önlisans çocuk gelişimi mezunuyum kpss den 77 puan aldım,7 yıldır ücretli öğretmen olarak çalışıyorum,bu işte çalışmak isterim.

commenter

çocuk gelişimi mezunuyum 2 yıl kadar anaokulunda öğretmenlik 1 yıl da engelliler okulunda görev yaptım. çocukları çok seviyorum özellikle böyle kurumlarda çalışmayı çok istiyorum bana bu şansı verirseniz çok mutlu olurum

commenter

Merhabalar.ben g.antep üniversitesi bankacılık mezunuyum.farkli bi bölüm.ama ben cocuklarla ilgilenmeyi cok sevyrm.iyi iletisim de kurarm.sizden bi ücret istemyrm.hizmet vermek istyrm.dikkate alınız lütfen.0537 965 26 21

commenter

kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum kpss den 63 puan aldım çocuklarla çok iyi anlaşırım bu işte çalışmak isterim

commenter

MERHABALAR LİSE MEZUNUYUM ANNEYİM ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMAKTAYIM AYRICA ÇOCUKLARA KARŞI ÇOK HASSAS BİR ANNEYİM ÇÜNKÜ BENİM GÖZÜMDE ONLAR BİR MELEK BEN ÇOCUK YETİŞTİRMEDE DAHA İYİ BİR ANNE OLMAK İÇİN PROF.DR.SABİHA PAKTUNA KESKİNİN KİTAPLARINI OKUYORUM.DR.RANA CONWAY(YEMİYCEM İŞTE).KRİSTİNA MURRİN(DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR)SALLY COULTHARD(ANNE BABALARIN EL KİTABI)LAVERNE ANTROBUS(KİM DEMİŞ YARAMAZ DİYE)DR PAT SPUNGİN(İYİ UYKULAR)DR TANYA BYRON(ASİ ÇOCUKLAR)DR DOMİNİC WYSE(EYVAH OKUL BAŞLADI)HİLARY PEREİRA(ARKADAŞIM OLURMUSUN?)BİLL LUCAS(MUTLU AİLELER)KİTAPLARINI OKUYORUM.AYRICA ANNELİK AKEDEMİSİNE ÜYEYİM.ÇOCUKLARI ÇOOK SEVİYORUM SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

commenter
meryem aydın | Ocak 17th, 2014 at 19:40

kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum vicdan sahibi ve dürüst olduğuma inanıyorum sizlerle çalışmak istiyorum

commenter
ismail akbaba | Ocak 17th, 2014 at 23:51

merhaba ben ismail akbaba hastabakıcı olarak sizinle çalışmak istiyorum hastabakıcı sertikifa si var istercu ben var sizinle çalışmaktan gurur duyarım ortaokul mezunuyum ikitelli de ikamet ediyorum bilginize arz ederim telefon numarası 05397226693

commenter

balıkesr bandırmada yım kızteknik çocuk gelşimi okudum acık ögretimden cocuk gelişimi ön lisans okuyorum okul hayatım boyunca yurtlarda kaldım sizinle calişmak isterim

commenter

17 yıldır milli eğitimde kadrosuz anasınıfı öğretmenlik yapmaktayım. eğer burda kadrolu çalışacaksam çalışmak isterim. yıllardır bu iş içindeyim ve çocukları çok seviyorum eğer böyle bir şans doğarsa sevinirm

commenter
cuma uğucu | Ocak 20th, 2014 at 19:08

şubatının kaçına sınaf var bilğisi olan varmı arkadaşlar

commenter
Sennur Kutlukan | Ocak 21st, 2014 at 15:31

arkadaşlar iş basvurusu nereden yapılıyor bilen birisi var mı birde neden herkes buraya cv vs. bilgi yazmış :D

commenter
FATMA DEMİR | Ocak 22nd, 2014 at 16:55

Sosyal hizmetler önlisans mezunuyum.Çocuk gelişimi lise çıkışlıyım.Gaziantep ordu evi kreşinde 3 yıl öğretmen olarak görev yaptım.Gaziantep Araban ilçesindeki aşağı karavaiz köyünde 1 yıl ücretli anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptım.Gaziantep küçük şeyler akademisi kreşinde 6 ay öğretmen yardımcısı olarak çalıştım.MEB onaylı usta öğretici sertifikam var.Kpss puanım 59 sosyal hizmetlere bağlı kurumlarınızda özellikle taşrada görev almak istiyorum.05377059293 – 05462214167

commenter

meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum ayrıca açık öğretim sosyal hizmetler 2.sınıf okuyorum diyarbakırda ikamet etmekteyim

commenter
AYŞE ÖZTÜRK | Ocak 23rd, 2014 at 02:49

MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM,AÇIK ÖĞRETİM SOSYAL HİZMETLER 2
(ÖNLİSANS) MEZUNUYUM .25 YAŞINDAYIM ,LÜTFEN, BU İŞE İHTİYACIM VAR. ERZURUMDA YAŞIYORUM EVLİYİM. 05432447330 .

commenter

2 lise okudum düz ve kızmeslek lisesi çocuk gelişimi okuldun 2005 yılında anasınıf öğretmenligini başladım bilgisayar bölümü okuldum tekrar formasyon aldım anasınıfına devam ettim şimdide anasınıf ögretmenliğini yapıyorum sosyal hizmetleri okulyorum hemde çocuk gelişim okuyorum.tek istegim kimsesi çocukları egitip topluma faydalı ve kendi ayakları üzerinde duran insan yetiştirmek.ilgilenen kurumlar 05415426057 arasalar mutlu olurum

commenter
meral SUZAN | Ocak 29th, 2014 at 20:48

Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.6 yıl MEB ücretli öğretmenlik yaptım.5 yıldır da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Samsun’da ikamet ediyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim.

commenter

26 yaşındayım çocuk gelişimi mezunu 2yıllık sosyal hizmetler bölümü 1. sınıftayım iş arıyorum

commenter
yasemin engin | Ocak 31st, 2014 at 07:39

merhabaler . Ben Yasemin ENGİN; evliyim bir kız çocuk annesiyim. Lise hemşirelik çıkışlı sosyal hizmetler ve danışmanlık mezunu, sosyoloji son sınıf öğrencisiyim .Hastalara çocuklara psikolojik rhatsızlığı olan kişilere nasıl davranılması gerektiğini mesleğim gereği iyi biliyorum sakin ölçülü biriyim . Çalışma arkadaşlarım başhekimim ve dr. larımla iletişimim kuvvetli sevilen biriyim aralarında kpss’den 73 aldım izmir sosyal hizmetler bürolarınızda yardıma muhtaç kişilere ,çocuklara , yaşlılara hizmet etmek istiyorum . Umarım bu başvurum tarafınızdan fark edilir.

commenter
ismail avcı | Şubat 3rd, 2014 at 12:54

merhabalar ben ankarada ikametgah ediyorum
sizlerden bana göre uygun iş istiyorum 35 yaşındayım b sınıfı ehliyetim var ne iş olursa yaparım ilginize teşekkürler 0538 743 07 64

commenter

Adıyaman da ikamet etmekteyim.Kurumlarınızın Adıyaman da ki şubelerinde çalışmak istiyorum.Sosyal hizmetler son sınıf öğrencisiyim.

commenter

Hemşirelik lisans mezunuyum kps puanim 79 psikiyatri yüksek lisans ogrencisiyim tokat veya sivas ilinde subelerinizde calismak isterim

commenter

İşletme Lisans mezunuyum Kırşehir de ikamet ediyorum sizinle çalışmak istiyorum. Ankara da olur.

commenter

Merhaba.Gerekirse işim için şehir değiştirebilirim.Antalya’da ikamet ediyorum, 2012 Çocuk Gelişim Kız Meslek Lisesi Mezunuyum.Stajımı tamamladım,daha önce kreşlerde ve animasyon departmanlarında çalıştım,tecrübem var. Kpss puanım 63.

commenter

Merhaba bende çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum 84 doğumlıyum 8 yıl çocuk ve bebek baktım çok sabırlı ve merhametliyimdir.giresunds ikamet ediyorum gerekirse yakın çevrelerde ikamet değitiririm acil işe ihtiyacım vaaar

commenter

merhabalar konyada ikamet ediyorum sosyalhizmetler önlisan okuyorum anneyim , her yaş gurubuyla iletişimim çok iyi .çocuklarıçok seviyorumve çok iyi anlaşıyorum.3yıl evde çocuk baktım kpss den 63 aldım.BU İŞİ ÇOK İSTİYORUM VE ÇOKİHTİYACIM VAR..

commenter
sabır çakır | Şubat 17th, 2014 at 16:49

Merhaba iyi gunler ben afyonkarahisardan sabır cakır sosyoloji son sinif ogrencisiyim tek bir ders verip mezun olacagim altı yıldır afyonkarahisar kredi ve yurtlar kurumunda guvenlik olarak calısıyorum sabırlı sefkatli cocuk veyaslıları cok seven. İletisimi guclu sevecen neseli bir bayanım 20.12.1986 dogumluyum 2012 ortaogretim kpssden 68 puan almstim bu yil lisans mezunu olarak girecegim. Kurumunuzda calismak istiyorum

commenter

merhaba ben 25 yaşındayım önlisans çocuk gelişimi bölümü mezunuyum çocukları çok seviyorum bu işe de gerçekten çok ihtiyacım var

commenter

MERHABA BEN LISEDE VE UNIVERSITEDE COCUK GELISIMI OKUDUM VE BEN SOSYAL HIZMETLERDE CALISMAK ISTIYORUM NASIL BASVURU YAPABILIRIZ BILEN ARKADASLARIMIZ YORUM ATARSA SEVINIRIZ

commenter

26 yasinda duz lise mezunuyum halk egitim den 0-18 yas araligi arasinda cocuk gelisimi sertifikasi aldim sizinle calismak isterim kendime guveniyorum cocuklari severim ve sabirli biriyim ankara cubukta oturuyorum

commenter

merhaba Muğla kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunuyum ayrıca sosyal hizmetler okuyorum son sınıf 3çocuk annesiyim bende öksüz büyüdüm kimsesizlik ne demektir bilirim bu işi çok istiyorum

commenter

mrb ben i.h.lisesi mezunuyum 2 çosuk annesiyim kayseride yaşıyorum çalışmayı çok istiyorum ama özellilklede böyle bir kurumda çalışmayı çok istiyorum çünkü çocukları çok seviyorum.

commenter
Mevlüde özel | Şubat 23rd, 2014 at 23:39

Samsun kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum sizinle çalışmaktan onur duyarım.

commenter

Merhaba liseyi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden bitirdim iki yıllık Hallakla ilişkiler bölümünden mezunum evliyim fakat çocuğum olmadı, bu kurumda çalışmayı çok isterim bellimi olur ilerde evlatlık alabilirim.

commenter

mrb ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum bu işe çok ihtiyacım var dönüş yaparsanız sevinirim saygılarımla… 05534024804

commenter

Amerika’dan Sosyal Hizmetler mezunuyum bende. Hayalim Turkiye’de boyle bir kurumda kendimi gelistirmek olurdu. Basarilar …

commenter

meraba batmanda ıkamet edıyorum ve k.m.l cocuk gelısımı bolumunden mezunum boyle bı kurumda calısmayı herkes gıbı cok ısterım :)

commenter
sevgi özcan | Mart 21st, 2014 at 14:46

merhaba ben çarşamba Anadolu kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü özel eğitim dalı mezunuyum .şimdi açık öğretimden sosyal hizmetleri okuyorum. bir yıl özel eğitim merkezinde her yas grubu dahil olmak üzere staj yaptım. sekiz ay özel kreşte grup öğretmenliği yaptım. halk eğitimin düzenlemiş olduğu evde çocuk bakımı kursuna katıldım ve belgemi aldım. çocuk esirgemede çalışmayı çok istiyorum oranın atmosferini almak istiyorum. belki sayfa sayfa belge sunamam ama emin olun adım gibi sevgi vereceğime inanıyorum….
saygılarımla…

commenter
ebru arılık | Mart 23rd, 2014 at 18:24

Selam ben Denizli Beyağaç’tan ebru, kale ethen Özsoy ç.p.l çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum. Kurumlara karşı olsun çocuklara karşı olsun acayip Bi merakım ilgim var, çocuklarla iç içe olmayı çok seviyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum

commenter

Merhaba, ben Bayan Gül Badmus, hayat zaman fırsat kredi veren özel bir kredi borç veren duyuyorum. Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi ihtiyacı veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi ihtiyacım var mı? bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından reddedilmiş? Eğer bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor? Hepimiz mali sorunlar geçmişte bir şey yapmak için burada olduğu gibi artık arama. Biz, mali yardım ihtiyacı olan bireylere dışarı fonları kredi faturaları ödemek için bir kötü kredi veya para ihtiyacı olduğunu,% 2 oranında iş yatırım. Ben güvenilir ve yararlanıcı yardımda bulunmayı ve bir kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bize bugün başvurun: (roseofsharonfinance@gmail.com)

commenter

MERHABALAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİM MEZUNUYUM.İKİNCİ ÜNİVERSİTE SOSYOLOJİ; ŞUAN MEBDE ÜCRETLİ ÖĞRETMENİM AYRICA HALK OYUNLARI ÖĞRETMENİYİM.B SINIFI EHLİYETİM DRAMA EGİTİMCİLİGİ SERTİFİKAM;BİLGİSAYAR SERTİFİKAM MEVCUT KPSS PUANIM 63 İHTİYAÇ DAHİLİNDE ÇALIŞMAK İSTERİM SAYGILAR…

commenter

BEN ANTALYADA OTURUYORUM ÇOCUK ESİRGEMEDE TEMİZLİK İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM İLGİLERİNİZE TEŞEKÜR EDERİM

commenter

Oncelikle merhabalar ben denizli vali vekfi ertur kizmeslek lisesinden cocuk gelisimi ve egitiminden mezun oldum. O kadar cok istememe ragmen unv gidemedim. Unv sinavina gireli uc sene oldu bu uc senede cocuklars karsi ozlemim o kadar biriktiki onlarla oynamak ilgilenmek onlarin icinde cocuk olmak kadar guzel bisey yoktu kisaca cocuklara olan sevgimden ve bu ise olan istegimden basetmek istedim. Eger beni uygun gorurseniz mindar olurum bana dunyalairi vermis olursunuz.go

commenter
kebire ceyda | Nisan 6th, 2014 at 14:55

ondokuz mayıs üniversitesi çocuk gelişimi meslek yüksek okulundan mezunum kendime ve tecrübeme güveniyorum 0541 253 47 20

commenter

çocuk gelişimi mezunuyum eskişehirde çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

commenter

merhabalar, daha önce koruyucu annelik yaptım ,meb onaylı çocuk bakaıcılığı sertifikam var, çocuk esirgemenin bünyesinde çalışmak ve çocuklarla iç içe olup onları sosyalleştirmek ve topluma daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için orada çalışmak istiyrum,en kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyorum,saygılar

commenter

mr ben iki yılık çoçu gelişimi mezunyum tek hedefim çocuk esşrgeme kurumuna girmek o şefkati onlara göstermek tüm vicdanımla en kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyoruz şimdiden saygılar

commenter
Türkan barut | Haziran 2nd, 2014 at 22:17

Merhaba ben turkan barut 2 cocugum var ama cocuklari cok sevdiğimden kurumunuzda calısmayi cok istiyorum insallah boyle bir firsat olur tesekkur ederim saygılarımı sunarım numara: 0506 414 67 34
Elazığ

commenter

Merhabalar. Anadolu Üniversitesi okul öncesi Öğretmenliği Lisans mezunuyum . Liseyi de kız Meslek lisesi çocuk gelişimi ve Eğitimi bölümünde bitirdim. Alanımla ilgili Sertifikalarım var. Kayseri ili bünyenizde çalışmak isterim. İlgilenirseniz sevinirim.

Yorum Yap

Ad:
Email:
Yorum: