Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Personel Alımı 2015


cocuk-esirgeme-kurumu

SHÇEK; (2) Mütercim, (10) Sosyolog, (100) Çocuk Eğiticisi, (200) Sosyal Çalışmacı, (100) Psikolog, (60) Fizyoterapist, (70) Çocuk Gelişimcisi, (10) Diyetisyen, (382) Hemşire, (175) Sağlık Memuru, (220) Öğretmen, (60) Din Görevlisi, (5) Mühendis olmak üzere toplam 1394 sözleşmeli personeli alacak

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

B) POZİSYON VE ÜCRETLER:

1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) Mütercim Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1) Başvuru Tarihi: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.

2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edilecektir. Birden fazla İl Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

2) Öğrenim belge fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi,

5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı.

Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.

 

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40’ı sözlü sınav puanının %60’ı esas alınarak belirlenecektir.

5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

Ayrıca adaylar tercihler dışında;

“a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum.

b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır. (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

D) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).

 

Aramalar: , , , , ,

 

More Posts in İş Başvuruları

 
 

Paylaş 
 
 

736 Comments

 • Burcu Gök

  Merhabalar. Anadolu Üniversitesi okul öncesi Öğretmenliği Lisans mezunuyum . Liseyi de kız Meslek lisesi çocuk gelişimi ve Eğitimi bölümünde bitirdim. Alanımla ilgili Sertifikalarım var. Kayseri ili bünyenizde çalışmak isterim. İlgilenirseniz sevinirim.

 • Türkan barut

  Merhaba ben turkan barut 2 cocugum var ama cocuklari cok sevdiğimden kurumunuzda calısmayi cok istiyorum insallah boyle bir firsat olur tesekkur ederim saygılarımı sunarım numara: 0506 414 67 34
  Elazığ

 • aliye baran

  mr ben iki yılık çoçu gelişimi mezunyum tek hedefim çocuk esşrgeme kurumuna girmek o şefkati onlara göstermek tüm vicdanımla en kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyoruz şimdiden saygılar

 • gülbin

  merhabalar, daha önce koruyucu annelik yaptım ,meb onaylı çocuk bakaıcılığı sertifikam var, çocuk esirgemenin bünyesinde çalışmak ve çocuklarla iç içe olup onları sosyalleştirmek ve topluma daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için orada çalışmak istiyrum,en kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyorum,saygılar

 • ayşe

  çocuk gelişimi mezunuyum eskişehirde çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum

 • kebire ceyda

  ondokuz mayıs üniversitesi çocuk gelişimi meslek yüksek okulundan mezunum kendime ve tecrübeme güveniyorum 0541 253 47 20

 • muruvvet

  Oncelikle merhabalar ben denizli vali vekfi ertur kizmeslek lisesinden cocuk gelisimi ve egitiminden mezun oldum. O kadar cok istememe ragmen unv gidemedim. Unv sinavina gireli uc sene oldu bu uc senede cocuklars karsi ozlemim o kadar biriktiki onlarla oynamak ilgilenmek onlarin icinde cocuk olmak kadar guzel bisey yoktu kisaca cocuklara olan sevgimden ve bu ise olan istegimden basetmek istedim. Eger beni uygun gorurseniz mindar olurum bana dunyalairi vermis olursunuz.go

 • DERYA

  BEN ANTALYADA OTURUYORUM ÇOCUK ESİRGEMEDE TEMİZLİK İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM İLGİLERİNİZE TEŞEKÜR EDERİM

 • MISTIK

  MERHABALAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİM MEZUNUYUM.İKİNCİ ÜNİVERSİTE SOSYOLOJİ; ŞUAN MEBDE ÜCRETLİ ÖĞRETMENİM AYRICA HALK OYUNLARI ÖĞRETMENİYİM.B SINIFI EHLİYETİM DRAMA EGİTİMCİLİGİ SERTİFİKAM;BİLGİSAYAR SERTİFİKAM MEVCUT KPSS PUANIM 63 İHTİYAÇ DAHİLİNDE ÇALIŞMAK İSTERİM SAYGILAR…

 • rose

  Merhaba, ben Bayan Gül Badmus, hayat zaman fırsat kredi veren özel bir kredi borç veren duyuyorum. Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi ihtiyacı veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi ihtiyacım var mı? bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından reddedilmiş? Eğer bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor? Hepimiz mali sorunlar geçmişte bir şey yapmak için burada olduğu gibi artık arama. Biz, mali yardım ihtiyacı olan bireylere dışarı fonları kredi faturaları ödemek için bir kötü kredi veya para ihtiyacı olduğunu,% 2 oranında iş yatırım. Ben güvenilir ve yararlanıcı yardımda bulunmayı ve bir kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bize bugün başvurun: (roseofsharonfinance@gmail.com)

 • ebru arılık

  Selam ben Denizli Beyağaç’tan ebru, kale ethen Özsoy ç.p.l çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum. Kurumlara karşı olsun çocuklara karşı olsun acayip Bi merakım ilgim var, çocuklarla iç içe olmayı çok seviyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum

 • sevgi özcan

  merhaba ben çarşamba Anadolu kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü özel eğitim dalı mezunuyum .şimdi açık öğretimden sosyal hizmetleri okuyorum. bir yıl özel eğitim merkezinde her yas grubu dahil olmak üzere staj yaptım. sekiz ay özel kreşte grup öğretmenliği yaptım. halk eğitimin düzenlemiş olduğu evde çocuk bakımı kursuna katıldım ve belgemi aldım. çocuk esirgemede çalışmayı çok istiyorum oranın atmosferini almak istiyorum. belki sayfa sayfa belge sunamam ama emin olun adım gibi sevgi vereceğime inanıyorum….
  saygılarımla…

 • tuba

  meraba batmanda ıkamet edıyorum ve k.m.l cocuk gelısımı bolumunden mezunum boyle bı kurumda calısmayı herkes gıbı cok ısterım :)

 • Sibel

  Amerika’dan Sosyal Hizmetler mezunuyum bende. Hayalim Turkiye’de boyle bir kurumda kendimi gelistirmek olurdu. Basarilar …

 • belkız

  mrb ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum bu işe çok ihtiyacım var dönüş yaparsanız sevinirim saygılarımla… 05534024804

 • Özlem

  Merhaba liseyi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden bitirdim iki yıllık Hallakla ilişkiler bölümünden mezunum evliyim fakat çocuğum olmadı, bu kurumda çalışmayı çok isterim bellimi olur ilerde evlatlık alabilirim.

 • Mevlüde özel

  Samsun kızmeslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum sizinle çalışmaktan onur duyarım.

 • sevda

  mrb ben i.h.lisesi mezunuyum 2 çosuk annesiyim kayseride yaşıyorum çalışmayı çok istiyorum ama özellilklede böyle bir kurumda çalışmayı çok istiyorum çünkü çocukları çok seviyorum.

 • ayse

  merhaba Muğla kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunuyum ayrıca sosyal hizmetler okuyorum son sınıf 3çocuk annesiyim bende öksüz büyüdüm kimsesizlik ne demektir bilirim bu işi çok istiyorum

 • eda onal

  26 yasinda duz lise mezunuyum halk egitim den 0-18 yas araligi arasinda cocuk gelisimi sertifikasi aldim sizinle calismak isterim kendime guveniyorum cocuklari severim ve sabirli biriyim ankara cubukta oturuyorum

 • MÜNEVVER

  MERHABA BEN LISEDE VE UNIVERSITEDE COCUK GELISIMI OKUDUM VE BEN SOSYAL HIZMETLERDE CALISMAK ISTIYORUM NASIL BASVURU YAPABILIRIZ BILEN ARKADASLARIMIZ YORUM ATARSA SEVINIRIZ

 • sevim

  merhaba ben 25 yaşındayım önlisans çocuk gelişimi bölümü mezunuyum çocukları çok seviyorum bu işe de gerçekten çok ihtiyacım var

 • sabır çakır

  Merhaba iyi gunler ben afyonkarahisardan sabır cakır sosyoloji son sinif ogrencisiyim tek bir ders verip mezun olacagim altı yıldır afyonkarahisar kredi ve yurtlar kurumunda guvenlik olarak calısıyorum sabırlı sefkatli cocuk veyaslıları cok seven. İletisimi guclu sevecen neseli bir bayanım 20.12.1986 dogumluyum 2012 ortaogretim kpssden 68 puan almstim bu yil lisans mezunu olarak girecegim. Kurumunuzda calismak istiyorum

 • nagihan

  merhabalar konyada ikamet ediyorum sosyalhizmetler önlisan okuyorum anneyim , her yaş gurubuyla iletişimim çok iyi .çocuklarıçok seviyorumve çok iyi anlaşıyorum.3yıl evde çocuk baktım kpss den 63 aldım.BU İŞİ ÇOK İSTİYORUM VE ÇOKİHTİYACIM VAR..

 • TUĞBA

  Merhaba bende çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum 84 doğumlıyum 8 yıl çocuk ve bebek baktım çok sabırlı ve merhametliyimdir.giresunds ikamet ediyorum gerekirse yakın çevrelerde ikamet değitiririm acil işe ihtiyacım vaaar

 • ŞEYDA

  Merhaba.Gerekirse işim için şehir değiştirebilirim.Antalya’da ikamet ediyorum, 2012 Çocuk Gelişim Kız Meslek Lisesi Mezunuyum.Stajımı tamamladım,daha önce kreşlerde ve animasyon departmanlarında çalıştım,tecrübem var. Kpss puanım 63.

 • hacer

  İşletme Lisans mezunuyum Kırşehir de ikamet ediyorum sizinle çalışmak istiyorum. Ankara da olur.

 • tuba k.

  Hemşirelik lisans mezunuyum kps puanim 79 psikiyatri yüksek lisans ogrencisiyim tokat veya sivas ilinde subelerinizde calismak isterim

 • z.dogan

  Adıyaman da ikamet etmekteyim.Kurumlarınızın Adıyaman da ki şubelerinde çalışmak istiyorum.Sosyal hizmetler son sınıf öğrencisiyim.

 • ismail avcı

  merhabalar ben ankarada ikametgah ediyorum
  sizlerden bana göre uygun iş istiyorum 35 yaşındayım b sınıfı ehliyetim var ne iş olursa yaparım ilginize teşekkürler 0538 743 07 64

 • yasemin engin

  merhabaler . Ben Yasemin ENGİN; evliyim bir kız çocuk annesiyim. Lise hemşirelik çıkışlı sosyal hizmetler ve danışmanlık mezunu, sosyoloji son sınıf öğrencisiyim .Hastalara çocuklara psikolojik rhatsızlığı olan kişilere nasıl davranılması gerektiğini mesleğim gereği iyi biliyorum sakin ölçülü biriyim . Çalışma arkadaşlarım başhekimim ve dr. larımla iletişimim kuvvetli sevilen biriyim aralarında kpss’den 73 aldım izmir sosyal hizmetler bürolarınızda yardıma muhtaç kişilere ,çocuklara , yaşlılara hizmet etmek istiyorum . Umarım bu başvurum tarafınızdan fark edilir.

 • çisem

  26 yaşındayım çocuk gelişimi mezunu 2yıllık sosyal hizmetler bölümü 1. sınıftayım iş arıyorum

 • meral SUZAN

  Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.6 yıl MEB ücretli öğretmenlik yaptım.5 yıldır da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Samsun’da ikamet ediyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim.

 • nurcan

  2 lise okudum düz ve kızmeslek lisesi çocuk gelişimi okuldun 2005 yılında anasınıf öğretmenligini başladım bilgisayar bölümü okuldum tekrar formasyon aldım anasınıfına devam ettim şimdide anasınıf ögretmenliğini yapıyorum sosyal hizmetleri okulyorum hemde çocuk gelişim okuyorum.tek istegim kimsesi çocukları egitip topluma faydalı ve kendi ayakları üzerinde duran insan yetiştirmek.ilgilenen kurumlar 05415426057 arasalar mutlu olurum

 • AYŞE ÖZTÜRK

  MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM,AÇIK ÖĞRETİM SOSYAL HİZMETLER 2
  (ÖNLİSANS) MEZUNUYUM .25 YAŞINDAYIM ,LÜTFEN, BU İŞE İHTİYACIM VAR. ERZURUMDA YAŞIYORUM EVLİYİM. 05432447330 .

 • esra

  meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum ayrıca açık öğretim sosyal hizmetler 2.sınıf okuyorum diyarbakırda ikamet etmekteyim

 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir